Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger

(Til samtlige kommunalbestyrelser, friplejeboligleverandører m.fl.)

Friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og som ikke vælger at overgå til afregning efter § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017, jf. overgangsbestemmelse § 6, stk. 8, i lov nr. 527 af 29. april 2015 (lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte), afregnes efter § 32 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, indtil udløbet af den 10-årige periode, som er fastsat i § 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

Efter § 9, stk. 3, i bekendtgørelse 1170 af 30. september 2015 anvendes bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling for afregning i forhold til friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, indtil udløbet af den 10-årige periode, som er fastsat i § 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

I medfør af § 32, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling, fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet takster for serviceydelser i friplejeboliger.

Ifølge bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling § 3 reguleres taksterne en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil kan Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at taksterne for serviceydelser i friplejeboliger fra 1. januar 2019 udgør følgende beløb:

 
kr. pr. døgn
kr. pr. time
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
318
-
 
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
   
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
973
-
 
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
   
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
2.101
-
 
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
   
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
195
-
 
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
   
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
376
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
377
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
372
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
316
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
441

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019, og taksterne gælder for perioden 1. januar-31. december 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 8. november 2018

Signe Dilling-Larsen