Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

Teknisk vejledning

Kapitel 1

Indledning

Ved lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 samt Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1232 af 27. oktober 2018 er fastsat de reguleringer, der med virkning fra 1. januar 2019 skal ske af årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende ydelser, der er nævnt i lovene.

Beløb og ydelser reguleres med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2019 (jf. lov om en satsreguleringsprocent). Tilpasningsprocenten er ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 fastsat til 0,2 for finansåret 2019.

Beløb og ydelser stiger således fra 1. januar 2019 med 46,9 pct. i forhold til de beløb og ydelser, der er fastsat pr. 1. januar 2003 (grundniveauet i lov om arbejdsskadesikring). Undtaget herfra er godtgørelsesbeløbet for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere samt overgangsbeløbet ved dødsfald, der begge stiger med 2,2 pct. i forhold til beløbene fastsat for 2018 før afrunding.

a) Maksimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 5) forhøjes til 539.000 kr.

b) Minimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 6) forhøjes til 201.000 kr.

c) Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén (§ 18, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 898.500 kr.

d) Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet før 1. juli 2002 (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 33, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 654.000 kr.

e) Erstatningen for 100 pct. varigt mén (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 28, stk. 3) forhøjes til 65.500 kr. årligt.

f) Overgangsbeløbet ved dødsfald (§ 19, stk. 1) forhøjes til 169.000 kr.

Kapitel 2

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2019 til 31. december 2019

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet (539.000 kr.), det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / 539.000.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved samme lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne forhøjet fra 4/5 til 83 pct. og derfor ganges der med 0,83.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 898.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

2.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 11. januar 2019. Årsløn: 400.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 400.000 kr. × 367.000/539.000 = 272.356 kr.

Grundydelse: 0,65 × 0,83 × 272.356 kr. × 0,92 = 135.181,18 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 135.181,18 kr. × 1,469= 198.581,15 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 198.588 kr.

Månedlig ydelse: 16.549 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 5. marts 2019. Årsløn: 325.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 325.000 kr. × 367.000/539.000 = 221.289 kr.

Grundydelse: 0,30 × 221.289 kr. × 0,92 = 61.075,76 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 61.075,76 kr. × 1,469 = 89.720,29 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 89.724 kr.

Månedlig ydelse: 7.477 kr.

2.2 Engangsbeløb

Skadedato: 18. januar 2019. Afgørelsesdato: 6. december 2019. Årsløn: 285.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder ved afgørelsen: 35 år og 2 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/539.000 = 194.054 kr.

Grundydelse: 0,25 × 0,83 × 194.054 kr. × 0,92 = 37.044,91 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 37.044,91 kr. × 1,469 = 54.418,97 kr.

Kapitalerstatning: 54.418,97 kr. × 19,279 = 1.049.144 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 898.500 kr.= 179.700 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 55 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 898.500 kr. × (1 – 0,16) = 150.948 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 65 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 898.500 kr. × (1 – 0,26 – 0,06) = 122.196 kr.

Kapitel 3

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2018

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved samme lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne forhøjet fra 4/5 til 83 pct. og derfor ganges der med 0,83.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 898.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 898.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

3.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. marts 2018. Årsløn: 475.000 kr. Tab af erhvervsevne: 70 pct.

Grundløn: 475.000 kr. × 367.000/527.000 = 330.787 kr.

Grundydelse: 0,70 × 0,83 × 330.787 kr. × 0,92 = 176.812,27 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 176.812,27 kr. × 1,469 = 259.737,22 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 259.740 kr.

Månedlig ydelse: 21.645 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 21. april 2012. Årsløn: 295.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/474.000 = 228.407 kr.

Grundydelse: 0,30 × 228.407 kr. × 0,92 = 63.040,33 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 63.040,33 kr. × 1,469 = 92.606,24 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 92.616 kr.

Månedlig ydelse: 7.718 kr.

3.2 Engangsbeløb

Skadedato: 21. januar 2015. Afgørelsesdato: 9. januar 2019. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 40 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 31 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/498.000 = 254.247 kr.

Grundydelse: 0,40 × 0,83 × 254.247 kr. × 0,92 = 77.657,20 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 77.657,20 kr. × 1,469 = 114.078,43 kr.

Kapitalerstatning: 114.078,43 kr. × 21,489 = 2.451.432 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 898.500 kr.= 134.775 kr.

Kapitel 4

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 - 31. december 2010

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 898.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 898.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

4.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 27. november 2006. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/396.000 = 319.735 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 319.735 kr.= 127.894,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 127.894,00 kr. × 1,469 = 187.876,29 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 187.884 kr.

Månedlig ydelse: 15.657 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 4. august 2008. Årsløn: 285.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/419.000 = 249.630 kr.

Grundydelse: 0,30 × 249.630 kr. = 74.889,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 74.889,00 kr. × 1,469 = 110.011,94 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 110.016 kr.

Månedlig ydelse: 9.168 kr.

4.2 Engangsbeløb

Skadedato: 12. august 2010. Afgørelsesdato: 6. juli 2019. Årsløn: 395.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder på skadestidspunkt: 49 år. Alder ved afgørelsen: 58 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 395.000 kr. × 367.000/451.000 = 321.430 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 321.430 kr. = 115.714,80 kr. årligt

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 115.714,80 kr. × 1,469 = 169.985,04 kr.

Kapitalerstatning: 169.985,04 kr. × 4,632 = 787.371 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 898.500 kr. × (1 – 0,10) = 121.298 kr.

Kapitel 5

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. juli 2002 - 31. december 2003

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 898.500 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 898.500 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

5.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 335.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 293.000/367.000 = 267.452 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 267.452 kr.= 139.075,04 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 139.075,04 kr. × 1,254 = 174.400,10 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 174.400,10 kr. × 1,469 = 256.193,75 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 256.200 kr.

Månedlig ydelse: 21.350 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 15. september 2003. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 10 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/367.000 = 199.591 kr.

Grundydelse: 0,10 × 199.591 kr. = 19.959,10 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 19.959,10 kr. × 1,254 = 25.028,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 25.028,71 kr. × 1,469 = 36.767,17 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 36.768 kr.

Månedlig ydelse: 3.064 kr.

5.2 Engangsbeløb

Skadedato: 10. juli 2003. Afgørelsesdato: 8. maj 2019. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder på skadestidspunkt: 41 år. Alder ved afgørelsen: 57 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/367.000 = 247.493 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 247.493 kr.= 89.097,48 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 89.097,48 kr. × 1,254 = 111.728,24 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 111.728,24 kr. × 1,469 = 164.128,78 kr.

Kapitalerstatning: 164.128,78 kr. × 7,141 = 1.172.044 kr.

b. Méngodtgørelse

0,10 × 898.500 kr. × (1 – 0,02) = 88.053 kr.

Kapitel 6

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 - 30. juni 2002

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 654.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 654.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

6.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1995. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 210.000 kr. × 293.000/295.000 = 208.576 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 208.576 kr. = 83.430,40 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 83.430,40 kr. × 1,254 = 104.621,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 104.621,72 kr. × 1,469 = 153.689,31 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 153.696 kr.

Månedlig ydelse: 12.808 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 2001. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/345.000 = 212.319 kr.

Grundydelse: 0,30 × 212.319 kr. = 63.695,70 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 63.695,70 kr. × 1,254 = 79.874,41 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 79.874,41 kr. × 1,469 = 117.335,51 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 117.336 kr.

Månedlig ydelse: 9.778 kr.

6.2. Engangsbeløb

Skadedato: 15. juni 2002. Afgørelsesdato: 15. maj 2019. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 35 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder på skadestidspunkt: 36 år. Alder ved afgørelsen: 53 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/355.000 = 255.859 kr.

Grundydelse: 0,35 × 4/5 × 255.859 kr. = 71.640,52 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 71.640,52 kr. × 1,254 = 89.837,21 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 89.837,21 kr. × 1,469 = 131.970,86 kr.

Kapitalerstatning: 131.970,86 kr. × 8,059 = 1.063.554 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 654.000 kr. = 130.800 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 62 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 654.000 kr. × (1 – 0,15) = 111.180 kr.

Kapitel 7

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 - 30. januar 1995

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lov nr. 390 af 20. maj 1992, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1992 (280.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 280.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1992), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 3.

Løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 654.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 654.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

7.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. januar 1995. Årsløn: 200.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 280.500/293.000 = 191.468 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 191.468 kr. = 99.563,36 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 99.563,36 kr. × 1,309 = 130.328,44 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 130.328,44 kr. × 1,469 = 191.452,48 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 191.460 kr.

Månedlig ydelse: 15.955 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 1993. Årsløn: 190.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn = årsløn.

Grundydelse: 0,30 × 190.000 kr. = 57.000,00 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 57.000,00 kr. × 1,309 = 74.613,00 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 74.613,00 kr. × 1,469 = 109.606,50 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 109.608 kr.

Månedlig ydelse: 9.134 kr.

7.2 Engangsbeløb

Skadedato: 20. januar 1995. Afgørelsesdato: 4. januar 2019. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 5 pct. Alder på skadestidspunkt: 25 år. Alder ved afgørelsen: 49 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 210.000 kr. × 280.500/293.000 = 201.041 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 201.041 kr. = 40.208,20 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 40.208,20 kr. × 1,309 = 52.632,53 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 52.632,53 kr. × 1,469 = 77.317,19 kr.

Kapitalerstatning: 77.317,19 kr. × 8,608 = 665.547 kr.

b. Méngodtgørelse

0,05 × 654.000 kr. = 32.700 kr.

Kapitel 8

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1987 - 31. december 1992

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatningsydelser for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 37, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1977 (107.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 107.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1977), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 2.

Årlig løbende erstatningsydelse for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 46,9 pct.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 38, stk. 4), idet ménerstatningen for 100 pct. varigt mén forhøjes til 65.500 kr. årligt.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 169.000 kr.

Eksempler

8.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1990. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/265.000 = 68.962 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 68.962 kr. = 35.860,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 35.860,24 kr. × 3,415 = 122.462,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 122.462,72 kr. × 1,469= 179.897,74 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 179.904 kr.

Månedlig ydelse: 14.992 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. juni 1989. Årsløn: 200.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 107.500/258.500 = 83.172 kr.

Grundydelse: 0,30 × 83.172 kr. = 24.951,60 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 24.951,60 kr. × 3,415 = 85.209,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 85.209,71 kr. × 1,469 = 125.173,06 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 125.184 kr.

Månedlig ydelse: 10.432 kr.

8.2 Engangsbeløb

Skadedato: 15. maj 1992. Afgørelsesdato: 5. juli 2019. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder ved afgørelsen: 56 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/280.500 = 65.152 kr.

Grundydelse: 0,15 × 4/5 × 65.152 kr. = 7.818,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 7.818,24 kr. × 3,415 = 26.699,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 26.699,29 kr. × 1,469 = 39.221,26 kr.

Kapitalerstatning: 39.221,26 kr. × 7,167 = 281.099 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Årlig ydelse: 0,10 × 65.500 kr. = 6.550 kr.

Ménerstatning: 6.550 kr. × 8,811 = 57.713 kr.

Kapitel 9

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 - 31. marts 1987

Erstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som anført ovenfor i kapitel 8, idet erstatningsniveauet dog er 3/4 i stedet for 4/5.

Grundydelsen for de få ménerstatninger, der efter tidligere afgørelser udbetales som løbende ydelse er den fastsatte ménprocent × 13.000 kr. Den årlige ydelse fra 1. januar 2019 udbetales som 341,5 pct. af grundydelsen og med et tillæg på 46,9 pct.

Eksempel

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. maj 1986. Afgørelsesdato: 2. oktober 2018. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 60 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/219.500 = 83.257 kr.

Grundydelse: 0,15 × 3/4 × 83.257 kr. = 9.366,41 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 9.366,41 kr. × 3,415 = 31.986,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 31.986,29 kr. × 1,469 = 46.987,86 kr.

Kapitalerstatning: 46.987,86 kr. × 5,867 = 275.678 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Skadedato: 7. maj 1986. Varigt mén: 65 pct.

Grundydelse: 0,65 × 13.000 kr. = 8.450,00 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 8.450,00 kr. × 3,415 = 28.856,75 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2019: 28.856,75 kr. × 1,469 = 42.390,57 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 42.396 kr. Månedlig ydelse: 3.533 kr.

Kapitel 10

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 - 31. marts 1978

Årlig løbende rente, der udbetales efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, beregnes som grundrenten pr. 1. januar 2003, jf. nedenfor, med et tillæg på 46,9 pct.

Den årlige løbende rente er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 1.

Således beregnes den årlige løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fra 1. januar 2019 som: Grundrenten pr. 1. april 1965 × 15,912 × 1,469. Beløbet forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb, således at den månedlige rente udbetales i hele kroner.

Eksempel

Erstatning for invaliditet

Skadedato: 21. december 1977. Årsløn: 76.750 kr. Invaliditet: 65 pct.

Grundløn: 76.750 kr. × 16.500/76.750 = 16.500 kr.

Grundrente: 0,65 × 2/3 × 16.500 kr. = 7.150,00 kr. årligt.

Grundrente pr. 1. januar 2003: 7.150,00 kr. × 15,912 = 113.770,80 kr.

Årlig rente fra 1. januar 2019: 113.770,80 kr. × 1,469 = 167.129,31 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 167.136 kr.

Månedlig rente: 13.928 kr.

Kapitel 11

Andet

Maksimumbeløbet ved erstatning af brillestel udgør 1.130 kr.

De private arbejdsskadeforsikringsselskaber samt de arbejdsgivere, der er fritaget for at afgive risikoen efter loven, skal selv regulere løbende ydelser, som er tilkendt før 1. januar 2019. Ved løbende ydelser tilkendt i 2019, vil det fremgå af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, hvilke beløb, der skal udbetales i 2019.

Arbejdstilsynet, den 20. november 2018

Thomas Hjortenberg

/ Helle Klostergaard Christensen