Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2006 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 24. juni 2005.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005.

5) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005.

6) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 606 af 24. juni 2005.

7) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 575 af 24. juni 2005.

8) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som senest ændret ved § 37 i lov nr. 585 af 24. juni 2005.

9) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de ophævede to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

10) Lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som senest ændret ved § 36 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

11) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de elleve nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2006, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 23 af 5. april 2005 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område og vejledning nr. 70 af 29. august 2005 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2006. Satserne i sidstnævnte vejledning er indarbejdet uændret, bortset fra vejledningens punkt 5, nr. 2, der er ændret, og punkt 5, nr. 1 og 3, der er udgået.

Socialministeriet, den 16. november 2005

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel MeyerBilag 1

Indholdsfortegnelse

 

Lov om individuel boligstøtte

TABEL

1:

 

Individuel boligstøtte  –  boligydelse

TABEL

2:

 

Individuel boligstøtte  –  boligsikring

TABEL

3.

 

Individuel boligstøtte  –  diverse satser

 

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

4:

 

Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

 

Lov om social pension – førtidspension

TABEL

5:

 

Førtidspension

TABEL

6:

 

Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

7:

 

Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP

 

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003

TABEL

8:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL

9:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg

TABEL

10:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP

TABEL

11:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

 

Lov om social pension – folkepension

TABEL

12:

 

Folkepension

TABEL

13:

 

Folkepension  –  varmetillæg

TABEL

14:

 

Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

15:

 

Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

16:

 

Folkepension  –  opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent

 

 

Lov om social service

TABEL

17:

 

Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

TABEL

18:

 

Social service  –  børn og unge, døgnophold

TABEL

19:

 

Social service  –  personlig og praktisk hjælp, ledsagelse

TABEL

20:

 

Social service  –  voksne, botilbud

TABEL

21:

 

Social service  –  hjælpemidler og biler

TABEL

22:

 

Social service  –  grundtakster

 

 

Lov om leje

TABEL

23:

 

Privat leje

 

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

TABEL

24:

 

Boligreguleringsloven

 

 

Lov om leje af almene boliger

TABEL

25:

 

Almen leje

 

 

Lov om almene boliger m.v.

TABEL

26:

 

Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 

 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

TABEL

27:

 

Byfornyelse og udvikling af byer

 

 

Lov om byfornyelse (tidligere lov)

TABEL

28:

 

Byfornyelse (tidligere lov)

 


 

Sats-tabeller

 

 

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.900

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

633.900

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.267.900

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

64,75

 

- varmt vand

20,50

 

- elforbrug

48,75

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,75

 

- vandafledningsafgift

15,75

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

48,75

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

24,25

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,75

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

67.500

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.700

9.

Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1)

5.100

10.

Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1)

120.400

11.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1)

31.700

12.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk.2)

12.700

13.

Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)

35.640

14.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

22.400

15.

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.880

16.

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.616

17.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.)

 

20.300

18.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

876

 

 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.600

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

621.600

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.243.300

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

63,50

 

- varmt vand

20,00

 

- elforbrug

48,00

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,50

 

- vandafledningsafgift

15,25

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

48,00

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

23,75

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,25

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

66.200

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.500

9.

Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1)

118.100

10.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1)

31.100

11.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)

19.900

12.

Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)

34.956

13.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

22.000

14.

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.652

15.

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.568

16.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.)

 

19.900

17.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

864

 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 

 

kr. årlig

pct.

1.

Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)

  

  

 

- lejligheder

179.147

-

 

- enkeltværelser

122.270

-

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

31.700

-

2.

Kompensationsordning1)

139.500

-

3.

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 19932)

 

183.300


-

4.

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)

10.300

-

5.

Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)

  

  

 

- Modtagere af folkepension eller førtidspension

-

2,0

 

- Andre

-

3,5

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som ændret ved bkg. nr. 1182 af 17. december 2002. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 948 af 10. oktober 2005.

 

 

TABEL 4: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 187.358

11.710

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 187.358 – 199.068

10.538

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 199.069 – 210.777

9.368

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 210.778 – 222.487

8.196

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 222.488 – 234.197

7.025

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 234.198 – 245.907

5.855

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 245.908 – 257.616

4.685

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 257.617 – 269.326

3.513

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 269.327 – 281.036

2.342

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 281.037 – 292.745

1.171

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over

117.097

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med

30%

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

TABEL 5: Førtidspension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

173.472

14.456

2.

Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

147.444

12.287

 

 

TABEL 6: Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)


147.444


-

2.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


192.100


-

3.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


290.300


-

4.

Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

59.000

-

5.

Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

93.600

-

Nedsættelse

6.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)

-

30

7.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)


-


15

Bortfaldsgrænser

8.

Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig

622.800

-

9.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist


1.052.000


-

10.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist


572.800


-

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige (1/40 af førtidspensionen)

4.332

-

12.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre (1/40 af førtidspensionen)

3.684

-

 

 

TABEL 7: Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

81

2.

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

162

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.596

133

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

3.192

266

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

 

 

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)

58.032

4.836

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

58.416

4.868

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

27.276

2.273

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

(24.048)4)

(2.004)4)

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

28.224

2.352

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

(23.076)4)

(1.923)4)

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

28.404

2.367

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

(28.188)4)

(2.3499)4)

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

38.964

3.247

10.

Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)

14.760

1.230

11.

Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

29.484

2.457

12.

Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)

58.848

4.904

13.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)

32.032

2.669

14.

Ægteskabstillæg2)

7.687

641

15.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)

59

-

16.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)

34

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3)

173.264

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3)

115.509

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3)

11.040

-

20.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)

56.800

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

4) Beløbet forventes forhøjet med virkning fra 1. januar 2006 som konsekvens af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006. Socialministeriet vil udsende en vejledning med de ændrede beløb.

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg1)

 

Gift/samlevende2)
årlig

  Enlig2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)

5.700 kr.

3.800 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(5.701-10.500 kr.)5)

(3.801-10.500 kr.)5)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(10.501-13.800 kr.)5)

(10.501-13.800 kr.)5)

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(13.801-15.900 kr.)5)

(13.801-15.900 kr.)5)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

(5.100 kr.)5)

(5.100 kr.)5)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2, i lov nr. 1164 af 19. december 2003.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

5) Beløbet forventes forhøjet med virkning fra 1. januar 2006 som konsekvens af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006. Socialministeriet vil udsende en vejledning med de ændrede beløb.

 

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP 1)2)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)

-

81

2.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)

-

162

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)

1.596

133

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)

3.192

266

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.

 

 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

246.500

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

167.200

-

3.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 48, stk. 1, nr. 4)


170.200


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)

54.400

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)


109.200


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


15.700


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


31.100


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29,

stk. 1)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende2), nedsættelse for hver 781 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig2), nedsættelse for hver 387 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

343.200

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

263.900

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99

145.300

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2)

249.100

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist

 

291.000


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist


200.100


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

225.700

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig2)

54.400

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)

109.200

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.452

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 26, stk. 2.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 12: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

58.032

4.836

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

58.416

4.868

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

27.276

2.273

4.

Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)

6.300

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

6.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

7.

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)

56.800

-

 

 

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende1)
årlig

  Enlig1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

5.700 kr.

3.800 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(5.701-10.500 kr.)4)

(3.801-10.500 kr.)4)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(10.501-13.800 kr.)4)

(10.501-13.800 kr.)4)


 

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

(13.801-15.900 kr.)4)

(13.801-15.900 kr.)4)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

(5.100 kr.)4)

(5.100 kr.)4)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3)3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk. 2.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 866 af 23. oktober 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 1227 af 10. december 2004, og bkg. nr. 1229 af 10. december 2004.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

4) Beløbet forventes forhøjet med virkning fra 1. januar 2006 som konsekvens af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006. Socialministeriet vil udsende en vejledning med de ændrede beløb.

 

 

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

1.032

86

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.244

187

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

1.032

86

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.244

187

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

3.156

263

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.548

379

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

3.156

263

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.548

379

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.904

242

10.

Opsættelse 1 år

5.808

483

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.700

725

12.

Opsættelse 2 år

11.604

967

13.

Opsættelse 2 1/2 år

14.508

1.209

14.

Opsættelse 3 år

17.412

1.450

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

6.252

521

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.428

869

17.

Ægteskabstillæg2)

7.692

641

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

TABEL 15: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)

246.500

-

2.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 49, stk. 1, nr. 4)


170.200


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

54.400

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev.1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


109.200


-

5.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


15.700


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)

 

31.100

 

-

7.

Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)1)

15.700

-

8.

Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)

 

31.100

 

-

Nedsættelse

9.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 1)

-

30

10.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

11.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

12.

Personlig tillægspct., gift/samlevende1), nedsættelse for hver 781 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

13.

Personlig tillægspct., enlig1), nedsættelse for hver 387 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 2)

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

439.900

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

145.300

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

249.100

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist

291.000

-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikke-pensionist


200.100


-

19.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig

54.400

-

20.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre

109.200

-

21.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

225.700

-

22.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

54.400

-

23.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

109.200

-

24.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.452

-

25.

Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist

200

-

Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk.2.

2) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

65

207

206

205

204

204

203

202

201

201

200

199

199

66

198

197

196

196

195

194

193

193

192

191

190

190

67

189

188

188

187

186

185

185

184

183

182

182

181

68

180

180

179

178

178

177

176

176

175

174

173

173

69

172

171

171

170

169

169

168

167

167

166

165

165

70

164

163

163

162

161

161

160

159

159

158

158

157

71

156

156

155

154

154

153

152

152

151

151

150

149

72

149

148

148

147

146

146

145

144

144

143

143

142

73

141

141

140

139

139

138

138

137

137

136

135

135

74

134

134

133

132

132

131

131

130

129

129

128

128

75

127

127

126

125

125

124

124

123

123

122

121

121

76

120

120

119

119

118

117

117

116

116

115

115

114

77

114

113

113

112

111

111

110

110

109

109

108

108

78

107

107

106

106

105

105

104

104

103

103

102

102

79

101

101

100

100

99

99

98

98

97

97

96

96

80

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2003/2004 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten for 2006. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

 

 

TABEL 17: Social service  –  børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Merudgiftsydelse

1.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2)

-

2.472

-

2.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3)

-

309

-

3.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3)

-

3.708

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2) 1)

4.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

-

-

2,0

5.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

-

1,0

6.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse

-

-

12,5

Ledsagelse (lov § 31, stk. 5)

7.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum

676

-

-

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 146 af 6. marts 2003, som ændret ved bkg. nr. 518 af 14. juni 2004.

 

 

TABEL 18: Social service  –  børn og unge1), døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

1.

Under 10 år, pr. barn

-

139

2.

Over 10 år, pr. barn

-

147

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder

-

130

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52) 2)

4.

Indtægtsgrænse

104.800

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

20.800

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

41.500

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 1093 af 8. december 2000.

 

 

TABEL 19: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82) 1) 2)

1.

Fradragsbeløb, enlige

117.400

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

176.200

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

33.120

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

11.040

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

104,00

Ledsagelse (lov § 78, stk. 7)

9.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum

676

-

-

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 103 a)

10.

Løn

-

16.887

-

Pasning af døende

11.

Plejevederlag, maksimum (lov § 105, stk. 1)

-

-

135,10

12.

Basisbeløb (lov § 105, stk. 2)

-

11.841

-

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1524 af 16. december 2004.

2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 60 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

 

 

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.408

784

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

18.864

1.572

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 154.800 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 154.800 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

33.000

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 141.700 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 141.700 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

3.913

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1181 af 17. december 2002, og bkg. nr. 512 af 24. juni 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 1310 af 14. december 2004.

 

 

TABEL 21: Social service  –  hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7) 1)

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

-

683

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

-

367

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud

-

1.110

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud

-

5.528

Prisliste fra Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik
(lov § 97, stk. 7)
1)2)

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

-

750

6.

Natkikkert

-

3.550

7.

Lupbriller

-

3.600

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

-

6.450

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker

-

2.900

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

-

3.800

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

-


1.550

12.

Medicinske filterglas med styrke

-

3.850

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)

-

3.450

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)

-

6.000

15.

Akryløjenproteser

-

7.100

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3) 4)

16.

