Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilskud
Kapitel 5 Fastsættelse af tilskud
Kapitel 6 Nedsættelse af tilskud
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Oplysningspligt
Kapitel 9 Tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Omregningstabel for mink og fjerkræ til dyreenheder, jf. § 2, nr. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02. til § 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Tilskud kan ydes til ejere og forpagtere af bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter i oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 2. Tilskud ydes for den ansøgte mængde fosfor.

Stk. 3. Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bedrift: En driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende virksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Driftsenhedens arealer kan være med eller uden landbrugspligt efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

2) Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.

3) Ansøgt mængde fosfor: Bedriftens produktion af fosfor fra fjerkræ eller mink ifølge det fosforregnskab for bedriften for planperioden 2017/2018, der er modtaget i Landbrugsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Der anvendes fosforregnskabet for bedriften identificeret ved det CVR-nr., som bedriften var registreret under ved udløb af planperioden 2017/2018. Hvis Landbrugsstyrelsen modtager flere ansøgninger om tilskud, hvor der er oplyst samme CVR-nr. for bedriften ved udløb af planperioden 2017/2018, fastsætter Landbrugsstyrelsen dog den ansøgte mængde fosfor for de pågældende ansøgninger. Den ansøgte mængde fosfor fastsættes som en forholdsmæssig fordeling af den i 1. pkt. nævnte produktion af fosfor mellem de pågældende ansøgninger. Den forholdsmæssige fordeling sker på grundlag af det antal fjerkræ og mink, der er registreret for ansøgernes bedrifter i CHR ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud og omregnet til dyreenheder, jf. bilag 1. Ved anvendelse af en anden identifikation af bedriften, som omhandlet i § 6, stk. 3, 2. pkt., lægges denne sammenholdt med bestemmelserne i 1.-5. pkt. til grund ved fastsættelse af den ansøgte mængde fosfor.

4) Register for Gødningsregnskab: Det register som er oprettet i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

5) Planperioden: Planperioden som defineret i § 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan gennemføre kontrol på stedet.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, der fås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud kan indgives fra den 1. februar 2019 og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 1. april 2019.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud indgives for ansøgers bedrift identificeret ved det CVR-nr., som bedriften er registreret under ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud.

Prioritering

§ 5. Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger om tilskud, prioriterer Landbrugsstyrelsen ansøgningerne efter størrelsen af den ansøgte mængde fosfor, idet en større mængde går forud for en mindre mængde.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 6. Tilskud for en bedrift er betinget af, at bedriften er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud og ved udløb af planperioden 2017/2018.

Stk. 2. Betingelser, der skal være opfyldt ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud, skal være opfyldt for bedriften identificeret ved det CVR-nr., som bedriften er registreret under ved udløb af den nævnte frist.

Stk. 3. Betingelser, der skal være opfyldt for planperioden 2017/2018, og betingelse, der skal være opfyldt ved udløb af planperioden 2017/2018, skal være opfyldt for bedriften identificeret ved det CVR-nr., som bedriften var registreret under ved udløb af planperioden 2017/2018. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at der anvendes en anden identifikation af bedriften end den i 1. pkt. anførte, hvis der er ansøgt herom i ansøgning om tilskud, og Landbrugsstyrelsen vurderer, at ansøger har godtgjort, at der bør anvendes en anden identifikation af bedriften end den i 1. pkt. anførte.

§ 7. Tilskud for en bedrift er betinget af, at betingelserne i nr. 1 eller 2 er opfyldt:

1) Ved udløb af planperioden 2017/2018 skal mindst 50 pct. af bedriftens harmoniarealer være beliggende inden for oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter. I planperioden 2017/2018 skal bedriftens produktion af fosfor udgøre mere end 30 kg fosfor pr. hektar harmoniareal på bedriften.

2) Ifølge registreringerne i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud er mindst 50 pct. af bedriftens dyr, der er fjerkræ eller mink, placeret inden for oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter.

§ 8. Tilskud for en bedrift er betinget af følgende:

1) Ansøger skal som ejer eller forpagter drive bedriften ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud.

2) Registreringerne for bedriften i CHR ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud skal svare til forholdene ved udløb af den nævnte frist.

3) Ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilskud skal der for bedriften i CHR være registreret mindst 100 dyr, der er fjerkræ eller mink, eller mindst 30 strudsefugle.

4) Bedriften skal være registreret i Register for Gødningsregnskab med virkning for planperioden 2017/2018.

5) Fosforregnskab for bedriften for planperioden 2017/2018 skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

6) I planperioden 2017/2018 skal der på bedriften være produceret mere end 1.000 kg fosfor fra fjerkræ eller mink.

