Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 2, ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kulturministeriet, den 12. november 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke