Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
32009L0065
 
32009L0302
 
32014L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

§ 1

I bekendtgørelse nr. 316 af 30. marts 2016 om finansielle rapporter for danske UCITS, som ændret ved bekendtgørelse nr. 592 af 2. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 28. august 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 183, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), EU-Tidende 2009, nr. L 302, side 32, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349.«

2. Efter § 53 indsættes:

»§ 53 a. Danske UCITS, der ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, skal oplyse følgende:

1) Den samlede lønsum i regnskabsåret, fordelt på fast og variabel løn, der udbetales af den danske UCITS til ansatte, antal modtagere og, hvis det er relevant, ethvert beløb, der udbetales direkte af den danske UCITS, herunder ethvert resultatafhængigt gebyr.

2) Den samlede lønsum fordelt på kategorier af medarbejdere eller andre kategorier af ansatte, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

3) En beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes.

4) Resultatet af gennemgangen i § 6 og § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger, herunder eventuelle uregelmæssigheder, der har fundet sted.

5) Væsentlige ændringer af den fastlagte aflønningspolitik.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder den 1. januar 2019 og senere.

Erhvervsministeriet, den 10. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Hans Høj