Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0165
 
32016R0799
 
32018R0502
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter
Kapitel 3 Udførelse af installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
Kapitel 4 Uddannelse og efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
Kapitel 5 Tilsynsvirksomheder
Kapitel 6 Kontrol og tilsyn
Kapitel 7 Bortfald og tilbagekaldelse
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Krav til installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der ønsker autorisation
Bilag 2 Krav til uddannelse og efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
Bilag 3 Plombematricens og plombedornens udseende mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer1)

I medfør af § 86 a, stk. 1, 3 og 4, og § 118, stk. 9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Takografforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport.

2) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2135/98 af 24. september 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og direktiv 88/599/EØF vedrørende gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 af 13. juni 2002 om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport.

3) Gennemførelsesforordningen: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter.

4) AETR: Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport.

5) A-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.

6) D-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge og digitale takografer.

7) I-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer.

Kapitel 2

Autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter

Betingelser for autorisation

§ 2. Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der er etableret i Danmark, skal have autorisation for at kunne installere, efterse, kontrollere og reparere takografer.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen udsteder autorisation efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der ønsker autorisation skal opfylde betingelserne i

a) pkt. 1 i bilag 1 for udstedelse af A-autorisation,

b) pkt. 1 og 2 i bilag 1 for udstedelse af D-autorisation, eller

c) pkt. 1, 2 og 3 i bilag 1 for udstedelse af I-autorisation.

2) Der foreligger et kvalitetsledelsessystem, jf. § 3.

3) Personalet er behørigt uddannet, jf. § 5.

4) Det bekræftes, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

5) Installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten og den stedlige, daglige leder ikke er dømt for et strafbart forhold, der medfører nærliggende fare for misbrug af autorisationen, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Stk. 3. Som dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 2, nr. 1-2, udfærdiges en godkendelsesrapport af en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, jf. kapitel 5.

Stk. 4. En A- eller D-autorisation kan også anvendes til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer omfattet af de tilsvarende regler i AETR.

Stk. 5. En I-autorisation kan begrænses til alene at gælde konkrete fabrikater af intelligente takografer.

Kvalitetsledelsessystem

§ 3. For at få en autorisation efter § 2, stk. 2, skal installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten dokumentere, at der er udformet et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset virksomhedens forretningsområde, og som indeholder:

1) Beskrivelse af arbejdsområde og arbejdsprocesser, herunder hvordan det sikres, at kravene i § 2, stk. 2, nr. 1 og 3, er overholdt.

2) Beskrivelse af virksomhedens egenkontrol af de udførte installeringer, eftersyn, kontroller og reparationer.

3) Beskrivelse af, hvordan opbevaring og brug af plomber, plombematricer/-dorne, installationsplader samt andet udstyr, som kan bruges til at ændre indstillingen af takografer, eller som indeholder data, sikres.

4) Beskrivelse af, hvordan værkstedskort sikres, herunder en fortegnelse over kort, opbevaring af værkstedskort, procedurer ved inddragelse og aflevering af værkstedskort mv., jf. dog stk. 2.

5) Beskrivelse af procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger.

6) Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsledelsessystemets egnethed og effektivitet.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 4, gælder ikke virksomheder med A-autorisation.

Stk. 3. Kvalitetsledelsessystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for de i stk. 1 nævnte betingelser. Dokumentationen kan opbevares elektronisk.

Personale og uddannelse

§ 4. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal udpege en person, der skal varetage installatørens, værkstedets og køretøjsfabrikantens egenkontrol af det udførte arbejde.

Stk. 2. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal desuden udpege en person, der skal varetage sikring af følgende:

a) Opbevaring og brug af udstyr, jf. bilag 1.

b) Håndtering af værkstedskort, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Den person, der udpeges efter stk. 1-2, skal opfylde kravene i § 5.

Stk. 4. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal endvidere sikre, at de personer, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, opfylder kravene i § 5.

§ 5. Personer, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, der er omfattet af installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens autorisation, skal have gennemgået en relevant uddannelse for den eller de typer og fabrikater af takografer, som virksomheden har autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere. Den relevante uddannelse skal ske hos et godkendt uddannelsessted.

Stk. 2. Personer, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, jf. stk. 1, skal løbende efteruddannes i takt med den tekniske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling på området, dog senest 5 år efter, at den seneste uddannelse eller efteruddannelse er gennemført.

Stk. 3. Efter gennemførelse af den relevante uddannelse udstedes der et uddannelsesbevis, som forevises som dokumentation for opfyldelse af kravet om behørig uddannet, jf. § 2, stk. 2, nr. 3. Uddannelsesstedet attesterer ved udstedelse af uddannelsesbevis, at de personer, der har gennemført uddannelsen, har opnået tilstrækkelig viden og kompetencer i forhold til installering, eftersyn, kontrol og reparation af den eller de pågældende typer og fabrikater af takograf.

Vandelskravet

§ 6. Som dokumentation for opfyldelse af kravet i § 2, stk. 2, nr. 5, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke fra ansøgeren oplysninger fra Kriminalregisteret. Er ansøger et selskab, eller er ejeren af en personligt drevet virksomhed ikke stedlig daglig leder i virksomheden, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke fra den stedlige, daglige leder tillige oplysninger om denne fra Kriminalregistret.

Ansøgning om autorisation

§ 7. Ansøgning om autorisation indgives til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen indgives på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i § 2, stk. 3, nævnte godkendelsesrapport, dokumentation for at personalet er behørigt uddannet samt samtykke til indhentelse af straffeoplysninger, jf. § 6. Godkendelsesrapporten fra tilsynsvirksomheden må ved ansøgningens indlevering ikke være over én måned gammel.

§ 8. Autorisation meddeles ved et autorisationsbevis med et autorisationsnummer. Ved fornyelse af en autorisation bibeholdes det oprindelige autorisationsnummer.

Stk. 2. Autorisation udstedes med en gyldighed på 5 år.

Stk. 3. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal opsætte autorisationsbeviset, så det er synligt for kunderne.

Kapitel 3

Udførelse af installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

§ 9. En autoriseret installatør, et autoriseret værksted og en autoriseret køretøjsfabrikant skal til enhver tid opfylde kravene i § 2, stk. 2.

Stk. 2. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten må kun installere, efterse, kontrollere og reparere den eller de typer og fabrikater af takografer, som er omfattet af deres autorisation. Installation, eftersyn, kontrol og reparation skal ske i overensstemmelse med bilag 1, kontrolapparatforordningen, takografforordningen og gennemførelsesforordningens krav.

Stk. 3. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal sikre

1) egenkontrol af det udførte arbejde,

2) opbevaring og brug af udstyr, jf. bilag 1, og

3) håndtering af værkstedskort, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal sikre, at plombematricer/-dorne er korrekt udført i overensstemmelse med kravene i bilag 3 og at aftrykket i plomben er letlæseligt.

§ 10. Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal indberette til Færdselsstyrelsen, hvis plombematricer/-dorne bortkommer.

Stk. 2. Inddrager installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten et værkstedskort, fordi en medarbejder misbruger det eller på anden måde ikke overholder retningslinjerne i kvalitetsledelsessystemet for brug af kort eller PIN-kode, eller tilbageleverer medarbejderen sit værkstedskort ved ansættelsens ophør, skal installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten straks indsende kortet til Færdselsstyrelsen. Kortet indsendes med oplysning om årsagen til indsendelsen.

Stk. 3. Værkstedet skal opbevare kontrolrapporter i henhold til takografforordningens artikel 23, stk. 3, i 2 år fra det tidspunkt, hvor kontrolrapporten blev udfærdiget.

Kapitel 4

Uddannelse og efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

§ 11. Færdselsstyrelsen godkender uddannelsessteder, der udbyder uddannelse og efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.

Stk. 2. Uddannelser og efteruddannelser i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer skal opfylde kravene i bilag 2.

Stk. 3. Ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer efter stk. 1 skal ansøgeren dokumentere, at de undervisere, som forestår uddannelsen, har en særlig viden om den eller de typer og fabrikater af takografer, der undervises i.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere vilkår til godkendelse efter stk. 1.

§ 12. Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til personer, som har gennemført en uddannelse eller efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.

Stk. 2. Uddannelsesstedet attesterer ved udstedelse af uddannelsesbevis efter stk. 1, at deltageren har opnået tilstrækkelig viden og kompetencer til at installere, efterse, kontrollere og reparere den eller de pågældende typer og fabrikater af takografer.

Kapitel 5

Tilsynsvirksomheder

§ 13. Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning godkende en tilsynsvirksomhed til at udarbejde godkendelsesrapporter til brug for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter samt til at kontrollere overholdelse af krav og kvalitetsledelsessystem, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som tilsynsvirksomhed skal ansøgeren dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at udarbejde godkendelsesrapporter samt til at kontrollere overholdelse af krav og kvalitetsledelsessystem, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 3. En tilsynsvirksomhed skal ved udførelse af sit tilsyn være upartisk og uafhængig.

Stk. 4. En godkendelse efter stk. 1 udstedes med en gyldighed på 5 år.

§ 14. Tilsynsvirksomheden skal påse, at installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten opfylder kravene i § 2, stk. 2, nr. 1-2, i forbindelse med ansøgningen om autorisation og udstede en godkendelsesrapport vedrørende dette og deres kvalitetsledelsessystem.

Stk. 2. Tilsynsvirksomheden påser, jf. § 16, hvert andet år installatørens og værkstedets procedurer for håndtering af takografer jf. § 3, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskort. Tilsynsvirksomheden udarbejder en rapport om det pågældende tilsyn, som sendes til Færdselsstyrelsens senest 1 måned efter tilsynet.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte rapporter skal udfærdiges på blanketter udarbejdet af Færdselsstyrelsen.

§ 15. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse af en tilsynsvirksomhed.

Kapitel 6

Kontrol og tilsyn

§ 16. Installatøren og værkstedet skal mindst én gang hvert andet år lade en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer jf. § 3, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskort.

Stk. 2. Installatøren og værkstedet er forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet efter stk. 1.

Stk. 3. Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af installatøren eller værkstedet.

§ 17. Færdselsstyrelsen fører kontrol med installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fører desuden kontrol med om uddannelsessteder og tilsynsvirksomheder fortsat lever op til kravene for deres godkendelse.

Stk. 3. Installatører, værksteder, køretøjsfabrikanter, uddannelsessteder og tilsynsvirksomheder er forpligtet til at give Færdselsstyrelsen alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen efter stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Bortfald og tilbagekaldelse

§ 18. En autorisation bortfalder i følgende tilfælde:

1) Hvis installatøren eller værkstedet ikke opfylder § 16, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2.

2) Hvis installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke opfylder § 17, stk. 3.

3) Hvis installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens arbejde med installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer ophører, eller installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens virksomhed afhændes.

4) Hvis gyldigheden af en autorisation udløber.

Stk. 2. Opfylder installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke kravene i § 16, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, eller § 17, stk. 3, skal al dokumentation for arbejdets udførelse samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Værksteder med D- eller I-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Færdselsstyrelsen.

Stk. 3. Afhændes en installatørs, et værksteds eller en køretøjsfabrikants virksomhed med A-autorisation til en virksomhed med A- eller D-autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse afleveres til denne virksomhed. Plombematricer/-dorne og autorisationsbevis skal straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

Stk. 4. Afhændes en installatørs, et værksteds eller en køretøjsfabrikants virksomhed med D- eller I-autorisation til en virksomhed med A-autorisation, skal al dokumentation for arbejde, der vedrører analoge takografer afleveres til denne virksomhed. Dokumentation, som vedrører arbejde på digitale og intelligente takografer, skal straks afleveres til Færdselsstyrelsen sammen med værkstedskort, overførte og gemte data fra værkstedskort, plombematricer/-dorne og autorisationsbevis.

Stk. 5. Afhændes en installatørs, et værksteds eller en køretøjsfabrikants virksomhed med D-autorisation til en virksomhed med D- eller I-autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse samt overførte og gemte data fra værkstedskort afleveres til denne virksomhed. Værkstedskort, plombematricer/-dorne og autorisationsbevis skal straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

Stk. 6. Afhændes en installatørs, et værksteds eller en køretøjsfabrikants virksomhed med I-autorisation til en virksomhed med D-autorisation, skal al dokumentation for arbejde, der vedrører digitale takografer omfattet af D-autorisation afleveres til denne virksomhed. Dokumentation, som vedrører arbejde på intelligente takografer, skal straks afleveres til Færdselsstyrelsen sammen med de værkstedskort, overførte og gemte data fra værkstedskort, plombematricer/-dorne og autorisationsbevis, der vedrører arbejdet omfattet af I-autorisation.

Stk. 7. Ophører eller afhændes en installatørs, et værksteds eller en køretøjsfabrikants virksomhed, som er autoriseret i medfør af denne bekendtgørelse, til en anden virksomhed, som ikke er autoriseret, skal al dokumentation for arbejdets udførelse samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter med D- eller I-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Færdselsstyrelsen.

Stk. 8. Udløber gyldigheden af en autorisation, uden at der er søgt om fornyelse, skal al dokumentation for arbejdets udførelse samt plombematricer/-dorne straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Værksteder med D- og I-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Færdselsstyrelsen.

§ 19. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation fra installatører, værksteder eller køretøjsfabrikanter, som ikke opfylder deres forpligtelser i medfør af takografforordningen, jf. takografforordningens artikel 24, stk. 6, herunder vandelskravet.

Stk. 2. Tilbagekaldes en autorisation, skal al dokumentation for arbejdets udførelse samt plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Færdselsstyrelsen. Værksteder med D- eller I-autorisation skal endvidere straks aflevere værkstedskort samt overførte og gemte data fra værkstedskort til Færdselsstyrelsen.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 20. Når Færdselsstyrelsen modtager en ansøgning, jf. § 2, § 11 eller § 13, sender Færdselsstyrelsen en kvittering til ansøger med oplysning om:

1) Fristen for meddelelse af afgørelse om autorisation eller godkendelse.

2) At ansøgeren kan betragte autorisationen eller godkendelsen for meddelt, hvis ikke Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse inden fristens udløb.

3) Klagemuligheder.

§ 21. Færdselsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation eller godkendelse som uddannelsessted eller tilsynsvirksomhed senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen over for ansøger og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3. Hvis Færdselsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen eller godkendelsen anses for meddelt.

§ 22. Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. Færdselsstyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når ganske særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 9

Straf

§ 24. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder bestemmelserne om autorisation til at foretage installering, eftersyn, kontrol og reparation i artikel 22 og 23, i takografforordningen.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes endvidere den, der overtræder § 2, stk. 1, § 9, stk. 2-4, § 10, stk. 1-3, § 18, stk. 2-8, og § 19, stk. 2.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2013 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på takografer inden for vejtransport ophæves.

§ 26. A- og D- autorisationer, der er meddelt værksteder i medfør af § 2, stk. 1, eller § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2013 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på takografer inden for vejtransport, forbliver gyldige indtil gyldighedstiden udløber, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Meddeles et værksted A-, D- eller I-autorisation i medfør af denne bekendtgørelse, bortfalder en tidligere meddelt autorisation.

Stk. 3. Når en autorisation bortfalder efter stk. 2, skal plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

Stk. 4. Gennemførte uddannelser til at udføre arbejde på analoge og digitale takografer i medfør af pkt. 3.5 og 3.6, i bilag 1, til bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2013 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på takografer inden for vejtransport, forbliver gyldige i højst 5 år fra tidspunktet for uddannelsens gennemførelse.

Stk. 5. Godkendelser som tilsynsvirksomhed, der er meddelt i medfør af § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1484 af 13. december 2013 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på takografer inden for vejtransport forbliver gyldige for de typer af takografer, som godkendelserne vedrører.

§ 27. Autorisationer, der er meddelt værksteder i medfør af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1018 af 15. december 1993 om arbejderbeskyttelse i vejtransport, forbliver gyldige, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Meddeles et værksted A-, D- eller I-autorisation i medfør af denne bekendtgørelse, bortfalder en tidligere meddelt autorisation.

Stk. 3. Når en autorisation bortfalder efter stk. 2, skal plombematricer/-dorne og autorisationsbevis straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

§ 28. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 27, stk. 3.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. november 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Krav til installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der ønsker autorisation

Kravene til installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der ønsker autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer, afhænger af, hvilken type af takograf, der ansøges om autorisation til.

Kravene til de enkelte typer af autorisationer og installation, eftersyn, kontrol og reparation af de enkelte typer og fabrikater af takografer fremgår af de nedenstående afsnit i dette bilag.

1.
Krav, der skal være opfyldt ved ansøgning om og ved udførelse af arbejde i henhold til A-autorisation
 
De tekniske krav til den analoge takograf er beskrevet i bilag 1 til EU-forordning 165/2014. Ved ansøgningen om A-autorisation skal det dokumenteres, hvordan følgende er opfyldt eller vil være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til autorisationen:
 
a)
Montering af analog takograf:
Monteringen af den analog takograf skal ske i henhold til afsnit V, stk. 1 og 2, i bilag 1 til takografforordningen.
 
b)
Installationsplade:
Reglerne for installationspladen fremgår af afsnit V, stk. 3, i bilag 1 til takografforordningen.
 
c)
Plombering af den analoge takograf:
Plomberingen af den analog takograf skal ske i henhold til afsnit V, stk. 4 og 5, i bilag 1 til takografforordningen.
 
d)
Kontrol af nye eller reparerede instrumenter:
Kontrol af nye eller reparerede instrumenter skal ske i henhold til afsnit VI, stk. 1, i bilag 1 til takografforordningen.
 
e)
Monteringsinspektion:
Monteringsinspektion skal ske i henhold til afsnit VI, stk. 2, i bilag 1 til takografforordningen.
 
f)
Periodisk kontrol:
Periodisk kontrol skal ske i henhold til afsnit VI, stk. 3, i bilag 1 til takografforordningen.
 
g)
Måling af fejl:
Måling af fejl skal ske i henhold til afsnit VI, stk. 4, i bilag 1 til takografforordningen.
 
h)
Reparationer:
Reparationer skal ske i henhold til afsnit VI, stk. 1, i bilag 1 til takografforordningen.
 
i)
Udstyr:
Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at udføre arbejde på de analog takografer.
 
De pågældende krav skal desuden være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til en A-autorisation.
2.
Krav, der skal være opfyldt ved ansøgning om og udførelse af arbejde i henhold til D-autorisation
 
De tekniske krav til den digitale takograf er beskrevet i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
Der eksisterer følgende tre versioner af den digitale takograf:
 
I)
1. version: Opfylder kravene i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
 
II)
2. version: Opfylder kravene i bilag 1B til kontrolapparatforordningen – som ændret ved EU-forordning 1266/2009, undtagen punkt 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 og 13 i bilaget til denne forordning.
 
III)
3. version: Opfylder kravene i bilag 1B til kontrolapparatforordningen – som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
Ved ansøgningen om D-autorisation skal det dokumenteres, hvordan kravene i pkt. 1 og følgende krav er opfyldt eller vil være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til autorisationen:
 
a)
Montering af digital takograf:
   
I)
Version 1: Montering af digitale takografer skal ske i henhold til kapitel V, punkt 1, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Montering af digitale takografer skal ske i henhold til kapitel V, punkt 1, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
b)
Installationsplade:
   
I)
Version 1: Installationspladen og dennes montering skal udføres i henhold til kapitel V, punkt 2, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Installationspladen og dennes montering skal udføres i henhold til kapitel V, punkt 2, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
c)
Plombering:
   
I)
Version 1: Plombering skal ske i henhold til kapitel V, punkt 3, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Plombering skal ske i henhold til kapitel V, punkt 3, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
d)
Kontrol af nye eller reparerede instrumenter:
   
I)
Version 1: Kontrol af nye og reparerede instrumenter skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 2, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Kontrol af nye og reparerede instrumenter skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 2, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
e)
Monteringsinspektion:
   
I)
Version 1: Monteringsinspektion skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 3, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Monteringsinspektion skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 3, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
f)
Periodisk kontrol:
   
I)
Version 1: Periodisk kontrol skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 4, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Periodisk kontrol skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 4, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
g)
Måling af fejl:
   
I)
Version 1: Måling af fejl skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 5 i bilag 1B til kontrolapparatforordningen.
   
II)
Version 2 og 3: Måling af fejl skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 5, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
h)
Reparationer:
   
I)
Version 1: Reparationer skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 6, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen
   
II)
Version 2 og 3: Reparationer skal ske i henhold til kapitel VI, punkt 6, i bilag 1B til kontrolapparatforordningen, som ændret ved EU-forordning 1266/2009.
 
i)
Udstyr:
Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at udføre opgaver på de digitale takografer, der ønskes autorisation til eller udføres arbejde på.
 
De pågældende krav skal desuden være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til en D-autorisation.
3.
Krav, der skal være opfyldt ved ansøgning om og udførelse af arbejde i henhold til I-autorisation
 
De tekniske krav til den intelligente takograf er beskrevet i bilag 1C til gennemførelses-forordningen. Ved ansøgningen om I-autorisation skal det dokumenteres, hvordan kravene i pkt. 1 og 2 og følgende krav er opfyldt eller vil være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til autorisationen:
 
a)
Montering af takograf:
Montering af intelligente takografer skal ske i henhold til punkt 5.1, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
b)
Installationsplade:
Installationspladen og dennes montering skal udføres i henhold til punkt 5.2, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
c)
Plombering:
Plombering skal ske i henhold til punkt 5.3 i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
d)
Kontrol af nye eller reparerede instrumenter:
Kontrol af nye eller reparerede instrumenter skal ske i henhold til punkt 6.2, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
e)
Monteringsinspektion:
Monteringsinspektion, herunder kravene til tolerancer, skal ske i henhold til punkt 6.3, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
f)
Periodisk kontrol:
Periodisk kontrol skal ske i henhold til punkt 6.4, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
g)
Måling af fejl:
Måling af fejl skal ske i henhold til punkt 6.5, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
h)
Reparationer:
Reparationer skal ske i henhold til punkt 6.6, i bilag 1C til gennemførelsesforordningen.
 
i)
Udstyr:
Installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at udføre opgaver på de fabrikater af intelligente takografer, der ønskes autorisation til eller udføres arbejde på.
 
De pågældende krav skal desuden være opfyldt ved udførelse af arbejde i henhold til en I-autorisation.


Bilag 2

Krav til uddannelse og efteruddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

En uddannelse i installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer skal gennemgå de relevante krav til den type og fabrikat af takografer, som installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten skal have eller har autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere, herunder

1) gældende regler for udførelse af arbejde på takografer,

2) takografers funktion, herunder den takograf, som installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten skal håndtere,

3) arbejdsmetoder og –udstyr ved installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer,

4) verifikationsmetoder og –udstyr,

5) dokumentation for udført installering, eftersyn, kontrol og reparation, og

6) datasikkerhed og datahåndtering, hvis installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten skal udføre arbejde på digitale og/eller intelligente takografer.


Bilag 3

Plombematricens og plombedornens udseende mv.

Plombematricen/plombedornen skal afgive et tydeligt og letlæseligt aftryk i de plomber, der skal mærkes.
Plombematricen/plombedornen skal være forsynet med et mærke, som opfylder følgende betingelser:
 
1.
Mærket skal være cirkelrundt.
 
2.
I mærkets øverste halvdel skal nationalitetsmærket DK være anført.
 
3.
I mærkets nederste halvdel skal værkstedets autorisationsnummer, der består af en talkombination på tre tal efterfulgt af en bindestreg og bogstavet A, D eller I for A-autorisation, D-autorisation eller I-autorisation, være anført.
Mærket skal i overensstemmelse med ovenstående beskrivelse have følgende udseende:
 
Mærket

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 165/2014/EU af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 1, og Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/799/EU af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2016, nr. L 139, side 1, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter, EU-Tidende 2018, nr. L 85, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.