Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 425 af 1. maj 2018 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 69, stk. 5, § 85 c, stk. 5 og 6, § 90 og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, og § 15 b, stk. 5 og 6, § 52 og § 54 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 37 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen for omkostninger afholdt i 2017 sker efter de hidtil gældende regler.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Energistyrelsen, den 28. november 2018

Martin Hansen

/ Lars Nielsen