Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 53-18 om sygedagpenge - arbejdsgiver - refusion - afledt ret - tilbagevirkende kraft

Principafgørelsen fastslår

Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet.

Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge er afledt af lønmodtagers ret til sygedagpenge. Arbejdsgiver er derfor alene berettiget til refusion af sygedagpenge, hvis lønmodtager opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge bortfalder fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse over for lønmodtager om at lønmodtagers ret til sygedagpenge ophører, uanset om der er truffet en afgørelse over for arbejdsgiver.

Det følger af god forvaltningsskik, at der træffes afgørelse samtidigt over for lønmodtager og over for arbejdsgiver.

I sag nr. 1 traf kommunen afgørelse om ophør af ret til sygedagpenge til lønmodtager den 10. november med sidste udbetalingsdato samme dag. Da arbejdsgivers ret til refusion er afledt af lønmodtagers ret til refusion, ophørte arbejdsgivers ret til refusion fra samme tidspunkt, selvom afgørelsen til arbejdsgiver først blev truffet den 20. december.

I sag nr. 2 traf kommunen afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge og ophør af ret til refusion over for både lønmodtager og arbejdsgiver den 7. december med virkning fra den 24. november. Da der ikke kan træffes afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter § 7 med tilbagevirkende kraft, var lønmodtager berettiget til sygedagpenge til og med den 7. december, hvor kommunen traf en afgørelse. Arbejdsgiver havde derfor ret til refusion til og med dette tidspunkt.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at afklare betydningen af Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 behandlet i principafgørelse 40-18 for sager om refusion af sygedagpenge. Herunder om der kan træffes afgørelse om ophør af refusion af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018.

§ 7, stk. 3, om bred vurdering af uarbejdsdygtighed, og § 54, stk. 1, om refusion af sygedagpenge.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

40-18

Der er efter sygedagpengelovens § 7 ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

20-13

Arbejdsgiveren har ret til refusion for delvist sygefravær efter § 56 i sygedagpengeloven, når borgeren er delvis uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, stk. 2, og sygefraværet er på mindst 4 timer om ugen.

Arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion er en afledt ret, som er betinget af, at borgeren opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge efter § 7.

128-11

Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge var afledet af, at medarbejderen havde ret til sygedagpenge fra kommunen. Da medarbejderens ret til sygedagpenge ophørte på grund af, at medarbejderen uden rimelig grund undlod at medvirke ved kommunens opfølgning, kunne arbejdsgiveren ikke få refusion af sygedagpenge.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb nr. 9661 af 28. juni 2016

Pkt. 511 om bred/smal vurdering af uarbejdsdygtigheden

Vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25. juni 2008

Pkt. 54.1 – 54.5 om arbejdsgiverrefusion

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, 18-3795

I har klaget over A Kommunes afgørelse om refusion af sygedagpenge for jeres medarbejder M. A Kommune afgjorde sagen den 20. december 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

I har ikke ret til sygedagpengerefusion efter den 10. november 2017.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at I ikke er berettiget til refusion af sygedagpenge efter den 10. november 2017, da jeres medarbejder fra dette tidspunkt ikke længere var berettiget til sygedagpenge.

Hvad er afgørende for resultatet

Jeres medarbejder blev sygemeldt fra sit arbejde som koordinator den 5. september 2017 på grund af depression afledt af en afskedigelse. Jeres medarbejder blev opsagt den 20. juni 2017 med fratrædelse den 30. november 2017.

Ved vurderingen af at jeres medarbejder ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt på oplysningerne i attest til sygedagpengeopfølgning af den 25. oktober 2017. Det fremgår heraf, at jeres medarbejder arbejdede frem til primo september måned, men fik det tiltagende dårligt med symptomer på stress og depression. Det fremgår også, at symptomerne var opstået på grund af fyringen. Der var ikke behandlingskrævende symptomer. Lægen vurderede, at jeres medarbejder ville kunne være arbejdsdygtig i et andet arbejde.

Vi lægger desuden vægt på, at jeres medarbejder ved opfølgningssamtale den 27. oktober 2017 oplyste til kommunen, at hun ikke kunne arbejde hos jer, men at hun godt ville kunne stå til rådighed for det brede arbejdsmarked.

På denne baggrund vurderer vi, at jeres medarbejder ikke kunne varetage sit arbejde som koordinator hos jer, men at hun burde kunne varetage et andet arbejde på fuld tid. Jeres medarbejder var derfor ikke uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Kommunen har den 10. november 2017 truffet afgørelse over for jeres medarbejder om ophør af udbetalingen af sygedagpenge med sidste udbetalingsdato den 10. november 2017. Kommunen har den 20. december 2017 truffet afgørelse over for jer.

