Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordelinger og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft m.v.

I medfør af § 21, stk. 1, § 22, stk. 1-3, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, fastsættes:

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler virksomheder, der leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas, og som er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion: Fordeling af omkostninger på samme fysiske anlæg, der producerer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, i samproduktion med ydelser, der ikke er omfattet af varmeforsyningsloven.

§ 3. Anmeldelsespligten omfatter tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af opvarmet vand, damp eller gas nævnt i § 1, samt grundlaget herfor, herunder budgetter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan. Anmeldelsespligten omfatter endvidere oplysninger om forrentning af indskudskapital.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning).

Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 6, stk. 2-3, skal ved anmeldelse af budget, jf. § 5, og priseftervisning fordele varmeomkostninger på det enkelte led i forsyningskæden, som disse varmeomkostninger kan tilknyttes. Der skal herved ske en fordeling til produktion, transmission og distribution.

Stk. 4. Anmeldelsespligten omfatter årsrapporten aflagt efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, hvis virksomheden efter disse regler har pligt til at udarbejde en årsrapport eller årsregnskab.

Stk. 5. Anmeldelsespligten omfatter ændringer i gældende eller nye vedtægtsbestemmelser i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning.

§ 4. Anmeldelse efter § 3, skal ske i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem (ENAO).

Stk. 2. Virksomheden anvender ved anmeldelse af budget og priseftervisning skemaet i ENAO.

Stk. 3. Kan anmeldelse ikke ske i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem, jf. stk. 1, skal det ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Forsyningstilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer indsendes herefter per e-mail til Forsyningstilsynet i samme filformat.

Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 6, stk. 1, kan regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan udarbejdet af energibranchens organisationer, danne grundlag for anmeldelse af priseftervisning i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 5. Virksomhedens anmeldelser registreres i Forsyningstilsynets offentligt tilgængelige register, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 1.

Stk. 6. Forsyningstilsynet udarbejder vejledninger til brug for anmeldelse efter § 3. Vejledninger kan tilgås på Forsyningstilsynets hjemmeside.

§ 5. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion, andre betingelser og oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer mv. efter § 3, stk. 1, skal ske senest samtidig med, at de træder i kraft overfor aftageren.

§ 6. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november, skal anmelde priseftervisning senest den førstkommende 15. marts, jf. dog stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde priseftervisning senest den førstkommende 15. september jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der i mindst to ud af tre år i den periode, der udgøres af de regnskabsår, der starter i 2014, 2015 og 2016, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år, skal fra 1. januar 2019 anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, og anmelde priseftervisning efter udløbet af regnskabsperioden senest den førstkommende 15. april. Anmeldelse efter 1. pkt. skal ske første gang den 15. april 2020.

Stk. 3. Anmeldelsespligtige, jf. § 1, der i mindst to ud af tre på hinanden følgende regnskabsår, der starter i 2015 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år, skal anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, senest fra 1. januar i det andet år efter regnskabsperiodens afslutning, og anmelde priseftervisning senest den førstkommende 15. april.

Stk. 4. Grænsen på 50 TJ, jf. stk. 2 og 3, måles som virksomhedens samlede varmesalg.

Stk. 5. I forhold til virksomheder, jf. § 1, der ikke tidligere har anmeldt priseftervisning, eller hvis anmeldelse har været mangelfuld, kan Forsyningstilsynet efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af kravene nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af kravene nævnt i stk. 2-4, forbliver underlagt disse krav, også hvis varmesalget senere måtte komme under grænsen på 50 TJ pr. år.

Stk. 7. Anmeldelse af priseftervisning, jf. stk. 1-3, skal være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem (ENAO) og på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Stk. 8. Stk. 2-6 gælder ikke for anmeldelsespligtige virksomheder, der leverer overskudsvarme.

§ 7. Årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler skal anmeldes efter samme frister som priseftervisningen, jf. § 6, stk. 1-3.

Stk. 2. Såfremt fristen i stk. 1 indebærer, at perioden mellem regnskabsårets udløb og fristen i stk. 1 udgør mindre end 5 måneder, skal årsrapport eller årsregnskab dog anmeldes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 8. Anmeldelsespligten efter denne bestemmelse påhviler virksomheder, jf. § 1, der ejer anlæg på en central kraftværksplads (centrale kraftvarmeanlæg), jf. § 17 i kraftsværksbekendtgørelsen. Der er pligt til anmeldelse, såfremt produktion af opvarmet vand på anlæggene i den periode, som der anmeldes for, samlet var 1.000 TJ eller derover, jf. prisloftbekendtgørelsen.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter varmeproduktionsomkostninger og oplysninger om brændselsanvendelse.

Stk. 3. Ved varmeproduktionsomkostninger, jf. stk. 2, forstås alle virksomhedens udgifter til produktion af opvarmet vand på centrale kraftvarmeanlæg fratrukket eventuelle indtægter. I stedet for varmeproduktionsomkostninger kan også anmeldes realiserede indtægter fra aftaler, som virksomheden har indgået med varmeaftageren om levering af opvarmet vand.

Stk. 4. Ved oplysninger om brændselsanvendelse, jf. stk. 2, forstås oplysninger om, hvilke brændsler der er anvendt i den periode, som der anmeldes for, og hvor stor en procentandel af den totale varmemængde, der er produceret på hvert brændsel.

Stk. 5. I tilfældet af, at en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer centrale kraftvarmeanlæg, har investeret i disse anlæg, skal denne investerings anlægssum, hvis afskrivninger og finansieringsomkostninger ikke er afspejlet i oplysningerne, jf. stk. 3, anmeldes samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår. Oplysningerne anmeldes for alle anlæg, der er i drift i det år, der anmeldes for, såfremt disse ikke tidligere er anmeldt. Desuden skal det anmeldes, hvis der er ændringer i forhold til det tidligere anmeldte.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 4, stk. 1-3 og stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Med bøde straffes den, der

1) undlader at anmelde efter denne bekendtgørelse, eller

2) meddeler urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Forsyningstilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Forsyningstilsynet i medfør af § 21, stk. 1,4. pkt. i lov om varmeforsyning, kan Forsyningstilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33, stk. 1 i lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Forsyningstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene om anmeldelsesform og frister i § 4 og § 6.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 15. november 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Carsten Smidt