Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019

I medfør af § 14, stk. 6, 1. pkt., og § 19 f, stk. 3, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Prøvetermin december/januar 2018/2019

§ 1. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 3. december, tirsdag den 4. december, onsdag den

5. december, torsdag den 6. december, fredag den 7. december, mandag den 10. december, tirsdag den 11. december, onsdag den 12. december og torsdag den 13. december 2018.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 17. december 2018 til fredag den 11. januar 2019.

Stk. 3. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 11. januar 2019.

Prøvetermin maj/juni 2019

§ 2. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 6. maj, tirsdag den 7. maj, onsdag den 8. maj, torsdag den 9. maj, fredag den 10. maj, mandag den 13. maj, tirsdag den 14. maj, onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 27. maj til onsdag den 26. juni 2019, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 14. juni 2019.

Stk. 4. De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 21. juni 2019.

Stk. 5. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 21. juni 2019.

Skolernes tilrettelæggelse af mundtlige og praktiske prøver

§ 3. De mundtlige og praktiske prøver skal på de enkelte skoler lægges så sent som muligt i de angivne perioder, så prøverne griber mindst muligt ind i den almindelige undervisning.

Fravigelse af bekendtgørelsen

§ 4. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsen.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 158 af 8. februar 2017 om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. november 2018

Direktør
Birgitte Hansenn

/ Birte Iversen