Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 233 af 22. marts 2018 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 21 f, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018, fastsættes:«

2. § 6, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 12. december 2018

Niels Fog

/ Bo Foged