Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven

I medfør af § 48 i lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015, og § 28, stk. 3, i lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 18 og 19, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på vederlag, der tilkommer hegnsynet og vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hegnsloven: Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015.

2) Udstykningsloven: Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013.

3) Mark- og vejfredsloven: Lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015.

§ 2. For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 1.869 kr., når hegnssagen er afsluttet. Vederlaget fordeles med 801 kr. til formanden og 534 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 2. For afsigelse af kendelser i de tilfælde, der er omhandlet i hegnslovens § 34, stk. 8, og § 44, stk. 1, samt når sagen hæves på grund af klagerens udeblivelse eller efter dennes begæring, har hegnsynet ret til et vederlag på 1.068 kr. Vederlaget fordeles med 534 kr. til formanden og 267 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer.

Stk. 3. Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr.

Stk. 4. For godkendelse af og indførelse i hegnsynets protokol af et forlig indgået uden hegnsynets medvirken, jf. hegnslovens § 38, stk. 4, har formanden ret til et vederlag på 267 kr.

Stk. 5. Der kan ikke kræves forudbetaling af eller sikkerhedsstillelse for vederlag til hegnsynet.

§ 3. Hegnsynets behandling af spørgsmålet om fordeling af sagsomkostningerne ved en skelforretning efter udstykningslovens § 39, stk. 1, sker efter reglerne i hegnslovens kapitel VI om hegnsynsforretninger, jf. udstykningslovens § 39, stk. 2, 2. pkt.

§ 4. For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven har de deltagende vurderingsmænd ret til et samlet vederlag på 1.335 kr. Vederlaget fordeles med 801 kr. til formanden og 534 kr. til det andet medlem.

Stk. 2. Når undtagelsesvis alle 3 vurderingsmænd, jf. mark- og vejfredslovens § 26, stk. 1, 2. pkt., deltager i vurderingsforretningen, udgør det samlede vederlag 1.869 kr. Vederlaget fordeles med 801 kr. til formanden og 534 kr. til hvert af de andre medlemmer.

Stk. 3. Efter mark- og vejfredslovens § 28, stk. 1, er skadelidte pligtig til forskudsvis at udrede vederlag til de vurderingsmænd, der deltager ved vurderingsforretningen.

§ 5. For kopier af henholdsvis hegnsynets protokol og protokollen for vurderingsforretninger efter mark- og vejfredsloven betales 10 kr. for første påbegyndte side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Stk. 2. Vederlaget kan efter hegnslovens § 47, stk. 2, eller mark- og vejfredslovens § 28, stk. 2, 3. pkt., kræves betalt forud.

Stk. 3. Der betales ikke for første eksemplar af en kopi, der leveres til en part i sagen.

§ 6. Der kan ikke opkræves særskilt betaling for telefon-, porto- og befordringsudgifter.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 570 af 28. maj 2018 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse i sager, der er indbragt for henholdsvis hegnsynet og for en vurderingsforretning i henhold til mark- og vejfredsloven fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2018.

Stk. 3. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 570 af 28. maj 2018 om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven finder dog fortsat anvendelse i sager, der er indbragt for henholdsvis hegnsynet og for en vurderingsforretning i henhold til mark- og vejfredsloven inden den 1. juli 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 28. november 2018

Jette Petersen

/ Palle Graversgaard