Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

I medfør af § 120, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, udgør et plejevederlag efter § 119 enten 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge eller et basisbeløb.

Det fremgår af § 182, stk. 9, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, at det beløb, der er nævnt i § 120, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb.

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct. jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Plejevederlag efter § 119 udgør efter § 120, stk. 1, 176,55 kr. per time i 2019. Plejevederlag efter § 119 udgør efter § 120, stk. 2, 15.802 kr. månedligt i 2019.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019, og satserne gælder for perioden 1. januar - 31. december 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 8. november 2018

Signe Dilling-Larsen

/