Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

(Mulighed for suppleringspakker for visse ansøgere)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 755 af 8. juni 2018 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, foretages følgende ændring:

1.§ 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Skolerne kan udbyde euv-pakker efter reglerne om supplerende kurser i § 16 i lov om erhvervsuddannelser. Euv-pakkerne kan udbydes til elever, der tidligere har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen som euv1-forløb eller har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen med påbegyndelse før 1. januar 2002. Euv-pakken indeholder op til tre ugers undervisning i dansk og op til tre ugers undervisning i naturfag.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 29. november 2018

Direktør
Birgitte Hansen

/ Signe Hørby Aller