Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018 og § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2, § 3, nr. 2, 4 og 10, § 4, nr. 2 og § 9, nr. 1, 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:«

2. I Bilag 1, Maritime professionsbacheloruddannelser affattes de uddannelsesspecifikke adgangskrav under uddannelsen til professionsbachelor, skibsofficer således:

»Uanset adgangsvej, er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Adgang via gymnasial eksamen:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik og engelsk og dansk og enten fysik eller kemi

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Ingen specifikke adgangskrav«

3. I Bilag 1, Maritime professionsbacheloruddannelser affattes de uddannelsesspecifikke adgangskrav underuddannelsen til professionsbachelor, skibsfører således:

»Uanset adgangsvej, er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Adgang via gymnasial eksamen:

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik og engelsk og dansk og enten fysik eller kemi

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Ingen specifikke adgangskrav«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 23. november 2018

Niels Christian Beier

/ Rikke Lise Simested