Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31997R0338
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES)

I medfør af § 30, stk. 1, § 70, § 71, stk. 3, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018, fastsættes:

§ 1. Ved forordninger forstås i denne bekendtgørelse Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og de hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger.

Stk. 2. Ved CITES-dokumenter forstås i denne bekendtgørelse importtilladelse, eksporttilladelse, reeksporttilladelse, certifikat, importmeddelelse og plantesundhedscertifikat udstedt i henhold til forordningerne nævnt i stk. 1.

§ 2. De tilladelser og certifikater, der er nævnt i forordningerne, meddeles for så vidt angår enheder af dyr og ikke-levende planter og plantedele af Miljøstyrelsen og for så vidt angår enheder af levende planter og plantedele af Landbrugsstyrelsen.

§ 3. Miljøstyrelsen påser overholdelsen af reglerne i Rådets forordning og Kommissionens forordninger for så vidt angår enheder af dyr og ikke-levende planter og plantedele. Landbrugsstyrelsen påser overholdelsen af reglerne for så vidt angår enheder af levende planter og plantedele.

Stk. 2. Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en enhed er omfattet af forordningerne.

Stk. 3. Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kan, når der er tvivl om, hvorvidt en enhed er omfattet af forordningerne, eller det i øvrigt skønnes fornødent, foretage eller lade foretage en artsbestemmelse af enheden.

Stk. 4. Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kan meddele påbud med henblik på overholdelse af forordningernes bestemmelser.

Stk. 5. Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kan meddele indehaveren påbud om returnering af tilladelser og certifikater, som er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 23 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-konventionen), når

1) gyldighedsperioden er udløbet,

2) pågældende levende enheder er døde,

3) pågældende levende dyr er undsluppet,

4) pågældende enheder er tilintetgjort, eller

5) angivelserne i dokumenterne om indehaver, opholdssted, mærkning eller beskrivelse af pågældende enheder ikke længere svarer til de faktiske forhold.

Levende dyr

§ 4. Indførsel af levende dyr, der er omfattet af forordningerne, fra lande udenfor Den Europæiske Union kan kun ske over grænsetoldstederne i Københavns Havn og Københavns Lufthavn. Indførslen skal anmeldes til Miljøstyrelsen, senest kl. 12.00 dagen før dyrenes ankomst til grænsetoldstedet, når ankomsten sker på en hverdag, herunder på en lørdag. Ankommer dyrene på en søndag, skal indførslen anmeldes til Miljøstyrelsen senest kl. 12.00 fredagen før. Ankommer dyrene på en helligdag, skal indførslen anmeldes til Miljøstyrelsen senest kl. 12.00 den sidste hverdag før helligdagen, der ikke er en lørdag.

Stk. 2. Udførsel af levende dyr, der er omfattet af forordningerne, til lande uden for den Europæiske Union kan ske over alle grænsetoldsteder i Danmark, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer, at en sending levende dyr skal udføres over et bestemt grænsetoldsted.

Levende planter og plantedele

§ 5. Indførsel og udførsel af levende planter og plantedele, der er omfattet af forordningerne, fra og til lande uden for Den Europæiske Union kan kun ske over grænsetoldstederne i Frederikshavn, Esbjerg, Københavns Havn, Københavns Lufthavn, Aarhus, Billund Lufthavn og Odense. Erhvervsmæssig indførsel af levende planter og plantedele skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen, senest 24 timer før planternes ankomst til grænsetoldstedet.

Dele og produkter af dyr og ikke-levende planter

§ 6. Indførsel og udførsel af dele og produkter af dyr og ikke-levende planter, der er omfattet af forordningerne, fra og til lande uden for Den Europæiske Union kan ske ved alle danske grænsetoldsteder.

Dispensationer

§ 7. Miljøstyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 4, stk. 1. Landbrugsstyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 5.

Kontrol

§ 8. Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen bistår toldmyndighederne med verifikation af gyldigheden af de CITES-dokumenter, der skal forelægges ved grænsetoldstedet.

Klage m.v.

§ 9. Miljøstyrelsens og Landbrugsstyrelsens afgørelser efter § 2, § 3, § 4, stk. 2, § 7 og § 8 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan give Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der i medfør af bekendtgørelsen er henlagt til disse myndigheder.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 10. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bekendtgørelsens § 4 og § 5,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse meddelt i henhold til bekendtgørelsen eller i henhold til forordningerne,

3) undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 4 og 5,

4) til brug for opnåelse af CITES-dokumenter giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, der er påkrævet i forordningerne,

6) forsender enheder til, fra eller i transit gennem Fællesskabet i strid med forordningerne,

7) indfører enheder i eller udfører enheder fra Fællesskabet i strid med forordningerne,

8) køber, afgiver tilbud om køb, anskaffer i kommercielt øjemed, anvender med kommerciel gevinst for øje, udstiller i kommercielt øjemed, sælger, opbevarer med henblik på salg, udbyder til salg, transporterer med henblik på salg, bytter eller udlejer enheder i strid med forordningerne,

9) gør brug af falske eller forfalskede dokumenter med henblik på opnåelse af CITES-dokumenter, eller til andet formål i tilknytning til forordningerne,

10) forfalsker eller ændrer CITES-dokumenter, eller gør brug af CITES-dokumenter på andre enheder end de, dokumenterne angår, eller i øvrigt gør brug af CITES-dokumenter på en måde, der strider mod disses bestemmelse,

11) undlader at forelægge importmeddelelse, eller forelægger falsk importmeddelelse i strid med forordningerne,

12) fjerner eller ændrer en mærkning af enheder, som er bestemt af eller meddelt til Miljøstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen som led i administrationen af forordningerne, eller

13) undlader at returnere originalen og alle kopier af udløbne eller ubrugte import-, eksport- og reeksporttilladelser.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 935 af 27. juni 2016 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES) ophæves.

Stk. 3 Afgørelser, som er truffet i medfør af følgende bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse træffes nye afgørelser, eller de hidtidige afgørelser udløber:

1) bekendtgørelse nr. 23 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-konventionen),

2) bekendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washington-konventionen/CITES),

3) bekendtgørelse nr. 84 af 23. januar 2002 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washington-konventionen/CITES), og

4) bekendtgørelse nr. 935 af 27. juni 2016 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

Miljø- og Fødevareministeriet, den 20. november 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Paolo Perotti