Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og definitioner
Kapitel 2 Tidsfrister mv. for syn af sprøjter
Kapitel 3 Godkendelse som synsvirksomhed
Kapitel 4 Syn af sprøjter i Danmark, udført af udenlandske synsvirksomheder
Kapitel 5 Syn af sprøjteudstyr
Kapitel 6 Myndigheder, tilsyn, gebyr og klage
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Krav til en sprøjte
Bilag 2 Udstyrskrav til synsvirksomheder
Bilag 3 Kursus i syn af marksprøjter og tågesprøjter
Bilag 4 Suppleringskursus i syn af fastmonterede og semimobile sprøjter (væksthussprøjter)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 8, § 7 a, stk. 1-5, § 67, § 80, § 88, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, og § 46, § 72, stk. 1, nr. 4, og § 74, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1076 af 25. november 2011 om delegation til Miljøstyrelsen af opgaver efter lov om arbejdsmiljø vedrørende periodisk funktionskontrol af pesticidudbringningsudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF:

Kapitel 1

Formål og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om regelmæssigt syn af pesticidudbringningsudstyr (sprøjteudstyr), jf. § 2.

§ 2. Bekendtgørelsen finder, med de undtagelser, der fremgår af stk. 2, anvendelse på sprøjteudstyr i professionel brug, jf. § 3, nr. 4 og 5.

Stk. 2. Følgende sprøjteudstyr er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1) Håndholdte sprøjter med en tank med et volumen på 25 liter eller derunder.

2) Sprøjter, der er beregnet til at blive båret på ryggen.

3) Skovningsmaskiner, hvorpå der er påmonteret pesticidsprøjter.

4) Maskiner, der udspreder plantebeskyttelsesmidler og eventuelt gødning i form af granulat.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Brugsanvisning: Anvisning for den rette brug af sprøjten, ydelsestabeller og andet materiale, som fabrikanten af sprøjten for at sikre den rette brug af sprøjten, herunder miljømæssig optimal brug, har stillet til rådighed for sprøjtens bruger.

2) Syn: Gennemgang af en sprøjte, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om syn af sprøjter, med henblik på at sikre, at den overholder kravene i § 5 og bilag 1.

3) Pesticid: Et plantebeskyttelsesmiddel som defineret i lov om kemikalier § 33, 1. pkt.

4) Professionel brug: Brug af sprøjteudstyr af enhver person, der anvender pesticider i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter, herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i landbrugssektoren og andre sektorer.

5) Sprøjteudstyr: Ethvert apparat, der specifikt er beregnet til udbringning af pesticider, med det tilbehør, som er nødvendigt for, at apparatet fungerer effektivt, f.eks. dyser, manometre, filtre og sigter samt udstyr til rengøring af tankene.

6) Horisontale bomsprøjter (marksprøjter): Sprøjte, der anvendes til udbringning af pesticider langs en bom eller i bånd, der genererer en sprøjtetåge, der generelt er rettet nedad.

7) Vertikale bomsprøjter, luftassisterede sprøjter (tågesprøjter) og lignende: Sprøjte til udbringning af pesticider på buske og træer så som frugttræer, hvor udbringningen hovedsagelig sker sidelæns og/eller opad.

8) Fastmonterede og semi-mobile sprøjter: Fastmonterede sprøjter er sprøjter, der primært anvendes i planteproduktion i væksthuse og hvor pumpen/tanken og/eller bom eller anden anordning med dyser er fikseret. Semi-mobile sprøjter er sprøjter, der primært anvendes i planteproduktion i væksthuse, og hvor pumpen/tanken og bom eller anden anordning med dyser er bevægelige.

9) Synsrapport: Synsrapporten svarer til det certifikat, som er omtalt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF art. 8 og dokumenterer, hvorvidt en sprøjte lever op til kravene i § 5 og bilag 1 i nærværende bekendtgørelse. Synsrapporten angiver bl.a. identiteten på sprøjteejeren, identifikationsoplysninger for sprøjten i form af serienummeret, sprøjtetypen, tidspunktet for synet og hvorvidt sprøjten er godkendt ved syn eller ej.

10) Mærkat: Miljøstyrelsens klistermærke med identifikationsnummer og angivelse af frist for næste lovpligtige syn.

11) Ejeren af sprøjteudstyr: Omfatter i denne bekendtgørelse også den ejer eller forpagter af en landbrugsbedrift, som anvender eller får anvendt lånt eller lejet sprøjteudstyr i sin bedrift.

12) Forsøgsenhed: Virksomhed med enhed der har en GEP anerkendelse. GEP er en forkortelse for ”Good Experimental Practice”, der følger praksis efter bestemmelserne i Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområdet (EPPO), retningslinje 181 og 152.

Kapitel 2

Tidsfrister mv. for syn af sprøjter

§ 4. Ejeren af sprøjteudstyret er ansvarlig for, at professionel udbringning af pesticider kun sker ved hjælp af sprøjteudstyr, der er godkendt ved syn efter nedenstående frister og efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Alt sprøjteudstyr, der er indkøbt til eller har været anvendt på en virksomhed eller i en kommune forud for den 26. november 2016, må ikke anvendes efter den 26. november 2016, medmindre det er godkendt ved syn, jf. dog stk. 3 om nyt sprøjteudstyr.

Stk. 3. Sprøjteudstyr, indkøbt som nyt udstyr efter 31. december 2013, skal gennemgås og godkendes ved syn inden 5 år efter anskaffelsen og derefter mindst hvert 3. år for fortsat at måtte anvendes.

Stk. 4. Sprøjteudstyr, jf. § 3, nr. 6 og 7, der er indkøbt til eller har været anvendt på en virksomhed eller i en kommune, hvis CVR-nummer ender på 0, 1 eller 2, forud for den 26. november 2014, skal synes inden den 26. november 2014, medmindre sprøjten planlægges taget ud af brug forud for den 26. november 2016.

Stk. 5. Sprøjteudstyr, jf. § 3, nr. 6 og 7, der er indkøbt til eller har været anvendt på en virksomhed eller i en kommune, hvis CVR-nummer ender på 3, 4, 5 eller 6, forud for den 26. november 2015, skal synes inden den 26. november 2015, medmindre sprøjten planlægges taget ud af brug forud for den 26. november 2016.

Stk. 6. Sprøjteudstyr, jf. § 3, nr. 6 og 7, der er indkøbt til eller har været anvendt på en virksomhed eller i en kommune, hvis CVR-nummer ender på 7, 8 eller 9, forud for den 26. november 2016, skal synes inden den 26. november 2016, medmindre sprøjten planlægges taget ud af brug forinden dette tidspunkt.

Stk. 7. Sprøjteudstyr i form af fastmonterede og semi-mobile sprøjter, jf. § 3, nr. 8, der er indkøbt til eller har været anvendt på en virksomhed eller i en kommune forud for den 26. november 2016, skal synes inden den 26. november 2016, medmindre sprøjten planlægges taget ud af brug forinden dette tidspunkt.

Stk. 8. Sprøjteudstyret skal indtil 1. januar 2020 gennemgås og godkendes ved syn senest 5 år efter første syn, jf. stk. 4-7, og derefter mindst hvert 3. år for fortsat at måtte anvendes.

Stk. 9. Miljøstyrelsen anerkender syn af sprøjter foretaget i andre EØS-lande eller i tredjelande, som EU har indgået aftale med herom, når synet er udført efter de retningslinjer som fremgår af direktiv 2009/128/EF, og synet kan dokumenteres ved fremvisning af certifikat eller lignende.

Stk. 10. Brugt sprøjteudstyr indkøbt efter den 31. december 2013 fra andre EØS-lande eller fra tredjelande, som EU har indgået aftale med herom, skal indtil 1. januar 2020 synes og godkendes senest 5 år fra seneste synsdato, og derefter mindst hvert tredje år, hvis det inden importen til Danmark har gennemgået et syn, udført efter de retningslinjer som fremgår af direktiv 2009/128/EF, og synet kan dokumenteres ved fremvisning af certifikat eller lignende.

