Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2006

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004 (lov om leje) og lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene). Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 er der endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Endelig er der ved lov nr. 470 af 9. juni 2004 i boligreguleringslovens § 7, stk. 4, fastsat en beløbsgrænse for lejeforhøjelser i 2004-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004 fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Endelig er beløbene i § 86, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000 om drift af almene boliger m.v. fastsat i 2000- niveau og reguleres én gang årligt.

For så vidt angår beløb og beløbsgrænser i erhvervslejeloven henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2004 blev udmeldt ved Socialministeriets vejledning nr. 80 af 17. september 2004 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2004 (senere erstattet af vejledning nr. 23 af 5. april 2005 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område).

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2005 er følgende:

1995 ...

0,7 pct.

1996 ...

2,0 pct.

1997 .......

1,3 pct.

1998 .......

2,4 pct.

1999 .......

1,5 pct.

2000 ...........

1,9 pct.

2001 ...........

3,5 pct.

2002 ...........

2,5 pct.

2003

2,1 pct.

2004

2,3 pct.

2005

1,9 pct.

Ved opregulering fra 2005-niveau til 2006-niveau anvendes 1,9 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2005 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2006

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2006 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 37 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 126 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 126 kr.

4) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 126 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 12.629 kr.
Maksimum for godtgørelse: 37.888kr.
Minimum for godtgørelse: 2.526 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 19 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 81 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 126 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2006

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2006 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.834 kr.
Beløb pr. lejemål: 209.728 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser
(boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 78 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 81 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 160 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 119 kr.

6) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 134 kr.

7) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

8) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

9) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 7) - 9) reguleres fra 2005-niveau (uafrundet) til 2006-niveau med pct.

Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af beløbene under 6) - 8) til og med 2005 henvises til vejledning nr. 80 af 17. september 2004 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2005, samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2006

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2006 til 284 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2006

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2006 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 119 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 119 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2006

Nedennævnte beløb og beløbsgrænser anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2006:

Godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 86, stk. 5)

1) Egenbetaling for godtgørelse: 6.489 kr.

2) Maksimum for godtgørelse: 45.417 kr.

3) Minimum for godtgørelse: 2.594 kr.

Socialministeriet, den 29. august 2005

P.M.V.
E.B.
Charlotte Kruse Lange