Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af
almene boliger, lov om midlertidig regulering af
boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov
om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og lov om
påligningen af indkomstskat til staten

(Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 2 , indsættes som 2. pkt. :

»Bestemmelsen i § 33, stk. 2, 3. pkt., finder dog ikke anvendelse på selvejende almene ungdomsboliger.«

2. I § 59, stk. 1 og 2, ændres »den afdeling, der anvises til« til: »den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet«.

3. Efter § 63 b indsættes:

»§ 63 c. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at yde tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til lejere, som fraflytter en almen boligafdeling, hvor der er behov for at stimulere fraflytning.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tilskuddet, at lejeren flytter til en anden bolig i kommunen. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør de nærmere vilkår for tilskuddet, herunder hvilke afdelinger eller dele af afdelinger, der er omfattet af muligheden for tilskud, den berettigede personkreds, tilskuddets størrelse baseret på gennemsnitlige rimelige flytteudgifter i kommunen og udbetaling af tilskuddet.«

4. Overskriften til kapitel 5 a og §§ 75 a-c affattes således:

»Salg af almene familieboliger som ejerboliger

Forsøg med salg«.

5. I § 75 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om og godkendelse af forsøg efter denne bestemmelse.«

6. I § 75 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om og godkendelse af forsøg efter denne bestemmelse.«

7. I § 75 c indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om og godkendelse af forsøg efter denne bestemmelse.«

8. Efter § 75 c indsættes som ny overskrift:

»Salg i problemramte afdelinger«.

9. § 75 d affattes således:

»§ 75 d. Socialministeren kan efter fælles ansøgning fra kommunalbestyrelsen og en boligorganisation godkende salg af almene familieboliger i boligorganisationens problemramte afdelinger i kommunen, jf. § 75 c, stk. 3. Der kan ansøges om salg til almene lejere af boligerne og salg af ledige boliger. Det er en forudsætning for godkendelse af salg af ledige boliger, at der samtidig godkendes salg af boligerne til lejerne.

Stk. 2. Ved ansøgning efter stk. 1 meddeler kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, i hvilket omfang boligorganisationens afdelinger er omfattet af salget, og i hvilket omfang der kan ske salg af ledige boliger. Boligorganisationen offentliggør salgets omfang. Efterfølgende ændringer af salgets omfang skal godkendes af socialministeren.

Stk. 3. På baggrund af en vurdering af beboersammensætningen i afdelingen kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftale kriterier for, hvem der kan sælges til. Socialministeriet orienteres om de aftalte kriterier.

Stk. 4. Afdelingsmødet beslutter, om der kan ske salg af boliger, som er omfattet af godkendelsen efter stk. 1. Afdelingsmødets beslutning kan ikke senere ændres. Afdelingsmødet godkender kriterier aftalt efter stk. 3 og efterfølgende ændringer heri.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan i fællesskab ansøge om godkendelse efter stk. 1 af salg, der tidligere er godkendt efter §§ 75 a-c. Godkendelsen får virkning for salg, som gennemføres efter den første tilmeldingsperiode efter godkendelsen og for det første salg af en ledig bolig efter godkendelsen.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om og godkendelse af salg efter denne bestemmelse.«

10. Efter § 75 d indsættes som ny overskrift:

»Sta n dsning af salg«.

11. Efter § 75 e indsættes som ny overskrift:

»Vilkår og salgets gennemførelse«.

12. I § 75 f ændres »forsøg« til: »salg«.

13. I § 75 h, stk. 1, ændres »§ 75 a, stk. 3, eller § 75 b, stk. 4« til: »§ 75 a, stk. 3, § 75 b, stk. 4, eller § 75 d, stk. 4«.

14. Efter § 75 h udgår overskriften » Salgets gennemførelse «.

15. I § 75 j, stk. 1, indsættes efter »2007«: », jf. dog stk. 2«.

16. I § 75 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Stk. 1, sidste pkt., finder ikke anvendelse ved salg godkendt efter § 75 d, stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

17. I § 75 k, stk. 1, ændres »§ 75 c« til: »§§ 75 c og 75 d«.

18. I § 75 k, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »ophævelse«: », jf. dog stk. 6«.

19. I § 75 k, stk. 5, indsættes efter »2007«: », jf. dog stk. 6«.

20. I § 75 k indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 1, nr. 3, og stk. 5 finder ikke anvendelse ved salg af ledige boliger godkendt efter § 75 d, stk. 1.«

