Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. november 2018)

Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Ekstraordinære hædersgaver)

(Lovforslag nr. L 92)

Besættelsestiden er et mørkt kapitel i Danmarks historie, og det er derfor vigtigt, at vi fortsat minder hinanden om og værdsætter den indsats, som blandt andet modstandsfolk ydede under Anden Verdenskrig og med livet som indsats. Jeg er derfor stolt over, at et enigt Finansudvalg har tiltrådt regeringens ønske om at tildele en ekstraordinær hædersgave til besættelsestidens ofre i anledning af, at det er 75 år siden, at den danske regering gjorde op med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Det er sket ved aktstykke nr. 166 af 30. august 2018, hvorved det blev besluttet at give en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. til tidligere modstandsfolk m.fl. og deres efterladte.

Med dette lovforslag ønsker Regeringen at fastlægge de overordnede rammer for ekstraordinære hædersgaver, så det fremadrettet er fastlagt, at ekstraordinære hædersgaver tildeles i anledning af mærkedage for besættelsen, og at den begunstigede personkreds for ekstraordinære hædersgaver er afgrænset til tidligere modstandsfolk m.fl. og deres efterladte, som er berettigede til en ordinær hædersgave.

Derudover ønsker regeringen med lovforslaget at sikre, at modtagerne opnår den fulde værdi af den ekstraordinære hædersgave. Med lovforslaget skabes der således en udtrykkelig hjemmel til, at udbetalingen af både ordinære og ekstraordinære hædersgaver ikke medfører reduktion af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser. Ydermere vil lovforslaget sikre skattefrihed for alle ekstraordinære hædersgaver.

Lovforslaget er i overensstemmelse med praksis ved tidligere tildelinger af ekstraordinære hædersgaver.

Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige, da lovforslaget ikke sikrer selvstændig hjemmel til udbetaling af ekstraordinære hædersgaver.

Lovforslaget får virkning fra 30. august 2018 og omfatter dermed også den ekstraordinære hædersgave, der er udbetalt efter akstykke nr. 166 af 30. august 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.