Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

I medfør af § 105, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

§ 1. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019, udgør de i lovens § 105, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 124 mio. kr. og 25 mio. kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 13. november 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted