Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2018

1. Rigsrevisionen skal undersøge fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholde bevillings- og regnskabstal (bevillingskontrol), jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012). Rigsrevisionen afgiver en beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, hvori der redegøres for den udførte bevillingskontrol.

2. Ministeriet bedes sende de oplysninger, der er nævnt i pkt. 4-6, vedrørende samtlige hovedkonti under ministerens område til Rigsrevisionen senest den 15. marts 2019.

Kravene til de regnskabsmæssige forklaringer

3. Ministeriet bør afgive regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål og de opnåede resultater samt ved væsentlige afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal. De nærmere krav til de regnskabsmæssige forklaringer er beskrevet i pkt. 4-6.

For bevillingstypen statsvirksomhed og for bevillingstypen driftsbevilling skal de regnskabsmæssige forklaringer indgå i årsrapporten eller det finansielle regnskab for 2018. For øvrige bevillingstyper kan ministeriet afgive de regnskabsmæssige forklaringer særskilt.

4. For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i bevillingslovene, skal der redegøres for væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål, fx effekt-, aktivitets- og produktivitetsmål, og de opnåede resultater. Oplysningerne om de opnåede resultater afgives i en form, der muliggør sammenligning med oplysningerne i bevillingslovene.

For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i mål- og resultatplan e.l., skal der endvidere redegøres for væsentlige afvigelser mellem disse mål og de opnåede resultater.

5. Ministeriet skal endvidere for alle bevillingstyper på hovedkontoniveau afgive regnskabsmæssige forklaringer for væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene. For hovedkonti med bevillingsafregning bør de regnskabsmæssige forklaringer tage udgangspunkt i årets resultat.

Ved vurdering af, om en afvigelse er væsentlig, skal såvel den procentvise som den beløbsmæssige afvigelse tages i betragtning. Hvis der er tvivl, bør der afgives regnskabsmæssige forklaringer. Ved bruttobevillinger skal der afgives regnskabsmæssige forklaringer på bruttotallene.

De regnskabsmæssige forklaringer skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke ændringer i budgetteringsforudsætningerne, herunder aktivitetsændringer, afvigelserne dækker over, baggrunden for disse ændringer, og hvordan ændringerne relaterer sig til de realiserede udgifter og indtægter.

Herudover skal der afgives regnskabsmæssige forklaringer, hvis der uden hjemmel er regnskabsposter på en standardkonto, der på grund af bevillingstypen ikke må anvendes, jf. Budgetvejledning 2016, bilag 4, side 108.

For driftsbevillinger og statsvirksomheder bør ministeriet give regnskabsmæssige forklaringer i følgende tilfælde:

a.
For driftsbevillinger og statsvirksomheder omfattet af omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling.
 
For driftsbevillinger skal der afgives regnskabsmæssige forklaringer, hvis årets lønudgifter overstiger summen af lønsumsloftet og tidligere års akkumulerede mindreforbrug, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.5.
 
Der skal endvidere afgives regnskabsmæssige forklaringer, hvis det akkumulerede overskud for den virksomhedsbærende hovedkonto er negativt og overstiger den regulerede egenkapital, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.3.
 
Der skal ligeledes afgives regnskabsmæssige forklaringer, hvis der er overført underskud 4 år i træk, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.7.3.
 
Der bør desuden afgives regnskabsmæssige forklaringer i tilfælde af, at virksomheden har overskredet lånerammen pr. 31. december, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.4.
b.
For driftsbevillinger undtaget for omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling eller for lønsumsbevillingen.

For anlægsbevillinger bør ministeriet give regnskabsmæssige forklaringer i følgende tilfælde:

c.
For anlægsbevillinger i form af projektbevilling afgives regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for det enkelte projekt, eller hvis der i øvrigt er væsentlige projektændringer eller væsentlige ændringer med hensyn til totaludgift og færdiggørelsestidspunkt, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.8.3.
 
For anlægsbevillinger, hvor dele af bevillingen er afsat som rådighedspulje, afgives der regnskabsmæssige forklaringer ved merforbrug eller væsentligt mindreforbrug af rådighedspuljen i forhold til det bevilgede.

6. Ministeriet bedes vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministeriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at foretage dispositioner, hvortil der ikke normalt er hjemmel, herunder fx overførsler mellem hovedkonti.

Rigsrevisionen, den 15. november 2018

Lone Strøm

/ Yvan Pedersen