Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tabel 1: Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

(Halvårlig regulering af honorarer og andele i Bilag 1 pr. 1. december 2018)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 581 af 25. maj 2018 om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1235 af 24. oktober 2018, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 16. november 2018

Ellen Trane Nørby

/ Jacob Hess


Bilag 1

Tabel 1: Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp

Honorarer og andele oplyst i grundbeløb pr. 1. december 2018-niveau

Sikringsgruppe 1 og 2

Nr.
Ydelse
Type
Ydelsesnummer
Fuldt honorar
Regionsrådets andel
Patientandel
1
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
Fastsat pris
1111
519,51
181,98
337,53
2
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år), førstegangsydelse
Fastsat pris
1112
250,94
87,91
163,03
3
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 18-25 år), førstegangsydelse
Fastsat pris
1113
250,94
155,84
95,10
4
Statusundersøgelse - SU fra 26 år
Fastsat pris
1114
250,94
87,91
163,03
5
Statusundersøgelse - SU 18-25 årige
Fastsat pris
1115
250,94
155,84
95,10
6
Fokuseret undersøgelse
Fastsat pris
1116
205,80
72,10
133,70
7
Individuel forebyggende behandling
Fastsat pris
2920
249,08
87,26
161,82
8
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer
Fastsat pris
1180
194,24
68,04
126,20
9
Tandrensning a (mindst 15 tænder)
Fastsat pris
1301
314,04
110,01
204,03
10
Tandrensning b (højst 14 tænder)
Fastsat pris
1302
225,80
79,10
146,70
11
Fyldning Amalgam. A*
Fastsat pris
1501
252,54
50,82
201,72
12
Fyldning Amalgam. B*
Fastsat pris
1502
351,12
75,68
275,44
13
Fyldning Amalgam. C*
Fastsat pris
1503
560,64
58,32
502,32
14
Plast enkeltfladet - hvor okklusion påvirkes af slid
Tilskud ved frie priser
1504
-
71,74
-
15
Plastfyld Enfladet – Fyldning*
Fastsat pris
1505
452,57
34,25
418,32
16
Plastfyld Flerfladet – Fyldning*
Tilskud ved frie priser
1506
-
104,90
-
17
Glasionomerfyldning – Fyldning*
Faste priser
1507
452,57
34,25
418,32
18
Plast Flerfladet - hvor okklusion påvirkes af slid
Tilskud ved frie priser
1509
-
104,90
-
19
Gradvis ekskavering Amalgam. A (ikke kombineret)
Fastsat pris
1551
252,54
50,82
201,72
20
Gradvis ekskavering Amalgam. B (kombineret)
Fastsat pris
1552
351,12
75,68
275,44
21
Gradvis ekskavering Amalgam. C (dobbelt kombineret)
Fastsat pris
1553
560,64
58,32
502,32
22
Plast enkeltfladet - gradvis ekskavering, hvor okklusion påvirkes af slid
Tilskud ved frie priser
1554
-
71,74
-
23
Plastfyld Enfladet - Gradvis ekskavering*
Fastsat pris
1555
452,57
34,25
418,32
24
Plastfyld Flerfladet - Gradvis ekskavering*
Tilskud ved frie priser
1556
-
104,90
-
25
Glasionomerfyldning - Gradvis ekskavering*
Fastsat pris
1557
452,57
34,25
418,32
26
Glasionomerfyldning, flerfladet - Gradvis ekskavering*
Tilskud ved frie priser
1558
-
104,90
-
27
Plast flerfladet - gradvis ekskavering, hvor okklusion påvirkes af slid
Tilskud ved frie priser
1559
-
104,90
-
28
Pulpaoverkapning
Fastsat pris
1600
305,38
106,98
198,40
29
Koronal amputation
Fastsat pris
1601
354,53
124,18
230,35
30
Akut oplukning til og nødvendig udrensning af rodkanaler
Fastsat pris
1605
354,53
124,18
230,35
31
Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal
Tilskud ved frie priser
1606
-
204,36
-
32
Udtrækning pr. tand
Fastsat pris
1701
454,09
125,67
328,42
33
Tillæg for standsning af blødning
Intet tilskud
1705
114,38
0,00
114,38
34
Operativ fjernelse af tand m.v.
Tilskud ved frie priser
1801
-
189,73
-
35
Parodontal undersøgelse og diagnostik
Fastsat pris
1415
723,71
253,52
470,19
36
Udvidet tandrensning
Fastsat pris
1425
430,22
150,70
279,52
37
Tandrodsrensning
Fastsat pris
1431
162,51
56,92
105,59
38
Kirurgisk Parodontalbehandling
Tilskud ved frie priser
1440
-
251,88
-
39
Røntgenoptagelse
Intet tilskud
1300
148,87
0,00
148,87
40
Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse
Fastsat pris
1150
274,66
66,47
208,19
41
Bitewings i forbindelse med UDG
Fastsat pris
1151
274,66
66,47
208,19
42
Bitewings i forbindelse med FU
Fastsat pris
1152
274,66
66,47
208,19
43
Bitewings i forbindelse med diagnostisk undersøgelse (DG og DGBU)
Fastsat pris
1153
274,66
66,47
208,19
44
Konsultation uden behandling
Intet tilskud
3020
257,71
0,00
257,71
45
Biopsi, oral
Vederlagsfri
1802
402,01
402,01
0,00
46
Tillæg, konsultation uden for klinikkens åbningstid, minimumstakst 1
Særligt honorar
-
949
0,00
949
47
Tillæg, konsultation uden for klinikkens åbningstid, minimumstakst 2
Særligt honorar
-
1.265
0,00
1.265
48
Besøg, uden for tandlægens klinik, besøgstakst
Særligt honorar
-
424
0,00
424
49
Besøg, uden for tandlægens klinik, afstandstillæg pr. km
Særligt honorar
-
14
0,00
14
50
Gebyr, udeblivelse fra behandling, pr. udeblivelse
Særligt honorar
-
265
0,00
265
51
Godtgørelse, behandlingslængde over 30 min, pr. 15. minutter
Særligt honorar
-
250
0,00
250

