Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0191

Klager får ikke genoptaget sag om anonymisering

Pressenævnet udtalte ikke kritik af, at NORDJYSKE Medier havde afvist at fjerne klagers navn fra en artikel om et offentligt opsat rollespil til et 2. verdenskrigs-træf. Klager var afbilledet iklædt tysk uniform samt nævnt ved navn i artiklen.

Klager har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen, fordi har ikke mener, at nævnet til fulde har taget stilling til klagen. Da klager hverken har påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl eller er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, har nævnet afvist at genoptage sagen.

[Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2018-80-0106, [Klager] mod NORDJYSKE Medier, som nævnet traf afgørelse i den 7. august 2018. Sagen vedrørte [Klager]s klage over artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” bragt den 3. juli 2016 i NORDJYSKE Medier. Ved kendelsen udtalte Pressenævnet ikke kritik af, at NORDJYSKE Medier havde afvist at fjerne hans navn fra artiklen.

[Klager] har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen, fordi han ikke mener, at nævnet til fulde har taget stilling til hans klage.

1 Sagsfremstilling

[Klager] klagede den 6. marts 2018 til Pressenævnet over NORDJYSKE Mediers artikel. Af klagen til Pressenævnet fremgår følgende:

”I så fald vil jeg meget gerne klage over en artikel.

Jeg vedhæfter en PDF fil med min korrespondance med mediet, samt et link til de to omtalte artikler. [Hernæst var der indsat link til artiklerne ”Krigstid på Bangsbo Fort” bragt i august 2014 og ”Verdenskrigen slut efter to dage” bragt i juli 2016, Pressenævnet]

Ved mail af 23. marts 2018 skrev [Klager] blandt andet følgende til nævnet:

”Jeg vil gerne tilføje at jeg søger ikke nødvendigvis at artiklen skal fjernes fuldstændigt, eller jeg skal anonymiseres fuldstændigt. For mig ville det også række, såfremt jeg kunne nævnes ved blot et for-, mellem- eller efternavn. ”

Den 26. marts 2018 skrev [Klager] derudover blandt andet følgende til nævnet:

”[…]

Vi opfordrer meget sjældent til omtale. Men vi har ofte gerne indgået i forskellige interviews mv. – hvilket var tilfældet i august 2014. Hvor desuden en meget kompetent journalist lavede et interview, og forholdte sig meget sagligt.

I juli 2016 var vi ikke orienteret om hvorfor man ønskede vores navne, eller hvad billederne nøjagtig skulle anvendes til. Vi mødte et par journalister, som tog et billede af os, som så mange andre, og bad om vores navne, hvor vi kom fra – og gik så deres vej igen.

[…]”

I Pressenævnet kendelse af 7. august 2018 hedder det blandt andet:

1 Sagsfremstilling

NORDJYSKE Medier bragte den 24. august 2014 artiklen ”Krigstid på Bangsbo Fort” med underrubrikken ”Lørdag hoppede Stützpunkt Nord 70 år tilbage i tiden, da Anden Verdenskrig igen blev levendegjort”. Navnet [Klager] optræder hverken i artiklen eller i billedteksterne til de otte billeder, der er indsat som billedgalleri til artiklen.

[…]

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Klageberettigelse

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Pressenævnet har modtaget en klage fra [Klager], der er nævnt ved navn i artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” bragt den 3. juli 2016. Han har derfor retlig interesse i, at sagen behandles i forhold til artiklen fra 2016. Klagen ses ikke indgivet på vegne af andre af de i artiklen nævnte personer. Klagen behandles derfor alene i forhold til [Klager].

[Klager] er ikke nævnt ved navn i artiklen ”Krigstid på Bangsbo Fort” af 24. august 2014, ligesom klagen ikke er indgivet på vegne af andre af de i artiklen nævnte personer. Pressenævnet tager derfor ikke stilling til artiklen fra 2014, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[…]

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at [Klager] efter offentliggørelsen af artiklen ikke anmodede nævnet om at tage stilling til, hvorvidt artiklen var i strid med god presseskik.

[Klager] har anmodet om, at artiklen helt eller delvist anonymiseres, således at kun hans fornavn, mellemnavn eller efternavn nævnes. Han har til støtte herfor anført, at han som hobby er medlem af foreningen Reenactment Nord og bærer tysk uniform fra 2. verdenskrig, når der hvert andet år afholdes 2. verdenskrigs-træf i Hanstholm. I den forbindelse er han mod forventning blevet sidestillet med en nazist og har oplevet chikane i form af nedladende bemærkninger, anråb, øgenavne m.v.

Pressenævnet lægger til grund, at [Klager] under 2. verdenskrig-træffet frivilligt stillede op til at blive fotograferet og selv oplyste sit navn til NORDJYSKE Medier.

Det fremgår klart af artiklen, at der er tale om et offentligt opsat rollespil til et 2. verdens-krigs-træf i Hanstholm, hvor krigens forskellige aktører kunne opleves. Nævnet finder, at [Klager]s forklædning i tysk uniform under træffet ikke kan anses for at være af følsom karakter.

Uanset, at [Klager] har oplevet chikane i relation til sin forklædning, finder Pressenævnet, at der ikke foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grunde for, at NORDJYSKE Medier burde have imødekommet anmodningen om at slette/ændre hans navn i artiklen eller i øvrigt hindre tilgængeligheden af artiklen fra 2016. Nævnet har lagt vægt på, at [Klager] frivilligt stillede op til fotografering samt oplyste sit fulde navn til journalisten, og at det klart fremgår af artiklen, at der er tale om et rollespil med krigens forskellige aktører.

