Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyr
Bilag 2 Afgifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

I medfør af § 109, stk. 5, 2. pkt., og stk. 8, § 110, stk. 1, og § 111, stk. 4, 2. pkt., og stk. 7, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.

Stk. 2. Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, virksomheder, der udfører transport på bybaner, forvaltere af bybaner, entreprenørvirksomheder, ejere af læsseenheder m.fl. og personer som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner hos jernbanevirksomheder eller jernbaneinfrastrukturforvaltere, betaler gebyrer efter satserne i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. De regulerede satser for beløbene i jernbanelovens § 109, stk. 1-4, og § 111, stk. 1-2, fremgår af bilag 2.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udførelse af ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift (veterantogskørsel og veteranbanedrift).

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 2. For følgende ydelser betales gebyr efter regning:

1) udstedelse og ændring af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse,

2) udstedelse og revurdering af tilladelse til jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning,

3) godkendelse af køretøjer,

4) godkendelse af sikkerhedsregler,

5) godkendelse af jernbaneinfrastruktur uden anlægslov,

6) godkendelse af jernbaneinfrastruktur med egen anlægslov,

7) godkendelse af sikkerhedsmæssige uddannelser, og

8) godkendelse af organer og tredjeparter, herunder assessorer, udpegede organer (DeBo), sagkyndige o.lign.

Stk. 2. Timesatsen for ydelser efter stk. 1 er 800 kr.

Stk. 3. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et beløb for det allerede udførte arbejde.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere særlige omkostninger til ansøger, herunder særlig teknisk bistand, rejseomkostninger m.v., som anvendes i forbindelse med behandling af en ansøgning.

§ 3. For følgende ydelser betales et fast gebyr:

1) registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR),

2) adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR),

3) opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister,

4) lokomotivførerlicenser,

5) erstatningsdokumenter for lokomotivførerlicenser, og

6) helbredsgodkendelser og kvittering for modtagelse af statuserklæring.

§ 4. For behandling af klager, der indbringes for Jernbanenævnet, betaler klager et gebyr på 4.000 kr., jf. jernbanelovens § 111, stk. 8.

§ 5. Afgiften i henhold til jernbanelovens § 109, stk. 1-4, udgør i 2019 de beløb, der fremgår af bilag 2, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Afgiften, jf. stk.1, er reguleret efter jernbanelovens § 109, stk. 5-6.

§ 6. Afgiften i henhold til jernbanelovens § 111, stk. 1-2, udgør i 2019 det beløb, der fremgår af bilag 2, nr. 3.

Stk. 2. Afgiften, jf. stk. 1, er reguleret efter jernbanelovens § 111, stk. 4-5.

§ 7. Udebliver betaling, jf. §§ 2, 3, 5 og 6, efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 8. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan kun indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1216 af 6. november 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. november 2018

Carsten Falk Hansen

/ Dorthe Laursen


Bilag 1

Gebyr

Ydelse
Gebyr
1.
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR)
800 kr. pr. ansøgning
2.
Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR)
800 kr. pr. oprettelse
3.
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR)
140 kr. årligt pr. registreret køretøj
4.
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring (godkendelse/afslag)
325 kr. pr. ansøgning
5.
Lokomotivførerlicens (godkendelse/afslag)
800 kr. pr. ansøgning
6.
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens
260 kr. pr. ansøgning


Bilag 2

Afgifter

Ydelse
Afgift
1. Grundbeløb
53.378 kr. pr. år pr. sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse
2. Aktivitetsafgift
0,0467 kr. pr. kørt togkilometer
3. Afgift for Jernbanenævnets tilsyn
0,0929 kr. pr. kørt togkilometer