Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

 

1.

I vejledning nr. 99 af 16. november 2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område foretages følgende ændringer:

1. I vejledningens punkt 1, nr. 4, indsættes efter »2005«: », som ændret ved lov nr. 1419 af 21. december 2005«.

2. I vejledningens bilag 1 erstattes tabellerne 8, 9, 13 og 20 med tabellerne 8, 9, 13 og 20 i bilag 1 til denne vejledning.

2.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006.

 

Socialministeriet, den 21. december 2005

P.M.V.
E.B.
Aksel MeyerBilag 1

 

 

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)

58.032

4.836

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

58.416

4.868

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

27.276

2.273

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

28.224

2.352

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

28.224

2.352

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

28.404

2.367

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

28.404

2.367

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

38.964

3.247

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

38.964

3.247

10.

Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)

14.760

1.230

11.

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

 

28.224

 

2.352

12.

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

 

13.464

 

1.122

13.

Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)

29.484

2.457

14.

Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)

58.848

4.904

15.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)

32.032

2.669

16.

Ægteskabstillæg2)

7.687

641

17.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)

59

-

18.

Tillæg pr. 0,1 over 35,0 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)

34

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3)

173.264

-

20.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3)

115.509

-

21.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3)

11.040

-

22.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)

56.800

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg1)

 

Gift/samlevende2)
årlig

  Enlig2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)

5.700 kr.

3.800 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.701-11.000 kr.5)

3.801-11.000 kr.5)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

11.001-14.500 kr.5)

11.001-14.500 kr.5)

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

14.501-17.800 kr.5)

14.501-17.800 kr.5)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

5.300 kr.5)

5.300 kr.5)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2, i lov nr. 1164 af 19. december 2003.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003, som senest ændret ved bkg. nr. 840 af 6. september 2005.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

5) Jf. bkg. nr. 1143 af 1. december 2005 om beregning af varmetillæg for 2006.

 

 

 

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende1)
årlig

  Enlig1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

5.700 kr.

3.800 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.701-11.000 kr.4)

3.801-11.000 kr.4)

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

11.001-14.500 kr.4)

11.001-14.500 kr.4)

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

14.501-17.800 kr.4)

14.501-17.800 kr.4)

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

5.300 kr.4)

5.300 kr.4)

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3)3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk. 2.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 866 af 23. oktober 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 841 af 6. september 2005.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 47 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 38 i lov nr. 428 af 6. juni 2005.

4) Jf. bkg. nr. 1143 af 1. december 2005 om beregning af varmetillæg for 2006.

 

 

 

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.408

784

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

18.864

1.572

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 152.200 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 152.200 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

33.100

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 139.400 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 139.400 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

3.913

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1181 af 17. december 2002, og bkg. nr. 512 af 24. juni 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 1310 af 14. december 2004.