Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

(Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, som ændret ved § 108 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 52 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 58 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 3 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, og § 41, stk. 2, 4. pkt., ændres »23 år« til: »18 år«.

2. I § 8, stk. 3, ændres »ligningslovens § 33 C« til: »§ 5 i lov om beskatning af søfolk«.

3. I § 54, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »beslutning i henhold til«: »lov om byfornyelse og udvikling af byer eller«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Nedsættelsen af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år, jf. § 1, nr. 1, finder kun anvendelse for personer, der fylder 18 år den 1. januar 2006 og senere.

Stk. 3. For personer, der er fyldt 18 år den 1. januar 2006, finder aldersgrænsen i den hidtil gældende § 7, stk. 2, og § 41, stk. 2, 4. pkt., fortsat anvendelse.

Stk. 4. For husstande med hjemmeværende børn, der fylder 18 år den 1. januar 2006 og senere, ydes der i årene 2006, 2007 og 2008 et tillæg til den beregnede boligstøtte. Tillægget opgøres som en andel af forskellen mellem den beregnede boligstøtte efter den hidtil gældende aldersgrænse og den beregnede boligstøtte efter den i denne lov fastsatte aldersgrænse. Denne andel udgør

1) 75 pct. i 2006,

2) 50 pct. i 2007 og

3) 25 pct. i 2008.

Stk. 5. Reglerne i §§ 33, 34 og 42 a i lov om individuel boligstøtte finder anvendelse på summen af den beregnede boligstøtte og tillægget til den beregnede boligstøtte, jf. stk. 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen