Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

(Til samtlige kommunalbestyrelser m.fl.)

I medfør af § 161, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, fastsætter ældreministeren nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

I medfør af § 161, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, fastsætter ældreministeren regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, § 1, stk. 2 og 3, reguleres modtagerens maksimale egenbetaling for madservice én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste kronebeløb.

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale betaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig, plejehjem og lignende boligenheder, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, fra 1. januar 2019 udgør 3.685 kr. pr. måned.

Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for ét dagligt måltid mad i form af en hovedret, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, 54 kr.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019, og satserne gælder for perioden 1. januar-31. december 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 8. november 2018

Signe Dilling-Larsen