Den fulde tekst

L 102

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).

Fremsat skr 14/11 18
Lovf som fremsat 14/11 18
1.beh 22/11 18
Betænkning 13/12 18
2.beh 18/12 18
Lovf optrykt efter 2.beh 18/12 18 Tillæg H
3.beh 20/12 18
Lovf som vedt 20/12 18

Lov nr 1727 af 27. december 2018

Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Med lovforslaget foreslås det fra og med indkomståret 2018 at øge bundfradraget for udlejning af fritidsboliger, hvor der fortsat skal ske indberetning fra tredjepart, til 40.000 kr. årligt (2018-niveau).
Derudover foreslås det at indføre et bundfradrag på 28.000 kr. (2018-niveau) ved korttidsudlejning af helårsboliger betinget af indberetning af oplysninger fra tredjepart om udlejernes indtægter. Hvis der ikke sker indberetning, foreslås det, at bundfradraget udgør 11.000 kr. (2018-niveau). Herudover foreslås det, at alene 60 pct. af en lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, medregnes til den skattepligtige indkomst. Endelig forslås der fra og med indkomståret 2018 et nyt fælles bundfradrag på 10.000 kr. (2018-niveau) for privatpersoners udlejning af biler, lystbåde og campingvogne (herunder autocampere og camplet). Fradraget betinges af, at der sker indberetning fra tredjepart. Det foreslås, at de nye betingelser om indberetning fra tredjepart skal gælde fra og med den 1. januar 2021. Lovforslaget udmønter dele af »Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skatteindbetaling i dele- og platformsøkonomien« indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 17 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.