Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

 

Socialministeriet offentliggør i dag i Lovtidende en bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2006. Dog træder bekendtgørelsens § 11, stk. 2. i kraft den 1. januar 2007. Bekendtgørelsen vedlægges. 1)

Bekendtgørelsen udmønter reglerne om redegørelser og rammeaftaler i henhold til lov om social service § 6, stk. 4 og § 185 b, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. I redegørelserne skal kommunalbestyrelserne beskrive deres behov for sociale tilbud og almene ældreboliger i regionen. Redegørelserne er udgangspunktet for de drøftelser, der skal være om udarbejdelsen af rammeaftalerne.

Kommunalbestyrelserne i en region og regionsrådet skal i rammeaftalen fastlægge antallet og indholdet af sociale tilbud, som regionsrådet skal stille til rådighed, ligesom antallet af almene ældreboliger, som regionsrådet skal stille til rådighed, også skal fastlægges i rammeaftalen.

Herudover skal rammeaftalen fastlægge omfanget af en kommunalbestyrelses forpligtelser til at stille sociale tilbud og almene ældreboliger, der er overtaget af kommunen, til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere bestemmelser for de udviklingsplaner, som der skal udarbejdes for store institutioner med over 100 pladser.

I bekendtgørelsen er det også beskrevet hvilke tidsfrister og processer, der i øvrigt gælder for redegørelser og rammeaftaler.

Der vil snarest blive udsendt en vejledning om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Socialministeriet, den 31. januar 2006

Aksel Meyer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen vedlægges ikke her, da den findes som selvstændigt dokument, BEK nr. 36 af 23/01/2006.