Bilstøtte, lån, max

-

142.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag

169.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear

-

19.800

1) Jf. bkg. nr. 19 af 11. januar 2005.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Instituttet - Statens Øjenkliniks hjemmeside www.kisoe.org.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 20 af 11. januar 2005.

 

 

TABEL 22: Social service  –  grundtakster

 

 

kr. årlig

Grundtaksten efter lovens § 131a, stk. 1

1.

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23

328.100

2.

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b

452.200

3.

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b

452.200

4.

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen


226.000

5.

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b

326.800

6.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77

326.800

7.

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89


70.800

8.

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. dog nr. 11326.800

9.

Boligindretning m.v. efter § 102

116.000

10.

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1

326.800

Grundtaksten efter lovens § 131c, stk. 1

11.

Længerevarende døgntilbud til stofmisbrugere

116.000

Afgrænsning af amtskommunernes forsyningsansvar
efter lovens § 92, stk. 6, og § 93, stk. 3 1)

 

12.

Samlet årlig udgift til hjælp og støtte (600.000 kr.’s grænsen)

674.700

1) Jf. Finansudvalgets aktstykke nr. 180 af 16. juni 2004 vedr. aftaler om kommunernes og amternes økonomi 2005.

 

 

TABEL 23: Privat leje

 

kr. årlig

kr. én gang

1.

Afsæt. til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)

37

-

2.

Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)


-


126

3.

Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)

 

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

-

12.629

 

- Maksimum for godtgørelse

-

37.888

 

- Minimum for godtgørelse

-

2.526

4.

Afsæt. til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)

19

-

5.

Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)

284

-

6.

Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder


81


-

7.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)

-

126

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

 

 

TABEL 24: Boligreguleringsloven

 

 

kr. årlig

kr. én gang

pct.

1.

Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)

 

 

 

 

- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:

-

1.834

-

 

- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:

-

209.728

-

2.

Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)

78

-

-

3.

Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)

-

-

1,9

4.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)

-

-

1,9

5.

Regulering, udvendig vedligeholdelse, supplement for ældre ejendomme (lov § 18 b, stk. 1)


-


-


1,9

6.

Grænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)


81


-


-

7.

Grænse for udløsning af erstatningsboligforpligtelse, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)


160


-


-

8.

Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)

-

119

-

9.

Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)

-

134

-

 

 

TABEL 25: Almen leje

 

kr.

1.

Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)

101.900

2.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)

119

3.

Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)

119

1) Jf. § 88, stk. 5, i bkg. nr. 627 af 23. juni 2005.

 

 

TABEL 26: Almeneboliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 

kr. årlig

faktor

1.

Reguleringsfaktorfor aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privatandelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)

-

1,59

2.

Henlæggelsesbeløb,vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret2005-2006, pr. m2(lov § 187)2)

27,16

-

3.

Henlæggelsesbeløb,fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret2005-2006, pr. m2(lov § 187)2)

47,50

-

1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.

2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.

 

 

TABEL 27: Byfornyelseog udvikling af byer

 

kr.

1.

Beløbsgrænse,indfasningsstøtte, pr. m2bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)

160

2.

Beløbsgrænse,permanent genhusning, pr. m2bruttoetageareal (lov § 61, stk.2)

160

 

 

TABEL 28: Byfornyelse(tidligere lov)

 

kr. pr. kvm.

pct.

Sammenligningsleje for 2006 (lov § 49, stk. 2)

 

 

1.

København og Frederiksberg samt Københavns Amt

940

-

2.

Frederiksborg og Roskilde Amt:

 

 

 

Indbyggere 20.000 og derover

Indbyggere under 20.000

895

865

-

-

3.

Vestsjællands, Fyns, Ribe, Vejle og Århus Amt:

 

 

 

Indbyggere over 50.000

Indbyggere 20-50.000

Indbyggere under 20.000

795

815

735

-

-

-

4.

Storstrøms, Bornholms, Sønderjyllands, Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands Amt:

 

 

 

 

Indbyggere over 50.000

I ndbyggere 2 0-50.000

Indbyggere under 20.000

780

725

715

-

-

-

Diverse satser

 

-

5.

Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2)1)

-

1,9

6.

Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)

81

-

7.

Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)

95

-

1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.