Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 25, stk. 1 og 4, § 32, § 44, § 50, § 75, § 169, stk. 2, § 177 og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1322 af 27. november 2018, og § 13, § 31, § 42 og § 51 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4 og § 8 i bekendtgørelse nr. 982 af 28. juni 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet:«

2. § 43, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Ud over stk. 1 og 2 anvendes dispositionsfondens midler til sikring af, at boligorganisationens afdelinger til stadighed fremstår som tidssvarende, veldrevne og velfungerende bebyggelser ved støtte til fysiske, økonomiske og sociale tiltag i afdelingerne.«

3. I § 43 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Et nettoprovenu, jf. § 41, stk. 1, nr. 10, som stammer fra afhændelse af boliger som led i gennemførelse af en udviklingsplan, kan med transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse anvendes til at yde tilskud ved boligorganisationens køb af grunde til etablering af almene boliger, jf. § 119 b og § 168a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 9. Et nettoprovenu, jf. § 41, stk. 1, nr. 10, som stammer fra afhændelse af boliger i et ghettoområde, kan anvendes som ommærkningsbidrag til nedsættelse af lejen i almene familieboliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger og beliggende i et ghettoområde, jf. § 4, stk. 1, nr. 9 og 11, § 20, stk. 6, og § 61 a, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Det er en betingelse for boligorganisationens tilsagn om ommærkningsbidrag efter 1. punktum, at ommærkningsbidraget højst udgør et beløb pr. kvadratmeter bruttoetageareal, som svarer til et ungdomsboligbidrag, jf. § 60 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., og at lejen på tilsagnstidspunktet er højere end den sædvanlige leje for støttede ungdomsboliger. Udbetaling af ommærkningsbidrag forudsætter, at boligerne bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 28. november 2018

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen