Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibsdagbøger

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3, og § 32, stk. 9, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018, § 3, stk. 1, nr. 3, og § 32, stk. 2, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015 og § 471, stk. 1 og stk. 5, 2. pkt., i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018, og § 471, stk. 1 og stk. 5, 2. pkt., i søloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3 og 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Anvendelse af skibsdagbøger

§ 1. Skibsdagbog skal føres på følgende skibe:

1) Skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, der er beskæftiget på internationale rejser.

2) Ethvert skib, uanset størrelse, hvis fartsområde i henhold til fartstilladelsen omfatter sejlads uden for følgende område: Nordsøen øst for 3º længde Ø og syd for 62º bredde N, fart i Østersøen samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af 30 sømil fra kysten eller derunder (basislinien).

3) Skibe med en bruttotonnage på 300 og derover, der er beskæftiget på nationale rejser mellem danske havne.

4) Alle passagerskibe, uanset størrelse, der er beskæftiget på nationale rejser mellem danske havne af over 4 timers varighed.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kræves der ikke skibsdagbog for:

1) Skibe med en bruttotonnage under 300, hvis fartsområde er begrænset til sejlads mellem grønlandske havne.

2) Fiskeskibe, hvis fartsområde i henhold til fartstilladelsen omfatter sejlads syd for 62º bredde N, nord for 48º bredde N og øst for 12º længde V, fart i Østersøen og sejlads langs Grønlands kyster i en afstand af 200 sømil og derunder fra kysten (basislinien).

Skibsdagbøgers førelse og opbevaring

§ 2. Skibsdagbogen føres af skibsføreren eller under skibsførerens tilsyn og medansvar af en styrmand.

Stk. 2. Den, der fører en skibsdagbog, er ansvarlig for rigtigheden af de oplysningers, der indføres.

Stk. 3. Skibsføreren skal kontrollere, at skibsdagbogen føres nøjagtigt og forskriftsmæssigt.

§ 3. Skibsdagbogen skal føres efter følgende tidsplan:

1) I havn for hvert døgn.

2) I søen for hver vagt.

Stk. 2. Hvad der passerer på den enkelte vagt kan foreløbig optegnes i en kladde, men skal snarest muligt efter vagtens udløb indføres i skibsdagbogen.

§ 4. Skibsdagbøger skal føres ordentligt og tydeligt. Hvad én gang er indført må ikke raderes, overstryges eller på anden måde gøres ulæseligt. Bliver rettelse nødvendig, skal den tilføjes som anmærkning.

Stk. 2. Skibsdagbøgerne skal føres på dansk eller engelsk.

Stk. 3. På grønlandske fiskefartøjer med en længde under 24 m kan skibsførerens tilføjelser foretages på grønlandsk, under forudsætning af at indførelserne i forbindelse med syn bliver oversat til dansk.

§ 5. I skibsdagbogen skal enhver begivenhed og omstændighed, som er indtruffet under rejsen, hvorom kendskab kan være af betydning for redere, ladningsejere, assurandører eller andre, der har interesse i rejsen registreres så nøjagtigt som muligt. Der skal indføres nøjagtig oplysning om ethvert uheld, der måtte tilstøde skib eller ladning med angivelse af årsagen, de nærmere omstændigheder og de trufne foranstaltninger. Det samme gælder ved ethvert uheld af nogen betydning, der berører ombordværende personer.

§ 6. Skibsdagbøger kan føres i elektronisk form, ligesom tilførsler i skibsdagbogen helt eller delvis kan erstattes af optegnelser, som gøres på elektronisk måde.

Stk. 2. Mekaniske og elektroniske optegnelser skal være af en sådan art, at de ikke senere kan ændres. Elektroniske indtastninger må kun kunne ske ved anvendelse af personlig kode.

Stk. 3. Elektronisk lagrede optegnelser skal sikres med en daglig sikkerhedskopi.

§ 7. Når en skibsdagbog er udskrevet eller af anden grund ikke længere kan bruges, skal skibsføreren sørge for en ny.

Stk. 2. Enhver dagbog og elektroniske optegnelser skal opbevares som fastlagt i sølovens kapitel 18.

Stk. 3. Optegnelser i en kladde skal dog alene opbevares, indtil de er indført i skibsdagbogen.

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 8. Forsømmer skibsføreren eller en styrmand at overholde sine forpligtelser i henhold til § 1, § 2, stk. 2 eller 3, §§ 3-5 eller § 7, straffes den pågældende med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Er forholdet omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven, kan der i stedet for straf efter § 8, stk. 1, idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. Såfremt en person ikke er bosat i Grønland, eller personens tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark, jf. § 7 i kriminalloven for Grønland.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 978 af 20. juli 2007 om skibs- og radiodagbøger ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 10. januar 2019

Per Sønderstrup

/ Martin John