Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Oprettelse af tilbud i Tilbudsportalen samt ansvar for indberetning og godkendelse af oplysninger
Kapitel 3 Indberetning af oplysninger
Kapitel 4 Plejefamilier
Kapitel 5 Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

I medfør af § 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og § 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er

1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed,

2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder,

4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Tilbudsportalen skal være internetbaseret og tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2. Indberetninger til Tilbudsportalen skal ske elektronisk og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3. Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, der er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

4) Opholdssteder og døgninstitutioner efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service.

5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, der har mere end 8 pladser til anbringelse, og som er godkendt som generelt egnede af socialtilsynet efter § 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn, jf. § 66, stk. 2, i lov om social service.

6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem, kvindekrisecentre m.v. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Botilbudslignende tilbud som leverer hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, som er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

1) Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven.

2) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

§ 4. Er et tilbud sammensat af flere af de typer af tilbud, som er nævnt i § 3, skal dette forhold registreres på Tilbudsportalen.

Kapitel 2

Oprettelse af tilbud i Tilbudsportalen samt ansvar for indberetning og godkendelse af oplysninger

Tilbud omfattet af socialtilsynet

§ 5. For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, opretter socialtilsynet det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger til Tilbudsportalen som nævnt i §§ 11-13.

Stk. 3. Socialtilsynet godkender de oplysninger, som et tilbud, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4. Oplysninger om et nyt tilbud, der er omfattet af stk. 1, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Kommunale og regionale tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet

§ 6. For kommunale og regionale tilbud efter lov om social service, som ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, opretter den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som er driftsherre af tilbuddet, det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 11-13.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som er driftsherre af et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Private tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet

§ 7. For private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, opretter den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 7, eller § 148 a i lov om social service, det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i §§ 11-13.

Stk. 3. Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Friplejeboliger

§ 8. For friplejeboliger omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2, opretter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen det enkelte tilbud på Tilbudsportalen.

Stk. 2. Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette oplysninger som nævnt i § 11-13.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et tilbud omfattet af stk. 1 er beliggende, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4. Oplysninger om nye friplejeboliger skal senest registreres i Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Nedlæggelse eller ophør af et tilbud

§ 9. Nedlægges et tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen, eller bortfalder et tilbuds godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal den myndighed, der har ansvaret for oprettelsen af tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. §§ 5-8, snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen.

Stk. 2. Har socialtilsynet, jf. § 5, stk. 7, i lov om socialtilsyn, truffet afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, herunder en generelt godkendt plejefamilie eller kommunal plejefamilie, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 4, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen, jf. § 19 i lov om socialtilsyn, er udløbet, hvis

1) afgørelsen ikke er blevet påklaget, jf. dog stk. 3, eller

2) afgørelsen er blevet påklaget, og Ankestyrelsen har stadfæstet socialtilsynets afgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet.

Kapitel 3

Indberetning af oplysninger

§ 10. Socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud, jf. §§ 5-8, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. §§ 5-8, skal løbende indberette oplysninger til Tilbudsportalen om nye tilbud, jf. § 3, eller ændringer i allerede eksisterende tilbud.

Stk. 3. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i §§ 11-13, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Oplysningstyper

§ 11. De oplysninger, der skal indberettes om tilbuddene, omfatter afhængig af tilbuddets karakter følgende, jf. dog § 13, stk. 1, om behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven og § 15 om plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede:

1) Organisatoriske forhold og stamdata:

a) Tilbudstype og juridisk grundlag.

b) Tilbuddets navn.

c) Leder af tilbuddet.

d) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

e) Etableringsår.

f) Virksomhedsform.

g) Driftsherre og driftsforhold.

h) Målgrupper.

i) Samarbejdsrelationer.

j) EAN-nummer for kommunale og regionale tilbud samt for private tilbud, som har et EAN-nummer.

k) CVR-nummer

2) Adresse, pladser og personale:

a) Afdelinger.

b) Adresse(r).

c) Pladser.

d) Ansatte og faggrupper.

e) Timetal.

3) Økonomiske oplysninger for tilbud omfattet af lov om socialtilsyn:

a) Årsrapport, jf. § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

b) Budgetskema, jf. § 15 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Budgetskemaet bliver ikke offentligt til- gængeligt på Tilbudsportalen.

4) Faglig tilgang og metode:

a) Værdigrundlag og målsætning.

b) Evalueringer af tilbuddet.

c) Faglig tilgang.

d) Metode(r).

5) Indsatser:

a) Ydelser.

b) Takster m.v., jf. §§ 12 og 13.

6) Godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

Stk. 2. Tilbuddet skal oplyse, om tilbuddet har ledige pladser til salg.

Stk. 3. Tilbuddet skal oplyse på Tilbudsportalen, hvis det er omfattet af en akkrediteringsordning eller lignende.

Stk. 4. Hvis tilbuddet har en hjemmeside, skal Tilbudsportalen indeholde en elektronisk henvisning (et link) til hjemmesiden. Den elektroniske henvisning er ikke udtryk for, at oplysningerne på hjemmesiden er en del af Tilbudsportalens indhold.

Stk. 5. Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

§ 12. For tilbud omfattet af § 3, stk. 1, bortset fra plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede, skal der, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af taksten beregnet efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2. For botilbudslignende tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, skal der desuden ske indberetning af borgerens og kommunens udgifter til borgerens ophold i boligen herunder f.eks. husleje og beboerindskud.

Stk. 3. For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

§ 13. Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter § 141 i sundhedsloven, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, skal ikke foretage indberetning af oplysninger om takst efter § 11, stk. 1, nr. 5, litra b.

Stk. 2. For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, skal der, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, litra b, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold, herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger og depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.

Kapitel 4

Plejefamilier

§ 14. Socialtilsynet indberetter oplysninger til Tilbudsportalen, jf. § 15, om plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede.

Stk. 2. Ophører en generelt godkendt plejefamilie eller kommunal plejefamilie med at fungere som plejefamilie, eller bortfalder plejefamiliens eller den kommunale plejefamilies godkendelse, jf. § 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn, skal det socialtilsyn, der, jf. stk. 1, har indberettet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen, snarest muligt fjerne plejefamilien fra Tilbudsportalen.

§ 15. For plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede, skal der indberettes oplysninger om følgende:

1) Tilbudstype og juridisk grundlag.

2) Kontaktperson og kontaktoplysninger.

3) Adresse.

4) Etableringsår.

5) Målgruppe.

6) Fysiske forhold.

7) Pladser og ledig pladser.

8) Ydelser.

9) Godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

10) Familieforhold:

a) Plejeforældres navn.

b) Plejefamiliens karakteristika.

c) Plejefamiliens børn.

Stk. 2. Oplysningerne som nævnt i stk. 1 bliver ikke offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.

Stk. 3. En plejefamilie har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kapitel 5

Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen

§ 16. Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med:

1) at oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddene, og

2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation eller ved Socialstyrelsens gennemførelse af dataanalyse.

Påbud

§ 17. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, jf. § 14, stk. 5, i lov om social service, hvis oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om påbud, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 4 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelsen til tilbuddet sende en kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 5-8.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om påbud anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 5-8, om en afgørelse om påbud.

Markering i Tilbudsportalen

§ 18. Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud, jf. § 17, inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, jf. § 14, stk. 6, i lov om social service. Socialstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge fristen efter anmodning fra tilbuddet.

Stk. 2. Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om markering i Tilbudsportalen, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 2 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelse til tilbuddet sende kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 5-8.

Stk. 3. Socialstyrelsen skal i en afgørelse om markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 4. Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 5-8, om en afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Stk. 5. Socialstyrelsen skal fjerne en markering i Tilbudsportalen, når tilbuddet har fulgt det påbud, jf. § 17, der ligger til grund for markeringen. Fjernelse sker efter anmodning fra tilbuddet.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 638 af 30. maj 2018 om Tilbudsportalen ophæves.

Børne- og Socialministeriet, den 3. december 2018

Mai Mercado

/ Lone Larsen