21. I § 75 n, stk. 4 , ændres »§ 75 j, stk. 2« til: »§ 75 j, stk. 3«.

22. I § 75 s, stk. 5, i ndsættes efter »Landsbyggefonden«: », jf. dog stk. 6«.

23. I § 75 s indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ved salg efter § 75 d kan Landsbyggefonden efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen og boligorganisationen godkende, at nettoprovenuet efter stk. 5 helt eller delvis ikke indbetales. Undtaget herfra er et bidrag til dækning af de i § 89 c, stk. 3-5, og §§ 96 l og 96 m nævnte udgifter. Det er en forudsætning, at boligorganisationen anvender det provenu, der ikke indbetales, til aktiviteter og initiativer i organisationens afdelinger, som er omfattet af en godkendt helhedsplan for det område, hvor den afdeling, hvori der er sket salg, er beliggende. Fonden kan meddele forhåndsgodkendelse til anvendelse af nettoprovenuet efter denne bestemmelse, inden kommunalbestyrelsen og boligorganisationen ansøger om godkendelse efter § 75 d, stk. 1. Fonden sender kopi af sin afgørelse til socialministeren.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

24. I § 75 u, stk. 2, ændres »forsøget« til: »salget«.

25. § 78, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Når fondens indtægter ikke kan dække fondens udgifter efter § 91, stk. 1, § 91 a, stk. 1 og 2, § 92, stk. 2, og § 92 a, kan fonden med socialministerens godkendelse optage lån til udligning af forskellen. Fondens lån skal afvikles hurtigst muligt.«

26. I § 82, stk. 1 , ændres »80 d« til: »80 e«.

27. I § 82, stk. 4 , ændres »80 a-d« til: »80 a-e«.

28. I § 91, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»I 2006 kan den i 1. pkt. nævnte ramme dog forhøjes med 625 mio. kr., og mindst 100 mio. kr. af forhøjelsen anvendes til det i 2. pkt. nævnte formål.«

29. Efter § 91 indsættes:

»§ 91 a. Landsbyggefonden kan i 2006 af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, jf. § 89, inden for en ramme på 600 mio. kr. give tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i almene boligafdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer. Ikke anvendte beløb kan overføres til 2007.

Stk. 2. Landsbyggefonden kan i 2006 af de i stk. 1 nævnte midler give tilsagn om tilskud for indtil 200 mio. kr. til nedsættelse af huslejen i de i stk. 1 nævnte almene boligafdelinger. Landsbyggefonden kan på de vilkår, der er nævnt i § 134, helt eller delvis bringe betaling af huslejetilskud til ophør. Ikke anvendte beløb kan overføres til 2007.

Stk. 3. Det er en forudsætning for tilskud efter stk. 1 og 2, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Det er desuden en forudsætning, at der sker en lokal koordinering og evaluering af indsatsen i det boligområde, hvor afdelingen er beliggende. I særlige tilfælde kan Landsbyggefonden dog fravige disse krav.

Stk. 4. Det er en forudsætning for tilskud efter stk. 1, at boligorganisationen efter aftale med Landsbyggefonden finansierer indsatsen med midler fra boligorganisationens egenkapital, jf. §§ 19 og 20, i det omfang det er økonomisk muligt og forsvarligt. Landsbyggefonden kan endvidere betinge tilskud efter stk. 1 af, at kommunen medvirker til den sociale og forebyggende indsats.

Stk. 5. Landsbyggefonden kan efter tilsvarende regler og til samme formål som nævnt i stk. 1 og 2 yde støtte til almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og til almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en amtskommune.

Stk. 6. Landsbyggefonden orienterer løbende socialministeren om fordelingen af tilsagn om tilskud efter stk. 1 og 2. Landsbyggefonden sikrer herudover en løbende erfaringsudveksling og koordinering af den sociale og forebyggende indsats i almene boligområder og sørger endvidere for, at der foretages en evaluering af den gennemførte indsats’ effekt i forhold til den almene sektor. Evalueringen indsendes til socialministeren.«

30. § 92, stk. 2, 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Den i 1. pkt. nævnte ramme reguleres den 1. januar 2004 og den 1. januar 2005 med udviklingen i det summariske brancheopdelte lønindeks. Derefter reguleres rammen hvert år med udviklingen i lønindekset for den private sektor, første gang den 1. januar 2006.«

31. § 92 a affattes således:

»§ 92 a. Landsbyggefonden refunderer af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, jf. § 89, staten 50 pct. af de samlede udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn efter §§ 115 og 117 og kapitel 9 a i 2005 og 2006. Landsbyggefonden refunderer herudover den del af statens udgifter til ydelsesstøtte, som årligt overstiger 1,3 mia. kr. i 2005 og 2006.