Bemærkning: "-" Der er ikke fastsat et fuldt honorar eller en patientandel, da ydelsen har fri prisfastsættelse.

* Der kan ikke opnås tilskud til fyldninger på over 3 flader. Det omfatter følgende ydelser: 1502-1503, 1506, 1509, 1552-1553, 1556, 1558-1559.

** Der er tale om minimumpriser. Der henvises til de relevante ydelsesdefinitioner i afsnit 1.3.

1.1 Niveau for honorarer og andele

Honorarer og andele ovenfor er pr. 1. december 2018 fastsat ud fra følgende principper:

– Grundlaget for fastsættelsen af honorarer og andele er Danske Regioners Takstkort 30A ”Tandlægehjælp 50” af 23. marts 2018 med virkning pr. 1. april 2018, dog uden den modregning af tilskud til de enkelte ydelser, som er foretaget i takstkortet med udgangspunkt i Overenskomst om Tandlægehjælp af 1. april 2015.

– Den procentvise kobling mellem henholdsvis tilskuds- og egenbetalingsandele, jf. § 4, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 331 af 28 marts 2015 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren, er bortfaldet.

– Egenbetalingen (patientandelen) for samtlige ydelser ovenfor er fastholdt uændret i kroner og ører i forhold til egenbetalingen pr. 1. april 2018.

– Der er indregnet en reduktion i det fulde honorar og i tilskuddet (regionsrådets andel) for alle ydelser med Fastsat pris. Reduktionen er fastsat således, at de fremadrettede udgifter til tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, ved en fortsættelse af aktivitetsniveauet for tandlægehjælp i 2017, samlet set forventes at sikre overholdelse af den økonomiske ramme på 1.401,2 mio. kr. (2018 pris- og lønniveau) for tandlægehjælp, jf. § 15.

– Det fulde honorar for ydelser med Fastsat pris er reduceret med 7,65 pct. i forhold til honorarerne pr. 1. april 2018. Tilskuddet (regionsrådets andel) er reduceret med det samme beløb i kroner og ører som det fulde honorar, således at egenbetalingen (patientandelen) fastholdes i kroner og ører i forhold til egenbetalingen pr. 1. april 2018. Reduktionen i tilskuddet (regionsrådets andel) svarer i gennemsnit til en nedsættelse på 17,36 pct.

– Der er ikke foretaget en reduktion i honorarer og tilskud (regionsrådets andel) for følgende ydelseskategorier: Tilskud ved frie priser, Intet tilskud og Vederlagsfri.

Niveauet for honorarer og andele for ydelserne ovenfor betegnes herefter som grundbeløb pr. 1. december 2018-niveau.

Den løbende regulering af honorarer og andele ovenfor, jf. § 1, stk. 2, § 16 samt afsnit 1.4 og 1.5 nedenfor, fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet ved udstedelse af ændringsbekendtgørelse.

1.2 Ydelsesdefinitioner

Ydelserne ovenfor er inddelt i 5 kategorier:

1. Fastsat pris

2. Tilskud ved frie priser

3. Intet tilskud

4. Vederlagsfri

5. Særligt honorar

Ydelsernes sammensætning i forhold til den samlede pris for ydelsen (Fuldt honorar), tilskud (Regionsrådets andel) og patientens egenbetaling (Patientandel) er – for ydelseskategorierne 1-4 – fastsat som beskrevet nedenfor:

Fastsat pris

Fuldt honorar, som er den samlede pris, som den praktiserende tandlæge afregner for den pågældende ydelse. Den praktiserende tandlæge kan ikke opkræve et andet (lavere eller højere) honorar end det fulde honorar.

Regionsrådets andel, som er det beløb (andelen af det fulde honorar) for den pågældende ydelse, som den praktiserende tandlæge afregner med regionsrådet.

Patientandel, som er andelen af det fulde honorar for en pågældende ydelse, som den praktiserende tandlæge afregner med patienten.

Tilskud ved frie priser

Fuldt honorar. Der er ikke fastsat et honorar. Den praktiserende tandlæge fastsætter selv prisen for den pågældende ydelse.

Regionsrådets andel, som er det beløb for den pågældende ydelse, som den praktiserende tandlæge afregner med regionsrådet.

Patientandel. Der er ikke fastsat en andel. Den praktiserende tandlæge fastsætter selv prisen for den pågældende ydelse.

Intet tilskud

Fuldt honorar, som er den samlede pris, som den praktiserende tandlæge afregner for den pågældende ydelse.

Regionsrådets andel. Der er ikke fastsat en andel. Regionsrådet giver ikke tilskud (0 pct.) til den pågældende ydelse.

Patientandel, som er lig det fulde honorar og den samlede pris, idet regionsrådet ikke giver tilskud til den pågældende ydelse.

Vederlagsfri

Fuldt honorar, som er den samlede pris, som den praktiserende tandlæge afregner for den pågældende ydelse.

Regionsrådets andel, som er lig det fulde honorar og den samlede pris, idet regionsrådets tilskud (100 pct.) dækker den fulde udgift til den pågældende ydelse.

Patientandel. Der er ikke fastsat en andel. Regionsrådets tilskud (100 pct.) dækker den fulde udgift til den pågældende ydelse.

1.3 Særligt honorar

Herudover er der oprettet en yderligere kategori af honorarer (Særligt honorar) ovenfor. Disse honorarer regulerer patientens betaling for aktivitet hos den praktiserende tandlæge, som ikke i sig selv er egentlige tandplejeydelser, men som derimod skal dække tandlægens udgifter ifm. aktivitet uden for normal åbningstid, besøg, rejseaktivitet, udeblivelse samt afbrudt behandling.

Der er her tale om en videreførelse af ydelserne i tandlægeoverenskomstens § 4, stk. 3-4, samt § 21, stk. 1-3, og der er ikke tiltænkt nogen ændring i anvendelsen af disse ydelser ift. den hidtidige anvendelse i overenskomsten. For de særlige honorarer er der foretaget en afrunding til nærmeste hele kronebeløb, jf. den hidtidige praksis i tandlægeoverenskomstens § 4, stk. 4-5, og § 21.

Tillæg, konsultation uden for klinikkens åbningstid, minimumstakst 1

– Anmoder patienten om behandling uden for klinikkens åbningstid, tillægges pr. konsultation i tiden:

1. Hverdage kl. 16-20, lørdage, jule- og nytårsaftensdag, kl. 08-14, behandlinger til normal takst + 50 % (betales af patienten), dog minimum 949 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018).

Tillæg, konsultation uden for klinikkens åbningstid, minimumstakst 2

– Anmoder patienten om behandling uden for klinikkens åbningstid, tillægges pr. konsultation i tiden:

2. Hverdage kl. 20-08, lørdage efter kl. 14, søn- og helligdage samt i ferielukkede perioder: behandlinger til normal takst + 100 % (betales af patienten), dog minimum 1.265 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018).

Besøg, uden for tandlægens klinik, besøgstakst

– Anmoder patienten om behandling uden for tandlægens klinik tillægges pr. besøg 424 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018).

Besøg, uden for tandlægens klinik, afstandstillæg pr. km

– Til ovenstående besøgstakst lægges et afstandstillæg på 14 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018) pr. påbegyndt kilometer regnet fra tandlægens klinik til patienten, dog maksimalt for en afstand af 20 kilometer. Endvidere påhviler det patienten at yde tandlægen kørselsgodtgørelse efter statens regler.

Gebyr, udeblivelse fra behandling, pr. udeblivelse

– Såfremt en sikret er udeblevet fra behandling hos tandlægen uden senest to timer før gensidig accepteret aftalt tid at have meddelt dette til tandlægens klinik, er patienten pligtig at godtgøre tandlægen 265 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018) pr. udeblivelse.

Såfremt påbegyndte behandlinger på grund af patientens afbrydelse ikke kan afsluttes, påhviler det patienten at erlægge det i overenskomsten fastsatte honorar uden tilskud fra regionen.

Godtgørelse, behandlingslængde over 30 min, pr. 15. minutter

– Hvis der er aftalt en behandlingslængde på mere end 30 minutter, er patienten pligtig til at godtgøre tandlægen 250 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018) pr. 15. minutter ud over ovenstående takst for gebyr ved udeblivelse. Det er en forudsætning, at patienten har fået dette meddelt skriftligt i et behandlingsoverslag/tilbud, og at patienten ikke er undskyldt af ekstraordinære omstændigheder. Tillægsbeløbet kan dog maksimalt udgøre 500 kr. (grundhonorar pr. 1. december 2018).

1.4 Regulering af taksterne (Pris- og lønfremskrivning)

Taksterne for honorarer og andele for ydelserne ovenfor reguleres, jf. § 1, stk. 2, halvårligt. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb med to decimaler.

Regulering i medfør af § 1, stk. 2, foretages (med samme sats) for såvel det fulde honorar, regionsrådets andel som patientandelen – dog ikke i de tilfælde, hvor honoraret/andelen ikke finder anvendelse for den pågældende ydelse, jf. ovenfor.

1.5 Regulering af taksterne (Afvigelse fra den økonomiske ramme)

Takster for ydelserne ovenfor reguleres ligeledes, jf. § 16, halvårligt. Der kan tidligst foretages en regulering i medfør af § 16 pr. 10. februar 2019 (pga. behov for datavalidering) med udgangspunkt i aktivitets- og udgiftsniveauet i perioden fra 1. juni 2018 til 1. december 2018.

Regulering i medfør af § 16 foretages for det fulde honorar og tilskuddet (regionsrådets andel), og alene for ydelser med fastsat pris, jf. ovenfor. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb med to decimaler.

Såfremt udgifterne til tandlægehjælp i et halvår (1. halvår) er højere end den økonomiske ramme for tandlægehjælp, jf. § 15, foretages en nedsættelse af det fulde honorar og af tilskuddet (regionsrådets andel) til ydelserne ovenfor i næste halvår (2. halvår) med udgangspunkt i det konstaterede udgiftsniveau i 1. halvår. Reguleringen foretages fra det tidspunkt, hvor valide data foreligger for 1. halvår, dvs. 40 dage inde i 2. halvår.

Reduktionen i tilskuddet (regionsrådets andel) beregnes således, at den forventede mindreudgift i 2. halvår modsvarer merudgiften i 1. halvår, så de samlede udgifter i hhv. 1. og 2. halvår overholder den samlede økonomiske ramme for begge halvår. Det fulde honorar nedsættes med samme kronebeløb, således at egenbetalingen (patientandelen) fastholdes.

1.6 Finansiering af klage-og erstatningsordninger

Ved afregning af regionsrådets andel til tandlægerne for de ydelser, der er nævnt i dette bilag, kan regionerne tilbageholde et beløb svarende til de faktiske udgifter til finansiering af klagesager for praktiserende tandlæger, jf. §§ 1-2 og 3 b i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, og de erstatningssager, der er henlagt til behandling hos en privat institution, jf. § 19, stk. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Regionerne kan dog maksimalt tilbageholde 1,2 % af det angivne beløb til klageordningen og maksimalt 2 % til erstatningsordningen, jf. § 15, stk. 2. Hvis det opkrævede beløb overstiger de faktiske udgifter, sker der en tilbageregulering i forhold til den økonomiske ramme.

Der er for så vidt angår klagesager tale om en videreførelse af tandlægeoverenskomstens § 32, hvor regionerne kan tilbageholde et bidrag til blandt andet det faglige klagesystem, jf. tandlægeoverenskomstens kapitel 10.

Der er for så vidt angår erstatningsordningen tale om en videreførelse af tandlægeoverenskomstens § 29, stk. 1, hvor regionerne kan tilbageholde et bidrag til blandt andet Tandlægeforeningens obligatoriske Tandskadeerstatning, og indbetale dette direkte til Tandlægeforeningens Tryghedsordninger. Efter bekendtgørelsen § 15, stk. 2, indbetales det tilbageholdte beløb dog direkte til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Regionerne kan således, inden der sker udbetaling af regionernes tilskud til tandlægen, tilbageholde op til 3,2 % af regionsrådets andel for samtlige ydelser i dette bilag med undtagelse af ydelser i kategorien Intet Tilskud (ydelsesnumre 1705, 1300 og 3020) og ydelserne i kategorien Særligt Honorar.