Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven

(Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Ægteskab må ikke indgås, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz.«

2. I § 11 a, stk. 1, ændres »§§ 1-3 a, § 4 b, § 5, stk. 2, eller § 6« til: »§§ 1-3 a, 4 b eller 6«, og »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.

3. I § 11 b, 1. pkt., ændres »eller 9 i-9 n« til: », 9 i-9 n, 9 p eller 9 q«, og »§ 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30« til: »§ 9, stk. 1, nr. 1, og stk. 2-6, 8-18, 34 og 35«.

4. I § 13, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, når prøvelsen foretages efter stk. 3.«

5. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, når prøvelsen foretages efter stk. 3.«

6. § 13, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Prøvelse af ægteskabsbetingelserne foretages af statsforvaltningen, hvis ikke hver af parterne enten har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Stk. 4. Ved indgivelse af en ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne omfattet af stk. 3 betales et gebyr. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren. Størrelsen af gebyret fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved statsforvaltningens behandling af en ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyret.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 13, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »her i landet«: », eller hvor prøvelsen foretages efter stk. 3«.

8. I § 18, stk. 2, indsættes efter »Den myndighed, der«: »efter § 13, stk. 1,«.

9. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 13, stk. 1« til: »§ 13, stk. 1 og 3«.

10. I § 19, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Prøvelsesmyndigheden efter § 13, stk. 3, skal sende attesten og relevante dokumenter, herunder dokumentation for parternes identitet, med en sikker digital postløsning til den myndighed, der efter § 15 foretager vielsen. Er det ikke muligt at anvende en sikker digital postløsning, fremsendes attesten og de i 4. pkt. nævnte dokumenter med post.«

11. I § 21, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»En vielse er endvidere kun gyldig, hvis den ikke strider mod § 8 a.«

12. § 22 a affattes således:

»§ 22 a. Prøvelsesmyndigheden efter § 13, stk. 3, kan videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og politiet om parter, hvis ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne er blevet afslået, fordi betingelserne i §§ 8 a eller 11 a ikke var opfyldte, eller om hvem der er foretaget indberetning efter stk. 2. Videregivelse efter 1. pkt. kan ske, når det vurderes, at oplysningerne er nødvendige for den pågældende myndigheds varetagelse af opgaver efter udlændingelovgivningen eller den strafferetlige lovgivning.

Stk. 2. Den borgerlige vielsesmyndighed efter § 18, jf. § 13, stk. 1, skal indberette tilfælde, hvor foretagelse af en vielse afslås under henvisning til §§ 8 a eller 11 a, til prøvelsesmyndigheden efter § 13, stk. 3.«

13. I § 22 b, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

14. I § 22 b, stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 2« til: »stk. 2, nr. 3«.

15. I § 58 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »afgørelser efter«: »§ 13, stk. 3, og«.

16. I § 58 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 3«.

17. Efter § 58 e indsættes i kapitel 5 a:

»§ 58 f. Statsforvaltningen kan til brug for behandlingen af en sag om prøvelse af ægteskabsbetingelserne anmode en part om oplysninger om partens egne forhold. Undlader parten at give statsforvaltningen de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt., kan der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.«

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 1567 af 19. december 2017 og senest ved § 3 i lov nr. 743 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 40 i, stk. 1, 1. pkt., ændres »som ønsker at indrejse i, eller som opholder sig i Danmark« til: »når dette har betydning for myndighedernes opgavevaretagelse«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. december 2018.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 4

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, som prøvelsesmyndigheden, jf. § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, har modtaget før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 1, nr. 11, finder ikke anvendelse for ægteskaber og registrerede partnerskaber, som er indgået før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 13, finder ikke anvendelse for ægteskaber og registrerede partnerskaber, som en dansk myndighed har anerkendt før lovens ikrafttræden.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 27. november 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mai Mercado