Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2006

 

I medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1182 af 17. december 2002, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2006 udgør:

1) 2,0 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 2,0 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 3,5 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2005.

Socialministeriet, den 10. oktober 2005

P.M.V.
Thomas Børner

/Bent Nielsen