Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (20. november 2018)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)

(Lovforslag nr. L 114)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 12. november 2017 aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Lovforslaget har til formål at udmønte de elementer fra aftalen, der vedrører forbedring af vilkårene for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, forbedring af vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter og forbedring af mulighederne for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Lovforslaget indeholder på den baggrund et forslag om - under visse betingelser - at fritage medarbejderaktier m.v. for indkomstbeskatning ved tildelingen i nye, mindre virksomheder. I stedet beskattes en avance som aktieindkomst, når aktierne m.v. afstås.

Ændringen vedrørende medarbejderaktier udgør et vigtigt bidrag til styrkelse af iværksætterkulturen. Med forslaget vil nye, mindre virksomheder få en håndsrækning til at kunne tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere, hvilket ifølge disse virksomheder er essentielt for at kunne udnytte deres fulde vækstpotentiale. Medarbejderne vil opnå en udskudt og lempeligere beskatning og virksomhedernes aflønningsmuligheder i opstartsårene forbedres.

Endvidere indeholder lovforslaget et forslag om at ensarte beskatningen af afkast fra aktiebaserede investeringsinstitutter. Efter forslaget skal personer medregne afkast fra aktiebaserede investeringsselskaber ved opgørelse af aktieindkomsten, hvor afkastet i dag medregnes ved opgørelse af kapitalindkomsten.

Forslaget tilsigter at skabe bedre investeringsvilkår for danske investorer, og har til hensigt at tilskynde flere danske investorer til at investere mere bredt i aktier, herunder i de såkaldte ETF’er, der er kendetegnet ved at have lavere omkostninger.

Derudover indeholder lovforslaget et forslag om at fritage udenlandske investorer for at betale dansk udbytteskat af afkastet ved investering i et dansk investeringsinstitut. Fritagelsen vil efter forslaget være betinget af, at det danske investeringsinstitut betaler 15 pct. i skat af de udbytter, som det danske investeringsinstitut modtager af instituttets investering i danske aktier.

Med forslaget opnås, at danske investeringsinstitutter bliver bedre stillet i forhold til muligheden for at kunne tiltrække udenlandske investorer. Samtidig vil den udenlandske investor blive stillet på samme måde, hvad enten den pågældende køber danske aktier direkte eller via investering i et dansk investeringsinstitut.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2019. For den del af lovforslaget, der vedrører aktieindkomstbeskatning af afkast fra aktiebaserede investeringsselskaber foreslås det, at ændringerne skal have virkning fra og med indkomståret 2020. For den del af forslaget, som vedrører bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, foreslås det, at skatteministeren kan fastsætte tidspunktet for ikrafttræden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.