Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1426 af 30. november 2016 om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel ophæves.

2. §§ 5, 6 og 7 ophæves.

3. § 9, stk. 1, affattes således:

»Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om beskikkelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. november 2018

Lone Saaby

/ Line Wenzel Guldbæk