Pressenævnet udtaler således ikke kritik af NORDJYSKE Medier. ”

Den 25. september 2018 anmodede [Klager] Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen.

Han har til støtte for sin anmodning anført, at nævnet ikke har taget videre stilling til hans ”beretning om adskillige møder med chikane hos forskellige aktører, og finder ikke dette tungtvejende nok. [Klager] har anført, at det er korrekt, at han stillede op til interview samt oplyste sin navn. Han har imidlertid siden artiklernes offentliggørelse mødt flere mennesker med reaktioner, han ikke havde forudset. Han har blandt andet anført, at det må være forståeligt, at ”ingen mennesker, som gør noget i en god sags tjeneste, ønsker at blive mødt med chikane fra familie, venner, kollegaer, elever, studiekammerater m.v. Det er et forfærdeligt socialt stigma at have, at gå ud af sin hoveddør med, at man skulle være højre-radikal, eller nazi sympatisør.

[Klager] har yderligere anført, at Pressenævnet i forbindelse med artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” fra 2016 har overset, at han skrev, ”at vi blev kontaktet af to personer, som ikke præsenterede sig som journalister, andet end at vi kunne se det på eventuelle skilte, og væremåde. Disse spurgte om de måtte tage et billede af os, og spurgte derefter om navn og adresse - det fremgik IKKE af samtalen, at dette skulle offentliggøres, hvorfor det også virkede mærkeligt at vores navne blev skrevet ned på et stykke papir! .

I forhold til artiklen ”Krigstid på Bangsbo Fort” fra 2014 har [Klager] anført, at nævnet har overset, at det er muligt at have mellemnavne. Han har anført, at hans fulde navn er [Klagers fulde navn], og at han optræder under navnet ”[Klagers fornavn og mellemnavn]” i artiklen.

[Klager] har afslutningsvist anført, at artiklernes indhold er ganske neutralt. Det, der bekymre ham, er muligheden for at finde billeder af ham i uniform og kunne koble disse til hans navn. Han føler, at Pressenævnet i kendelsen af 7. august 2018 ikke har taget højde for de, for ham, meget tungtvejende grunde, og han har stillet spørgsmål ved, hvordan chikane ikke kan være tungtvejende nok. Han ønsker således fortsat en anonymisering af artiklerne.

2 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

[Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets kendelse af 7. august 2018 i sag nr. 2018-80-0106, [Klager] mod NORDJYSKE Medier. Ved behandlingen af nævnets kendelse af 7. august 2018 deltog følgende medlemmer: Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet, træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen træffer derfor også afgørelse i spørgsmålet om genoptagelse.

Spørgsmålet om genoptagelse

Pressenævnet bemærker generelt, at nævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

[Klager] har anmodet om, at behandlingen af nævnets sag genoptages, fordi han ikke mener, at nævnet til fulde har taget stilling til hans klage.

Han har i sin anmodning om genoptagelse i forhold til artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” fra 2016 blandt andet anført, ”at vi blev kontaktet af to personer, som ikke præsenterede sig som journalister, andet end at vi kunne se det på eventuelle skilte, og væremåde. Disse spurgte om de måtte tage et billede af os, og spurgte derefter om navn og adresse - det fremgik IKKE af samtalen, at dette skulle offentliggøres, hvorfor det også virkede mærkeligt at vores navne blev skrevet ned på et stykke papir!

Forud for Pressenævnets kendelse af 7. august 2018 oplyste [Klager] følgende i mail af 26. marts 2018: ”Vi mødte et par journalister, som tog et billede af os, som så mange andre, og bad om vores navne, hvor vi kom fra – og gik så deres vej igen.

Pressenævnet finder, at [Klager]s uddybende oplysninger om mødet med de to journalister forud for artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” fra 2016, ikke har afgørende betydning for udfaldet af nævnets kendelse af 7. august 2018.

[Klager] er i sin anmodning om genoptagelse derudover kommet med en ny oplysning om, at hans fulde navn er [Klagers fulde navn], og at han optræder under navnet ”[Klagers fornavn og mellemnavn]” i artiklen ”Krigstid på Bangsbo Fort” fra 2014.

Som sagen var påklaget og oplyst for nævnet på tidspunktet for nævnets afgørelse af 7. august 2018, finder nævnet, at nævnet ikke kunne have opfattet [Klager]s klage og mails af henholdsvis 23. og 26. marts 2018 på anden vis, end at han alene klagede over artiklen ”Verdenskrigen slut efter to dage” fra 2016.

Pressenævnet finder dertil, at den nye oplysning om klagers fulde navn ikke har afgørende betydning for den materielle vurdering, der ligger til grund for nævnets kendelse af 7. august 2018.

Nævnet bemærker i den henseende, at de nye oplysninger ikke betragtes som ”nye” i den forstand, at de først er blevet tilgængelige/offentlige efter nævnets kendelse i august 2018. Den senere fremkomst af oplysningerne synes ikke at skyldes et for [Klager] undskyldeligt forhold.

Da [Klager] herefter hverken har påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl eller er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, afslås anmodningen om genoptagelse.

Behandlingen af sagen genoptages derfor ikke.

Afgjort den 6. november 2018

Redaktionel note
  • Titlen er den 27. august 2019 berigtiget ved, at ”Endelig afgørelse om” er fjernet fra titelangivelsen på Retsinformation