Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 21. november 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love

(Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)

[af kulturministeren (Mette Bock)]:

1. Ændringsforslag

Kulturministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, EL og SF) indstiller lovforlaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer imod de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (ALT og RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag .

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Socialdemokratiets, Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at aftalen om fokusering af DR og afskaffelse af medielicens, som lovforslaget udmønter, samlet set forringer udbuddet af godt, dansk medieindhold, som alle danskere har adgang til, da aftalen medfører, at den økonomiske ramme til public service-medier reduceres markant. Samtidig betyder aftalen, at den økonomiske ramme reduceres med henblik på at finansiere skattelettelser. Det er en helt forkert prioritering i en tid, hvor internationale medieaktører og udenlandsk kommercielt indhold fylder stadig mere på det danske mediemarked, og hvor fake news er noget, vi skal tage meget alvorligt. Tværtimod er der behov for godt, dansk indhold, der styrker dansk troværdig nyhedsformidling, kultur og sprog, og som alle danskere har fri og lige adgang til. Vi må ikke tage for givet, at der bliver lavet godt danskproduceret medieindhold, som alle danskere har fri og lige adgang til. Det skyldes kun, at vi har besluttet, at det er noget, vi er fælles om at finansiere som en del af vores velfærdssamfund. Derfor er det forkert, at regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører markante nedskæringer på dansk medieindhold.

Partierne er enige i, at der er behov for at omlægge finansieringen af public service-medierne fra medielicens til skattefinansiering, men den konkrete model, der er aftalt, kan partierne ikke støtte, da den reducerer den økonomiske ramme for public service-medierne for at give skattelettelser.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af kulturministeren, tiltrådt af et flertal (DF, V, LA, ALT, RV og KF):

1) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. § 93, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-13 bliver herefter nr. 8-12.«

[Konsekvensrettelse]

Til § 8

2) I stk. 2 indsættes efter »§ 1, nr. 4«: »og 01«.

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den gældende § 93, stk. 1, nr. 8, vedrører, at den, der i gentagne eller grovere tilfælde overtræder § 70, stk. 1, 1. pkt., eller forskrifter udstedt i medfør af § 70, stk. 1, 2. pkt., kan straffes med bøde. § 70 vedrører, at det påhviler indehaveren eller brugeren af et apparat, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller – tjenester, der er udsendt til almenheden, at give DR meddelelse om besiddelsen af apparatet. § 70 indgår i lovens kapitel 10 om medielicens, der med lovforslagets § 1, nr. 4, foreslås ophævet. Der skal således ske en konsekvensrettelse af radio- og fjernsynslovens § 93, stk. 1, nr. 8, således at denne ligeledes ophæves, idet reglerne om medielicens foreslåes ophævet.

Til nr. 2

Af lovforslagets § 8, stk. 2, fremgår, at ophævelsen af lovens kapitel 10 om medielicens (lovforslagets § 1, nr. 4) træder i kraft den 1. januar 2022. Det foreslås, at ophævelsen af § 93, stk. 1, nr. 8, om bødestraf for overtrædelse af lovens § 70, ligeledes først træder i kraft den 1. januar 2022.

5. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2018 og var til 1. behandling den 11. oktober 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 6. juli 2018 dette udkast til udvalget, jf. KUU alm. del – bilag 204, folketingsåret 2017-18. Den 15. november 2018 sendte kulturministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 6 bilag på lovforslaget.

Alex Ahrendtsen (DF) Karin Nødgaard (DF) nfmd. Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Morten Marinus (DF) Jan Erik Messmann (DF) Britt Bager (V) Jan E. Jørgensen (V) Marcus Knuth (V) Bertel Haarder (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) Christina Egelund (LA) Leif Mikkelsen (LA) Merete Scheelsbeck (KF) Annette Lind (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Mogens Jensen (S) Orla Hav (S) fmd. Søren Søndergaard (EL) Christian Juhl (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Ida Auken (RV) Marianne Jelved (RV) Jacob Mark (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1