Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 2 Tekniske krav
Kapitel 3 Placering af vaskepladser
Kapitel 4 Håndtering af plantebeskyttelsesmidler og redskaber ved påfyldning og vask af sprøjter m.v.
Kapitel 5 Håndtering af rester af plantebeskyttelsesmidler
Kapitel 6 Vask og påfyldning af sprøjter i væksthuse
Kapitel 7 Myndigheder og tilsyn m.v.
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, § 19, stk. 5, § 21 c, stk. 6 og 7, § 44, stk. 1, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse tager sigte på at begrænse risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand med plantebeskyttelsesmidler som følge af påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om indretning og placering af vaskepladser, opsamlingsbeholdere og tapsteder, krav om tilstedeværelse og brug af udstyr til påfyldning og rensning af udbringningsmateriellet samt krav til håndtering af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen indeholder tillige særlige regler for påfyldning og vask i væksthuse.

§ 2. Der kan i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3-5 og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) § 3-område: Naturbeskyttet område, jf. § 3 i lov om naturbeskyttelse.

2) Almen vandforsyning: Den person eller juridiske enhed, der ejer et eller flere vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme hver.

3) Behandlet areal: Et areal, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler.

4) Biobed: Anlæg i forbindelse med en vaskeplads, hvor biomasse bidrager til nedbrydning af rester af plantebeskyttelsesmiddel på vaskepladsen.

5) Boringsnært beskyttelsesområde: Boringsnært beskyttelsesområde, der er udpeget efter regler udstedt i medfør af § 11 a, stk. 1, nr. 6, i lov om vandforsyning m.v.

6) Gyllebeholder: Beholder til flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand, som defineret i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

7) Ikke-almen vandforsyning: Vandforsyning, der forsyner en til ni husstande med drikkevand.

8) Kontraventil: En ventil, der sikrer, at vand i ledningsnettet kun kan strømme i én retning.

9) Præparatfyldeudstyr: Udstyr til direkte injektion i sprøjten af plantebeskyttelsesmiddel, eller påfyldning af midlet ved hjælp af andre tekniske løsninger end direkte injektion, eventuelt kombineret med udstyr til skylning af brugt emballage.

10) Sprøjte: Enhver sprøjte, der anvendes til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmiddel, herunder horisontale bomsprøjter, tågesprøjter (vertikale sprøjter) og ATV-sprøjter, der anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs, samt sprøjter, der anvendes i væksthuse (væksthussprøjter). Undtaget er en sprøjte med et maksimalt tankvolumen på 25 liter, hvor sprøjten er konstrueret til under brugen at blive båret i hånden, på ryggen, på skulderen, eller til at blive transporteret på hjul.

11) Spuledyser: Udstyr til montering indvendigt i tanken på en sprøjte, beregnet til indvendig rengøring af denne.

12) Stabilt underlag: En stationær platform, for eksempel en læsserampe, på vaskepladsen, som sprøjten kan parkeres ved siden af, eller en platform på sprøjten, som kan nås ved et enkelt trin fra jorden.

13) Tapsted: Et sted i en vandinstallation, hvorfra der kan tappes vand.

14) Tæt belægning: Belægning, det være sig fx beton, asfalt eller plastikmembran, der er egnet til at modstå spild af plantebeskyttelsesmiddel og som er holdbar og forbliver tæt.

15) Udbringningsvirksomhed: Jordbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, for eksempel maskinstation, der foretager udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

16) Udstyr til direkte injektion: Udstyr, der automatisk leder ufortyndet plantebeskyttelsesmiddel ind i de slanger, der leder vand fra sprøjtens tank til dyserne.

17) Vandur: En teknisk indretning, der automatisk stopper påfyldningen af en sprøjte med vand fra vandforsyningsanlægget, når en forudbestemt mængde vand er påfyldt.

18) Vaskeplads: Areal til påfyldning og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der bruges til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

19) Vaskevand: Vand fra vask af sprøjte, traktor og andet materiel med rester af plantebeskyttelsesmidler m.v.

20) Væksthus: Som defineret i artikel 3, nr. 27, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Kapitel 2

Tekniske krav

Krav til udstyr

§ 4. Følgende udstyr skal findes på en udbringningsvirksomhed:

1) Præparatfyldeudstyr.

2) En tank til rent vand med en tilstrækkelig kapacitet til, at de rester, der ikke kan pumpes ud af sprøjten, kan fortyndes minimum 50 gange.

3) Spuledyser til tanke, der kan indeholde plantebeskyttelsesmiddel.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om præparatfyldeudstyr gælder ikke for sprøjter, hvor

1) påfyldningshullet til tanken befinder sig mindre end 130 cm over jorden eller stabilt underlag, og

2) afstanden fra kanten af tanken ind til påfyldningshullet er mindre end 30 cm.

Stk. 3. Kravene i stk. 1, nr. 2 og 3, gælder ikke for sprøjter, der har en tankstørrelse på 400 liter eller mindre, eller som alene anvendes i væksthuse.

§ 5. Hvis udvendig rengøring af sprøjter, traktorer eller andet materiel finder sted på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, skal udbringningsvirksomheden have udstyr til rådighed, der gør det muligt at foretage udvendig rengøring af sprøjten på det behandlede areal, jf. dog § 17, stk. 1.

Krav til vaskepladser og tapsteder m.v.

§ 6. Vaskepladser og biobede skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal.

§ 7. Et tapsted skal være forsynet med

1) en indretning, der forhindrer, at vand kan løbe tilbage i ledningsnettet eller en boring, og

2) et vandur eller tilsvarende indretning, der sikrer mod overløb.

Stk. 2. Slanger eller rør, der skal lede vand til en sprøjte fra et tapsted eller fra en tank, der er sluttet til et ledningsnet eller en boring, må ikke kunne komme i kontakt med sprøjtevæsken.

Stk. 3. Kravene i stk. 1, nr. 1, og stk. 2 gælder ikke ved påfyldning af sprøjter,

1) der udelukkende anvendes med injektionsudstyr, så sprøjtens tank kun kan indeholde rent vand,

2) fra en buffertank, der ikke er koblet til et ledningsnet eller en boring ved påfyldning af sprøjten,

3) hvis der er luftgab mellem tapstedet eller tanken og sprøjten, eller

4) med indbygget kontraventil eller lignende anordning, hvis der er kontraventil på alle sprøjter i virksomheden.

Krav til beholdere til opbevaring af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester

§ 8. En gyllebeholder, der anvendes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, skal opfylde kravene i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, samt de yderligere krav, som måtte være fastsat for indretning og drift af beholderen i en godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller i en godkendelse eller tilladelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Stk. 2. Andre beholdere end de i stk. 1 nævnte kan benyttes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, hvis de opfylder følgende krav:

1) Beholderen skal være tæt og egnet til opsamling af de plantebeskyttelsesmidler, der benyttes på udbringningsvirksomheden.

2) Beholderen må kun bruges til opsamling af vaskevand og rester af plantebeskyttelsesmidler.

3) Beholderen skal være opstillet på et areal, der er indrettet med tæt bund og opkant, eller lignende teknisk foranstaltning, der sikrer opsamling af vaskevand mv. Arealet skal være indrettet, så regnvand ikke kan flyde til arealet, og arealet skal kunne opsamle beholderens indhold.

4) Beholderen skal være forsynet med en tydelig angivelse af, at den indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3. Arealet under en beholder, der er indrettet med opkant, jf. stk. 2, nr. 3, skal regelmæssigt tømmes for regnvand. Efter kraftig regn skal arealet tømmes senest 24 timer efter regnens ophør. Opsamlet regnvand skal anbringes i beholderen.

Kapitel 3

Placering af vaskepladser

§ 9. Vaskepladser og biobede skal altid etableres mindst

1) 50 meter fra en boring, der indvinder grundvand til en almen vandforsyning, jf. lovens § 21 c, stk. 3,

2) 25 meter fra et indvindingssted til en ikke-almen vandforsyning, eller rense- og samlebrønde til drænsystemer og

3) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-områder.

Kapitel 4

Håndtering af plantebeskyttelsesmidler og redskaber ved påfyldning og vask af sprøjter m.v.

§ 10. Forbuddet i lovens § 21 c, stk. 1, gælder ikke for vaskepladser, der er etableret på et areal før udpegning af arealet som boringsnært beskyttelsesområde.

§ 11. Påfyldning af en sprøjte skal ske på en vaskeplads, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uden for et boringsnært beskyttelsesområde kan påfyldning ske på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes, jf. dog § 13.

Stk. 3. Ved påfyldning af en sprøjte, der er omfattet af § 4, skal bruges udstyr, der er beregnet til påfyldning af plantebeskyttelsesmiddel på den pågældende sprøjte. Ved indvendig vask af sprøjten skal bruges spuledyser.

§ 12. Sprøjter, traktorer og andet materiel, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal rengøres på en vaskeplads.

Stk. 2. Uden for et boringsnært beskyttelsesområde kan rengøring ske på det areal, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmiddel, inden arealet forlades, jf. dog § 13.

Stk. 3. Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på det behandlede areal, inden dette forlades, skal de i stk. 1 nævnte køretøjer opstilles på et areal med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder, fx en vaskeplads, eller under tag, indtil rengøring kan finde sted.

§ 13. Hvis påfyldning af plantebeskyttelsesmidler samt udvendig vask af sprøjter, traktorer eller andet materiel, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, finder sted på det areal, hvor plantebeskyttelsesmidlet udbringes, bortset fra i væksthuse jf. § 17, stk. 1, skal det ske i en afstand af mindst

1) 300 meter fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger, jf. lovens § 21 c, stk. 2,

2) 300 meter fra en boring, der indvinder grundvand til en ikke-almen vandforsyning og

3) 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand), § 3-områder og rense- og samlebrønde til drænsystemer.

Stk. 2. Påfyldning og udvendig vask af en sprøjte m.v., på det areal, hvor udbringning finder sted, må kun finde sted på samme lokalitet én gang i hver vækstsæson.

Kapitel 5

Håndtering af rester af plantebeskyttelsesmidler

§ 14. Rester af plantebeskyttelsesmidler skal bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Rester af plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til udendørs brug, må udbringes på landbrugsarealer efter reglerne i §§ 15 og 16, hvis de pågældende rester ikke skal klassificeres som farligt affald.

§ 15. Rester af plantebeskyttelsesmidler i en sprøjte skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering af plantebeskyttelsesmidlet anført på etiketten til de anvendte midler, må ikke overskrides.

§ 16. Indholdet fra gyllebeholder og anden beholder med plantebeskyttelsesmidler i en mængde, der ikke medfører klassificering som farligt affald, skal udbringes efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 2. Indholdet i gyllebeholder og anden beholder, der opfylder kriterier for farligt affald, skal uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Indeholder en gyllebeholder eller anden beholder, rester af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt til anvendelse udendørs, skal indholdet uanset stk. 1 bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 6

Vask og påfyldning af sprøjter i væksthuse

§ 17. I et væksthus skal påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og udvendig vask af sprøjten foregå på tæt belægning, hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal.

Stk. 2. På de steder, hvor påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og udvendig vask af sprøjte finder sted i et væksthus, skal afstandskravene i § 9, nr. 2 og 3, overholdes.

Stk. 3. Væksthuset skal være indrettet, så der ved påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og udvendig vask af sprøjten ikke kan ske overløb til et areal uden tæt belægning. Vaskevand mv. skal føres fra stedet til opsamlingsbeholder eller -kar med tilstrækkelig kapacitet til at opsamle indholdet af en helt fyldt beholder til plantebeskyttelsesmiddel eller en helt fyldt sprøjte. Beholderen skal kunne opsamle indholdet af den største af de nævnte beholdere.

§ 18. Rester af plantebeskyttelsesmidler fra væksthuse, herunder vaskevand fra rensning af sprøjter, skal bortskaffes efter reglerne i §§ 14-16.

Kapitel 7

Myndigheder og tilsyn m.v.

§ 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 20. Miljøstyrelsen kan efter vurdering af de miljømæssige konsekvenser dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for en dispensation.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 21. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning i helt særlige tilfælde meddele dispensation efter lovens § 21 c, stk. 5, fra forbuddet i lovens § 21 c, stk. 1, og afstandskravene i lovens § 21 c, stk. 2 og 3.

Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal indeholde den fornødne dokumentation for, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse, herunder navnlig oplysninger om:

1) De helt særlige lokale forhold, der taler for en dispensation, og hvorfor en dispensation ikke vil tilsidesætte hensynet til beskyttelse af grundvandet mod plantebeskyttelsesmidler.

2) Størrelsen og udstrækningen af ansøgers jordareal, herunder særligt set i forhold til det udpegede boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår og tidsmæssig begrænsning for dispensationens varighed.

Stk. 4. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at have udstyr til sprøjten til rådighed, jf. §§ 4 og 5,

2) indretter vaskepladser eller biobede i strid med § 6,

3) undlader at vedligeholde vaskepladser eller biobede, så de er i overensstemmelse med § 6,

4) indretter et tapsted i strid med § 7,

5) indretter en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler i strid med § 8,

6) undlader at vedligeholde en beholder til opsamling af plantebeskyttelsesmidler, herunder at lade den kontrollere, så den opfylder kravene i § 8, stk. 1 og 2,

7) ikke efterkommer kravene til arealet under beholder til rester af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 8, stk. 3.

8) undlader at overholde de foreskrevne afstandskrav for vaskepladser, jf. § 9 og § 17, stk. 2,

9) påfylder eller rengør en sprøjte i strid med §§ 11, 12 eller § 13, stk. 1,

10) placerer uvasket sprøjte eller traktor i strid med § 12, stk. 3,

11) bortskaffer rester af plantebeskyttelsesmidler i strid med §§ 14, 15 eller 16,

12) foretager påfyldning eller vask af sprøjter i et væksthus i strid med § 17, stk. 1,

13) udleder rester af plantebeskyttelsesmidler i strid med § 17, stk. 3, eller

14) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter §§ 20 eller 21.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 17 har først virkning fra den 1. juli 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler ophæves.

Stk. 4. § 11, stk. 1, og § 12, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler finder fortsat anvendelse til og med 30. juni 2019 angående krav til påfyldning og vask af sprøjter i væksthuse. Overtrædelse straffes efter bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

§ 24. Nedgravede beholdere til opbevaring af rester med plantebeskyttelsesmiddel, bortset fra gylletanke, må benyttes indtil den 31. december 2022.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. november 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Lea Frimann Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71. Bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.