7) Bedriften må ikke i medfør af anden lovgivning være omfattet af kompensation for skærpede fosforlofter, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 9. Tilskud for en bedrift er betinget af,

1) at ansøger afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

2) at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med kontrol på stedet, og

4) at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som Landbrugsstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen.

Kapitel 5

Fastsættelse af tilskud

§ 10. Tilskudssatsen udgør 5 kr. pr. kilo ansøgt mængde fosfor.

§ 11. Der beregnes et beløb på grundlag af den ansøgte mængde fosfor og tilskudssatsen, hvis det derved beregnede beløb ligger inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. I øvrige tilfælde beregnes et beløb på grundlag af den ansøgte mængde fosfor og tilskudssatsen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede beløb udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i den nævnte forordning.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes således:

1) Hvis ansøgningerne ikke skal prioriteres, jf. § 5, fastsættes tilskuddet som det efter stk. 1 beregnede beløb.

2) Hvis ansøgningerne skal prioriteres, og det efter stk. 1 beregnede beløb udgør 70.000 kr. eller derunder, fastsættes tilskuddet som det efter stk. 1 beregnede beløb.

3) Hvis ansøgningerne skal prioriteres, og det efter stk. 1 beregnede beløb udgør over 70.000 kr., fastsættes tilskuddet til 70.000 kr.

Kapitel 6

Nedsættelse af tilskud

§ 12. Tilskuddet nedsættes, hvis der i fosforregnskabet for bedriften for planperioden 2017/2018 på tidspunktet for udbetaling er konstateret fejl, der bevirker, at tilskuddet bliver mindre ved fastsættelse på grundlag af et retvisende fosforregnskab for planperioden 2017/2018.

Stk. 2. Nedsættelsen af tilskuddet udgør forskellen mellem det efter § 11 fastsatte tilskud og tilskud fastsat på grundlag af et retvisende fosforregnskab for planperioden 2017/2018.

Stk. 3. Hvis den i stk. 2 nævnte forskel udgør over 25 pct. af tilskud fastsat på grundlag af et retvisende fosforregnskab for planperioden 2017/2018, nedsættes tilskuddet med det dobbelte af forskellen. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af det efter § 11 fastsatte tilskud.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ansøger har opfyldt sin oplysningspligt vedrørende bedriftens produktion af fosfor i planperioden 2017/2018, jf. § 15, og Landbrugsstyrelsen har modtaget ansøgers meddelelse på et tidspunkt, hvor ansøger ikke er blevet gjort bekendt med, at Landbrugsstyrelsen har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke allerede har givet ansøger meddelelse om, at der er konstateret fejl i fosforregnskabet for bedriften for planperioden 2017/2018.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 13. Tilskuddet overføres til ansøgers NemKonto.

§ 14. Hvis bedriften bliver overdraget helt eller delvis, inden tilskuddet er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til ansøger. Ansøger forbliver ansvarlig for, at betingelserne for tilskud er opfyldt, og at oplysningspligten efter § 15 overholdes.

Kapitel 8

Oplysningspligt

§ 15. Ansøger er forpligtet til uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen skriftlig meddelelse, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, eller ansøger konstaterer, at bedriftens produktion af fosfor i planperioden 2017/2018 er mindre end oplyst i det fosforregnskab for bedriften for planperioden 2017/2018, der er modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøger skal indtil tidspunktet for udbetaling af tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse skriftligt oplyse, hvis der er ændringer til de oplysninger, der er afgivet i ansøgningen om tilskud vedrørende anden de minimis-støtte.

Kapitel 9

Tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan kræve udbetalt tilskud helt eller delvis tilbagebetalt i følgende tilfælde:

1) Tilskud er udbetalt i strid med betingelserne i denne bekendtgørelse.

2) I fosforregnskabet for bedriften for planperioden 2017/2018 konstateres der efter udbetaling af tilskud fejl, der bevirker, at tilskuddet bliver mindre ved fastsættelse på grundlag af et retvisende fosforregnskab for planperioden 2017/2018.

Stk. 2. Tilbagebetalingskrav, der alene vedrører det i stk. 1, nr. 2, anførte tilfælde, vil blive fastsat på samme måde som ved nedsættelse af tilskuddet efter § 12.

Stk. 3. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 27. december 2018

Jette Petersen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Omregningstabel for mink og fjerkræ til dyreenheder, jf. § 2, nr. 3

Dyreart
Antal enheder til 1 dyreenhed
Mink
29
Høns til ægproduktion
170
Hønniker (opdræt til ægproduktion)
1440
Hønniker til formeringsvirksomhed (slagtekyllinger)
1750
Slagtekyllinger
3000
Økologiske slagtekyllinger
1290
Kalkuner (hanner og hunner)
200
Ænder
820
Gæs
266
Perlehøns, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle
Fastsættes af Landbrugsstyrelsen