Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Betaling for data, registre, kortværk og ydelser
Kapitel 3 Fri anvendelse af visse af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data, registre og kortværk
Kapitel 4 Fri anvendelse af visse af Geodatastyrelsens data, registre og kortværk
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk

I medfør af §§ 12 og 13 i lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på salg og levering af Geodatastyrelsens og Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data, registre, kortværk og ydelser til ind- og udland. Reglerne i kapitel 2 finder ikke anvendelse på data, registre og kortværk omfattet af kapitel 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på betaling for registrering af ejendomsforandringer. Betaling herfor følger af anden lovgivning.

Kapitel 2

Betaling for data, registre, kortværk og ydelser

§ 2. Styrelsernes data, registre, kortværk og ydelser leveres til de priser, som er fastsat i den på bestillingstidspunktet gældende prisliste. Priserne skal så vidt mulig dække samtlige omkostninger, men der skal ved prisfastsættelsen tages hensyn til, at data, registre, kortværk og ydelser er en del af styrelsernes myndighedsopgaver. Prisliste for Geodatastyrelsens data, registre, kortværk og ydelser findes på www.gst.dk. Prisliste for Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data, registre, kortværk og ydelser findes på www.sdfe.dk.

Stk. 2. Bestillingsopgaver prisfastsættes efter medgået tid og omkostninger.

Stk. 3. Af hensyn til sejladssikkerheden kan søkort over de danske farvande og farvandene omkring Færøerne og Grønland sælges med nedsat brugerbetaling.

Stk. 4. Distribution af matrikulære måloplysninger og arkivalier afregnes efter reglerne i stk. 2, medmindre der er indgået en licensaftale herom, jf. § 3.

Stk. 5. Styrelserne er endvidere berettigede til at levere data, registre og kortværk, samt udføre ydelser til nedsat betaling eller gratis,

1) når samfundsmæssige eller almennyttige hensyn tilsiger dette, eller

2) i særlige tilfælde, f.eks. når der foreligger internationale forpligtelser eller opgaver af forsknings- eller udviklingsmæssig natur.

§ 3. Reproduktionstilladelser og licenser prissættes i den licensaftale, som rekvirenten og styrelsen indgår.

§ 4. Betaling for data, registre, kortværk og ydelser opkræves hos rekvirenten.

Stk. 2. Betales der ikke rettidigt, tillægges der renter fra forfaldsdagen, ligesom der opkræves rykker- og inkassogebyrer. Rentesatsen, rykker- og inkassogebyrer fastsættes efter rentelovens bestemmelser.

Kapitel 3

Fri anvendelse af visse af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data, registre og kortværk

§ 5. Følgende data, registre og kortværk samt visualiseringer af disse stilles af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering frit til rådighed for offentlige myndigheder samt virksomheder og personer:

1) Topografiske kort:

a) Nyeste udgaver af topografiske kort.

b) Historiske topografiske kort.

2) Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI).

3) GeoDanmark data.

4) GeoDanmark ortofoto.

5) Skråfotos.

6) Danmarks Højdemodel og en hydrologisk tilpasset højdemodel.

7) Danske Stednavne.

8) Fikspunkter.

9) GNSS data.

§ 6. Data, registre og kortværk, som anført i § 5, gøres tilgængelige via fællesoffentlige distributionssystemer eller specifikke løsninger. Fortegnelse over udgaver og årgange af data, registre og kortværk, der stilles frit til rådighed, offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Vilkår for anvendelse af data, registre og kortværk findes på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ønsker rekvirenten at få stillet data, register eller kortværk til rådighed på anden måde end efter stk. 1, kan styrelsen opkræve gebyrer i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Kapitel 4

Fri anvendelse af visse af Geodatastyrelsens data, registre og kortværk

§ 7. Følgende data, registre og kortværk samt visualiseringer af disse stilles af Geodatastyrelsen frit til rådighed for offentlige myndigheder samt virksomheder og personer:

1) Matrikelkortet.

2) Historiske, ikke georefererede matrikelkort:

a) Minorerede sognekort (Rastersognekort).

b) Original 1 matrikelkort.

c) Original 2 matrikelkort.

§ 8. Data, registre og kortværk, som anført i § 7, gøres tilgængelige via fællesoffentlige distributionssystemer eller specifikke løsninger. Fortegnelse over udgaver og årgange af data, registre og kortværk, der stilles frit til rådighed, offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Vilkår for anvendelse af data, registre og kortværk findes på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ønsker rekvirenten at få stillet data, register eller kortværk til rådighed på anden måde end efter stk. 1, kan styrelsen opkræve gebyrer i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 118 af 4. februar 2015 om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor og bekendtgørelse nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 30. november 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Signe Schmidt