Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

(Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »område«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For skibe, der udfører aktiviteter på dansk søterritorium eller dansk kontinentalsokkelområde, som vil kunne omfattes af § 8 a, nr. 1 eller 2, nr. 3, 1. pkt., eller nr. 4-6, i tonnageskatteloven, finder § 10, stk. 2 og 3, ikke anvendelse. Det er en betingelse for anvendelse af 1. pkt., at skibene overvejende udfører de omfattede aktiviteter på dansk søterritorium eller kontinentalsokkelområde i mere end 14 dage inden for 1 måned.«

§ 2

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov