Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 2, stk. 1, nr. 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1610 af 19. december 2017, bekendtgørelse nr. 536 af 24. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1237 af 29. oktober 2018, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Arbejdstilsynet, den 29. november 2018

Søren Kryhlmand

/ Anette Lerche


Bilag 1

Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 2, stk. 1, nr. 1

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Arbejde i belastende arbejdsstillinger og -bevægelser.

c. Ensidigt, belastende arbejde herunder ensidigt, gentaget arbejde.

d. Kombinerede fysiske belastninger, der kan udgøre en risiko for den gravide og fosteret.

e. Andet fysisk belastende arbejde.

6. Psykosociale belastninger

a. Vold, trusler om vold og andre traumatiske hændelser i arbejdet.

b. Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

c. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Hjerne- og nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

g. Allergifremkaldende belastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

h. Akut risiko for livstruende forgiftning.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt og skimmelsvamp.

d. Dårlig belysning.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion, drukning, kvælning, ætsning.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.

g. Risiko for nedfald af genstande og genstande, der kan vælte, skride, rulle m.m.

h. Risiko for sammenstyrtning og sammenskridning.

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.