Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tilpasning af huslejenævn og beboerklagenævn m.v. til den nye kommunale struktur

(Til samtlige kommuner)

 

Efter boligreguleringslovens § 36, skal der i alle landets kommuner nedsættes huslejenævn og efter almenlejelovens § 96, skal der endvidere i alle kommuner med almene boliger nedsættes beboerklagenævn. Nævnene nedsættes for indtil 4 år ad gangen. Kommunalbestyrelserne skal således være opmærksomme på, at huslejenævn og beboerklagenævn er tilpasset den nye kommunestruktur ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007. Dette indebærer, at kommunerne skal sikre, at der pr. 1. januar 2007 er nedsat huslejenævn hhv. beboerklagenævn, som dækker den nye kommune evt. i form af et fælleskommunalt nævn, som omfatter flere (nye) kommuner.

For kommuner med egne nævn, som i geografisk henseende ikke berøres af kommunalreformen, og for kommuner med fælleskommunale nævn, hvor ingen af de omfattede kommuner berøres geografisk af reformen, vil der derfor ikke skulle ske nedsættelse af nye nævn.

Hvis der derimod er tale om en kommune med egne nævn, som berøres geografisk af kommunalreformen, eller om en kommune med fælleskommunale nævn, hvor en eller flere af kommunerne berøres geografisk af reformen, vil der skulle nedsættes et nyt eller flere nye nævn. Nedsættelse af de nye nævn skal ske i henhold til den almindelige procedure vedrørende udpegning af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, således som dette hidtil er sket hvert 4. år.

Det er almindeligt praksis, at huslejenævn og beboerklagenævn nedsættes hvert 4. år i forlængelse af kommunalvalget. Dette indebærer, at der for disse kommuner skal nedsættes nye nævn med virkning pr. 1. januar 2006.

For kommuner, som vil skulle tilpasse nævnene til en ny struktur pr. 1. januar 2007, vil kommunerne

- enten skulle nedsætte nævnene alene for 2006 og herefter pr. 1. januar 2007 nedsætte nævn, som svarer til den nye struktur,

- eller allerede pr. 1. januar 2006 nedsætte fælleskommunale nævn med de kommuner, som kommunen lægges sammen med pr. 1. januar 2007 under beslutning om, at nævnene fortsætter efter sammenlægningen. Den ny kommune skal inden udgangen af 2006 tilslutte sig det eksisterende fælleskommunale nævn.

Der skal endvidere henvises til boligreguleringslovens § 35 og almenlejelovens § 96, hvoraf fremgår, at der i en kommune kan nedsættes flere huslejenævn henholdsvis beboerklagenævn. I kommuner, hvor der vurderes at være behov for flere huslejenævn henholdsvis beboerklagenævn, vil der således kunne nedsættes nævn for nærmere afgrænsede områder i kommunen.

Endelig skal det oplyses, at der for kommuner, som indgår i kommunesammenlægninger, skal træffes afgørelse efter boligreguleringslovens § 1, om hvorvidt lovens kapitel II-V (omkostningsbestemt husleje m.v.) skal være gældende efter sammenlægningen. Såfremt det besluttes, at de nævnte regler ikke skal være gældende, skal der efter boligreguleringslovens § 2 ligeledes tages stilling til, om lovens kapitel VII om benyttelse af boliger (nedlæggelse, midlertidig benyttelse m.v.) skal være gældende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de nævnte beslutninger gælder for den nye kommune i sin helhed, idet der ikke kan træffes forskellige beslutninger for forskellige dele af kommunen.

Det er af særdeles stor betydning, at der er taget stilling til regelgrundlaget inden udgangen af 2006 med henblik på at præcisere regelgrundlaget for lejere og udlejere i den nye kommune.

Socialministeriet, den 16. august 2005

Mads Kirkegaard