Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om regulering af grundtakster for 2006 efter servicelovens §§ 131 a og 131 c

(Til samtlige kommuner og amtskommuner)

Til orientering vedlægges fortryk af bekendtgørelse om grundtakster i 2006 efter §§ 131 a og 131 c, i lov om social service.

De grundtakster, der er nævnt i servicelovens §§ 131 a og 131 c, reguleres en gang årligt den 1. januar med den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor i året 2 år forud for det år, hvor beløbene skal gælde. Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Socialministeren bekendtgør de regulerede beløb, jf. servicelovens § 136, stk. 6.

Det fremgår af bemærkninger til lov nr. 489 af 7. juni 2001, at grundtaksterne reguleres med den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor, som anvendes til at regulere det årlige statstilskud til kommuner og amtskommuner, og som opgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2 år forud for tilskudsåret.

Grundtaksterne i bekendtgørelsen er beregnet på grundlag af, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort den faktiske udvikling i lønninger og priser i den kommunale sektor fra 2003 til 2004 til 3,0 pct.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2006.

Det beløb på 635.300 kr., der er fastsat i servicelovens § 92, stk. 6 og § 93, stk. 3 om afgrænsning af amtskommunernes forsyningsansvar, reguleres tilsvarende, jf. Finansministeriets aktstykke nr. 180 af 16. juni 2004 vedr. aftaler om kommunernes og amternes økonomi 2005. Beløbet vil i 2006 udgøre 674.700 kr.

Socialministeriet, den 22. juni 2005

Aksel Meyer

/Elsebeth Jarl BrunésBilag 1

Bekendtgørelse om grundtakster i 2006 efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service

 

I medfør af § 136, stk. 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, fastsættes:

Grundtakstbeløb

§ 1. Grundtaksten efter § 131 a, stk. 1, nr. 1 – 8, i lov om social service udgør i 2006:

 

1)

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23 ........

328.100 kr.

2)

Døgnophold og familiebehandling for børn og unge under 18 år efter § 40 b

 

 

a)

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b ... .

452.200 kr.

 

b)

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b ..

452.200 kr.

 

c)

 

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen ... ...

226.000 kr.

3)

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b . .. .....

326.800 kr.

4)

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77 .

326.800 kr.

5)

 

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89 .. . .. . .

70.800 kr.

6)

 

 

 

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. (Dette gælder dog ikke amtskommunale døgntilbud omfattet af § 131 c, stk. 1) . ...

326.800 kr.

7)

Boligindretning m.v. efter § 102 ... .

116.000 kr.

8)

 

 

 

 

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1, ophold i ustøttede private plejeboliger, jf. § 1, stk. 4, i lov om leje, og ophold i ustøttede almene plejeboliger, jf. § 143 i, i lov om almene boliger m.v., der pr. 31. december 2002 er omfattet af § 140, stk. 1, i lov om social service ...

326.800 kr.

 

§ 2. Grundtaksten efter § 131 c, stk. 1, i lov om social service udgør 116.000 kr. i 2006.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 542 af 16. juni 2004 om grundtakster i 2005 efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service ophæves.

Socialministeriet, den 21. juni 2005

P.M.V.

THOMAS BØRNER

/ Aksel Meyer