Jeres ret til refusion af sygedagpenge er afledt af jeres medarbejders ret til sygedagpenge. Da jeres medarbejder ikke er berettiget til sygedagpenge efter den 10. november 2017, hvor der blev truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge, er I som følge heraf ikke berettiget til refusion af sygedagpenge efter dette tidspunkt.

Vi bemærker dog, at det følger af god forvaltningsskik, at der træffes afgørelse samtidigt over for lønmodtager og arbejdsgiver.

Oplysningerne fremgår særligt af læ 285 af 25. oktober 2017 og notat vedrørende opfølgningssamtale den 27. oktober 2017.

Om reglerne

Efter reglerne kan en arbejdsgiver kun få sygedagpengerefusion, hvis medarbejderen ville have haft ret til at få udbetalt sygedagpengene fra kommunen.

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Uarbejdsdygtigheden skal efter tre måneders sygefravær vurderes på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

Principafgørelse 91-15 fastslår, at kommunen kan fravige tre måneders-reglen, hvor der er særlige grunde, der taler for at anlægge en bred vurdering på et tidligere eller senere tidspunkt i sygefraværsperioden. Ved bedømmelsen heraf kan der blandt andet lægges vægt på, om den sygemeldte fortsat er ansat på den arbejdsplads, hvorfra sygemeldingen skete, og om den pågældende kan forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 17-29345

I har klaget over B Kommunes afgørelse om refusion af sygedagpenge vedrørende jeres medarbejder M. B Kommune afgjorde sagen den 7. december 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

I havde ikke ret til refusion af sygedagpenge efter den 7. december 2017.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, med en ændret ophørsdato.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at I ikke er berettiget til refusion af sygedagpenge efter den 7. december 2017, da jeres medarbejder fra dette tidspunkt ikke længere var berettiget til sygedagpenge.

Hvad er afgørende for resultatet

Jeres medarbejder blev sygemeldt den 17. oktober 2017 fra sit arbejde som ekspedient på grund af reaktion på fyring efter endt barsel.

Ved vurderingen lægger vi vægt på, at jeres medarbejder under opfølgningssamtale med kommunen den 24. november 2017 oplyste, at hun var blevet afskediget, efter hun var kommet tilbage fra barsel. Jeres medarbejder havde bedt om at blive fritstillet i opsigelsesperioden, men I havde ikke imødekommet hendes ønske.

Vi lægger også vægt på jeres medarbejders oplysninger om, at hun ville kunne arbejde på sin nuværende arbejdsplads, hvis hun ikke var blevet afskediget. Hun oplyste desuden, at hun godt ville kunne varetage et andet arbejde, men at hun ikke kunne arbejde hos jer på grund af opsigelsen og de efterfølgende arbejdsforhold.

Desuden lægger vi vægt på oplysningerne fra jeres medarbejders læge. Heraf fremgår det, at der var tale om problemer relateret til arbejdspladsen. Lægen satte i erklæringen kryds i feltet om, at jeres medarbejder af helbredsmæssige grunde ikke eller kun med vanskelighed ville kunne udføre arbejdet.

På denne baggrund vurderer vi, at jeres medarbejder ikke kunne varetage sit arbejde hos jer, men at hun burde kunne varetage et andet arbejde på fuld tid. Jeres medarbejder var derfor ikke uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Der er efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Vi henviser til principafgørelse 40-18.

Kommunen har den 7. december 2017 truffet afgørelse over for jeres medarbejder om ophør af udbetalingen af sygedagpenge med sidste udbetalingsdato den 24. november 2017. I modtog den 7. december 2017 kopi af kommunens afgørelse.

Jeres ret til refusion af sygedagpenge er afledt af jeres medarbejders ret til sygedagpenge.

Da kommunen skal have truffet en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses, er jeres medarbejder berettiget til sygedagpenge til og med den 7. december 2017, hvor kommunen traf en afgørelse. I har derfor ret til refusion af sygedagpenge til og med den 7. december 2017.

Oplysningerne vi lægger vægt på ved vores vurdering fremgår særligt af attest til a-kassen fra jeres medarbejders læge af den 4. december 2017, opfølgningssamtalen af den 24. november 2017 og oplysningsskemaet.

Om reglerne

Efter reglerne kan en arbejdsgiver kun få sygedagpengerefusion, hvis medarbejderen ville have haft ret til at få udbetalt sygedagpengene fra kommunen.

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Uarbejdsdygtigheden skal efter tre måneders sygefravær vurderes på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

Principafgørelse 91-15 fastslår, at kommunen kan fravige tre måneders-reglen, hvor der er særlige grunde, der taler for at anlægge en bred vurdering på et tidligere eller senere tidspunkt i sygefraværsperioden. Ved bedømmelsen heraf kan der blandt andet lægges vægt på, om den sygemeldte fortsat er ansat på den arbejdsplads, hvorfra sygemeldingen skete, og om den pågældende kan forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejdsområde.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.