Stk. 2. Landsbyggefondens refusion fastsættes endeligt umiddelbart efter udgangen af det enkelte tilsagnsår som nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten til de faktisk meddelte tilsagn i de enkelte år. Ved beregningen anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af ydelsesstøtten på finansloven for året efter tilsagnsåret. Landsbyggefonden påbegynder for hvert tilsagnsår betalingen af refusion på det tidspunkt, hvor nutidsværdien af den resterende beregnede ydelsesstøtte svarer til fondens samlede refusion.«

32. I § 94 indsættes som nr. 5 :

»5) Afholdelse af udgifter til etablering af en landsdækkende internetbaseret boligportal inden for en ramme på 5 mio. kr. samt til drift heraf.«

33. § 96, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Landsbyggefonden kan betinge ydelse af støtte efter § 91, stk. 1, § 91 a, stk. 1 og 2, og § 92, stk. 1, af, at der ansøges om socialministerens godkendelse af salg efter kapitel 5 a.«

34. I § 96 m, stk. 1, nr. 5, ændres » § 75 s, stk. 6 « til: » § 75 s, stk. 7 « .

35. I § 96 o indsættes efter »regler«: »om betingelserne for ikke at indbetale nettoprovenu og om anvendelse af nettoprovenu og fastsættelse af bidrag efter § 75 s, stk. 6,«.

36. I §  118 a ændres »2005« til: »2006«.

37. I § 129, stk. 1, 2. pkt. , udgår »det summariske brancheopdelte«, og i 5. pkt. ændres »det summariske brancheopdelte lønindeks« til: »lønindeks for den private sektor«.

38. I § 130, stk. 3, ændres »§§ 115 og 143 a-143 d« til: »§§ 115, 143 a og 143 c«.

39. I § 143 t, stk. 2 , udgår »efter forhandling med socialministeren«.

40. § 150, 2. pkt., affattes således:

»Fondens formål er yderligere at forestå eftersyn af byggeriet og bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet med henblik på at begrænse byggeskader og medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.«

41. I § 150 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Socialministeren kan godkende, at fonden deltager i øvrige aktiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet, herunder foretager kapitalindskud i selskaber.«

42. I § 160 indsættes efter »regler for de i«: »§ 150, 2. pkt.,«

43. I § 160 q ændres »og stk. 2« til: »og stk. 3«.

44. I § 170 ændres »og uddannelsesinstitutionernes ledelse« til: », uddannelsesinstitutionernes ledelse og andre parter med tilknytning til området efter ministerens nærmere bestemmelse«.

45. I § 171 ændres »samt sociale organisationer med tilknytning til området« til: »samt sociale organisationer og andre parter med tilknytning til området efter ministerens nærmere bestemmelse«.

46. § 184 a ophæves.

47. I § 185 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden, der er udstedt i medfør af § 113, stk. 2, jf. § 103.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som ændret senest ved § 37 i lov nr. 585 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 2 og 3«.

2. § 85, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning af ejendommen eller ombygning af beboelsesarealer til anden anvendelse end beboelse medfører, at det lejede må fraflyttes.«

3. I § 85, stk. 1 , indsættes efter nr. 1 som nyt nummer :

»2) Når udlejeren dokumenterer, at ombygning af ejendommen på anden måde end nævnt i nr. 1 medfører, at det lejede må fraflyttes.«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 3-6.

4. I § 86 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Opsiges en lejer efter § 85, stk. 1, nr. 1, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde lejeren at leje en anden bolig i kommunen. Boligen skal opfylde kravene i stk. 5. Udlejeren og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen overtager udlejerens forpligtelse efter 1. pkt.«

Stk. 1-6 bliver herefter stk. 2-7.

5. I § 86, stk. 1, som bliver stk. 2, ændres »§ 85, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5« til: »§ 85, stk. 1, nr. 2, 3 eller 6«.

6. I § 86, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »§ 85, stk. 1, nr. 1« til: »§ 85, stk. 1, nr. 2«, og »genopførelse eller« udgår.

7. § 86, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Opsiges en lejer efter § 85, stk. 1, nr. 2, som følge af, at en ejendom ombygges til almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger i medfør af lov om almene boliger m.v., finder stk. 2 og 3 alene anvendelse, hvis lejeren tilhører den personkreds, som er berettiget til sådanne boliger.«

8. I § 86, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

§ 3

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, § 54 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 60 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 37 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 5 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, udgår », af lov om byfornyelse og udvikling af byer«.

§ 4

I lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, § 51 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 56 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 36 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :

»Socialministeren kan godkende, at fonden herudover deltager i aktiviteter, der har til formål at fremme kvalitet og effektivitet i bygningsfornyelse, herunder foretager kapitalindskud i selskaber.«

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 6, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, selv om en afdeling af boligorganisationen har skøde på og boligorganisationen udlejer ejendom til andet end boligformål, hvis udlejningen sker gennem et skattepligtigt datterselskab. Ved udlejning til andet end boligformål, som er omfattet af boligorganisationens hovedformål, eller som den 31. december 2005 er omfattet af § 6, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., er det dog ikke et krav, at udlejning sker gennem et skattepligtigt datterselskab.«

§ 6

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes som nr. 29:

»29) Tilskud til dækning af flytteudgifter efter § 63 c i lov om almene boliger m.v.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 31, træder dog i kraft den 30. december 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen