Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Statsamtet Ribe har foretaget en uddybning og opfølgning af den undersøgelse, nævnet i 2003 foretog vedrørende personlige tillæg.
Den fulde tekst

Praksisundersøgelse om personligt tillæg og hjælp til sygebehandling - af Bente Jørgensen og Gerda Søe

(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2, juni 2005)

 

Emne og formål

Det Sociale Nævn foretog i 2003 en opfølgende undersøgelse på den undersøgelse vedr. personligt tillæg til pension, som Ankestyrelsen foretog i 2002.

Nævnet fandt ved denne undersøgelse tegn på, at der synes at bestå en særlig risiko for fejl ved sagsbehandlingen, når afgørelsen rummer en bevilling.

Dels kunne det i nogle tilfælde synes tvivlsomt, om der i de undersøgte sager var foretaget en vurdering af udgiftens nødvendighed eller rimelighed, dels fremgik det af et antal afgørelser, at den pågældendes behov i så fald ikke kunne anses for dækket fuldt ud ved den skete bevilling.

I meget stort omfang manglede der i disse afgørelser begrundelse for den skete indskrænkning af bevillingen i forhold til det ansøgte, muligvis fordi sagsbehandleren ikke har gjort sig klart, at en delvis bevilling også er et delvist afslag.

Det Sociale Nævn besluttede derfor at belyse denne problematik nærmere ved en særskilt undersøgelse. Da nævnet havde en formodning om, at den samme øgede risiko for fejl i behandlingen, når resultatet viser en delvis bevilling, ville bestå i andre sagstyper, blev det besluttet, at undersøgelsen også skulle omfatte sager vedr. hjælp til sygebehandling m.v. efter aktivlovens § 82.

Metode

De 6 kommuner, der har deltaget i den aktuelle undersøgelse, er udvalgt ud fra ønsket om at opnå en repræsentativ, størrelsesmæssig spredning.

Undersøgelsen baserer sig på 13 afgørelser om personligt tillæg og 28 afgørelser om hjælp til sygebehandling.

Alle afgørelser rummede en bevilling.

Undersøgelsen har koncentreret sig om de 15 afgørelser blandt disse, hvor bevillingen i realiteten ligeledes indeholdt et afslag.

Nævnet havde planlagt at inddrage et større antal sager i undersøgelsen. For så vidt angår afgørelser om personlige tillæg har de deltagende kommuner peget på, at antallet af bevillinger her gennem de seneste år har været stærkt faldende.

Til nærmere belysning af dette har nævnet søgt at indhente tal fra Socialministeriet vedr. de deltagende kommuners udgifter, men der har ikke kunnet fremskaffes anvendelige tal. Ud fra oplysninger fra nogle af de deltagende kommuner, kan problemer med at fremfinde sager til undersøgelsen skyldes mangelfulde sagsstyringsredskaber.

Denne undersøgelse adskiller sig fra tidligere praksisundersøgelser ved at være foretaget i et tættere samarbejde med de deltagende kommuner, end det tidligere er sket.

Således er afgørelsen, og den sagsbehandling, der førte til den, i alle de sager, som blev udtaget til undersøgelsen, blevet vurderet først af kommunen selv, og derefter af nævnet, under anvendelse af samme metode. Der er således foretaget en dobbelt kvalitetskontrol af afgørelserne.

Hensigten hermed har været mere præcist at kunne afdække, hvor der evt. måtte eksistere forskellige opfattelser i kommune og nævn af forståelsen af lovgivningen og af kravene til sagsbehandlingen, og at skabe basis for en god dialog med henblik på at øge det samlede udbytte af undersøgelsen.

Ved gennemgangen af materialet er det vurderet, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis – legalitetsvurdering.

Nævnet har alene erklæret sig uenig i afgørelser, der er truffet af kommunerne, hvis afgørelserne efter nævnets vurdering er i klar modstrid med lovgivningen og praksis.

Sagerne er endvidere gennemgået med henblik på en vurdering af, om kommunerne har overholdt de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige krav til sagsbehandlingen – formalitetsvurdering.

Undersøgelsens resultat

Nævnets undersøgelse af de 15 sager viser, at kommunerne i 7 sager har truffet afgørelser, der er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. I 1 sag har nævnet erklæret sig uenig i afgørelsen. Det skal her bemærkes, at det i denne sag også er kommunens egen vurdering, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. I 7 sager har nævnet været i tvivl om afgørelsens rigtighed på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Endvidere fandt nævnet

- at oplysningsgrundlaget var utilstrækkeligt i 4 sager og tvivlsomt i yderligere 4 sager

- at henvisningen til de anvendte retsregler var utilstrækkelig i 7 sager

- at begrundelseskravet i øvrigt ikke kunne anses for tilstrækkeligt opfyldt i 13 sager

- at tilstrækkelig klagevejledning ikke var givet i 3 sager

- at partshøring ikke var foretaget i 1 sag. I yderligere 1 sag var det tvivlsomt, om partshøring var foretaget.

Det er nævnets opfattelse, at den overvejende del af de konstaterede mangler ikke kan tilskrives det forhold, at der er tale om delvise bevillinger.

Det må endvidere fastslås, at der i vidt omfang ikke har været overensstemmelse mellem resultatet af kommunens egen efterkontrol af afgørelsen, og den nævnet har foretaget. Dette forhold vil blive taget op i nævnets og kommunernes fremtidige samarbejde.

Anbefalinger

Resultatet af nævnets undersøgelse i 2003 gav anledning til at indskærpe de anbefalinger, som Ankestyrelsen gav i forbindelse med sin tilsvarende undersøgelse i 2002:

Vedrørende legalitetsvurderingen:

- Kommunen skal altid behandle ansøgninger om personligt tillæg efter en konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold

- Kommunerne skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af personligt tillæg i overensstemmelse med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis

Vedrørende formalitetsvurderingen:

Kommunerne må i videre omfang sikre:

- at sagerne er tilstrækkeligt oplyst med henblik på at foretage en konkret, individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold og med henblik på en vurdering af, om pensionistens forhold er særlig vanskelige

- at der gives en skriftlig afgørelse med begrundelse – medmindre afgørelsen fuldt ud giver pensionisten medhold – og med angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen

- at der gives en skriftlig afgørelse med klagevejledning til pensionisten

- at notatpligten efter offentlighedslovens § 6 overholdes

Under hensyn til, at de omhandlede sagsbehandlingsregler er grundlæggende forvaltningsretlige regler, pegede undersøgelsen i 2003 endvidere på, at kommunerne burde gøre sig nøjere overvejelser om, hvordan det bedst sikres, at disse regler tilgodeses i den daglige sagsbehandling.

I den forbindelse anbefalede nævnet kommunerne at

a. overveje eventuelle uddannelsesbehov

b. gennemgå sagsbehandlingsrutiner

c. overveje personalebehov på området

Det var nævnets opfattelse, at en øget opmærksomhed på disse felter ville kunne give en bedre forankring af de forvaltningsretlige regler, og dermed kunne medvirke til at sikre, at afgørelserne fik et materielt rigtigt resultat.

Nævnets undersøgelse i 2004 viser dels, at der ved behandling af sager om personligt tillæg på ny er grundlag for at anbefale øget opmærksomhed omkring stort set de samme punkter som tidligere, og dels, at tilsvarende anbefalinger gælder behandlingen af sager efter aktivlovens § 82.

Nævnets anbefalinger på baggrund af undersøgelsen i 2003, kan derfor i det store og hele gentages.

Endvidere giver den aktuelle undersøgelse anledning til at anbefale øget opmærksomhed på, at:

- Kommunen må sikre, at ansøgeren partshøres i indhentede oplysninger, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse

- Kommunen må være mere opmærksom på, om kommunen ved bevilling har imødekommet borgerens ønske fuldt ud eller om afgørelsen rummer et delvist afslag

- Kommunen må sikre sig, at muligheden for, at ansøger kan opnå en afdragsordning konkret er undersøgt og til stede inden denne mulighed inddrages i vurderingen af behov for hjælp

- Kommunen klart og specifikt angiver de retsregler, der er anvendt

Den checkliste, der blev udarbejdet som led i rapporten i 2003, til støtte for kommunens sagsbehandling, er gentaget i 2004 rapporten.

Opfølgning

Fire af de kommuner, der var med i undersøgelsen, valgte at deltage i en mundtlig drøftelse af udkastet til rapporten.

Ved denne lejlighed blev det aftalt, at yderligere opfølgning på de 2 undersøgelser skal ske ved at nævnssekretariatet ca. ½ år efter udsendelsen af nærværende rapport skulle udsende et spørgeskema til kommunerne vedr. undersøgelsernes effekt. Da rapporterne vedr. undersøgelserne er tiltænkt at være til gavn for alle amtets kommuner, vil alle amtets kommuner her blive inddraget.

Rapporterne om denne undersøgelse og om den tidligere undersøgelse kan i øvrigt ses på statsamtets hjemmeside www.statsamt.dk – under Publikationer, Det Sociale Nævn.