§ 5. Ejeren af sprøjteudstyr skal tillige foretage eller lade foretage regelmæssig kalibrering og teknisk kontrol, jf. stk. 2, af sprøjteudstyr.

Stk. 2. Sprøjteudstyr skal til enhver tid være i en sådan tilstand, at det kan

1) fyldes og tømmes sikkert, let og fuldstændigt uden udsivning af pesticider,

2) renses let, men grundigt,

3) håndteres sikkert,

4) sikre præcis dosering og udbringning,

5) kontrolleres og standses omgående fra sprøjteførerens sæde og

6) tilpasses enkelt, nøjagtigt og reproducerbart.

Kapitel 3

Godkendelse som synsvirksomhed

§ 6. Syn af sprøjteudstyr skal udføres af en synsvirksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

§ 7. Miljøstyrelsen godkender synsvirksomheder efter ansøgning i henhold til de anvisninger, der fremgår af styrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed skal indgives på et særligt skema, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Efter udfyldning af skemaet sender ansøger dette til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, selskabsform og adresser på alle virksomhedens synsadresser (P-numre), jf. ansøgningsskemaets anvisninger.

Stk. 4. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at virksomheden omfatter mindst en person med den nødvendige uddannelse, jf. § 8.

Stk. 5. Ansøgningen skal yderligere vedlægges en liste over det påkrævede udstyr, jf. bilag 2, som virksomheden er i besiddelse af eller har adgang til.

Stk. 6. Synsvirksomheden skal være i besiddelse af IT-kommunikationsudstyr, der muliggør anvendelse af de af Miljøstyrelsen krævede IT systemer, og udstyr som muliggør elektronisk arkivering og elektronisk fremsendelse af synsrapporter m.v.

Stk. 7. Synsvirksomheden skal have en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter syn af sprøjter.

§ 8. Virksomheder, der udfører syn, skal have mindst én person ansat med uddannelse som maskiningeniør, smed, landbrugsmaskinmekaniker, mekaniker, eller med anden relevant uddannelse for den pågældende type af sprøjter, eller med dokumenteret praktisk erfaring, som sætter den pågældende i stand til at vurdere sprøjters tekniske tilstand og deres evne til at udbringe pesticider i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende sprøjte.

Stk. 2. Virksomheder må kun udføre syn af den eller de typer af sprøjter, jf. § 3, nr. 6, 7 og 8, som ansatte i virksomheden er uddannet til at syne, jf. også § 9, stk. 3 og 4.

Stk. 3. En synsvirksomhed må, med de undtagelser, som fremgår af stk. 4-6, ikke udføre syn af sprøjter for en virksomhed, der tilhører samme juridiske enhed som synsvirksomheden, jf. definitionen af juridisk enhed i lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 4. Virksomheder, som forhandler nye eller brugte sprøjter, kan udføre syn af disse sprøjter.

Stk. 5. Virksomheder med et anseeligt antal sprøjter, f.eks. gartnerier og planteskoler, kan søge godkendelse som synsvirksomhed, jf. § 7, også for virksomhedens eget sprøjteudstyr.

Stk. 6. Forsvaret kan opnå godkendelse som synsvirksomhed for eget sprøjteudstyr.

Stk. 7. En forsøgsenhed kan i særlige tilfælde godkendes af Miljøstyrelsen som synsvirksomhed for eget sprøjteudstyr.

§ 9. Alle personer, der udfører syn af sprøjteudstyr, skal have gennemgået et kursus i gennemførelse af syn af sprøjteudstyr. Dermed erhverver personerne ret til at gennemføre syn af de på kursusbeviset nærmere specificerede kategorier af sprøjter, jf. § 3, stk. 6, 7 og 8.

Stk. 2. Bestået eksamen efter gennemført kursus giver personen ret til at udføre syn af sprøjter på en synsvirksomhed for en periode på 5 år. Miljøstyrelsen kan dog i denne periode indkalde til et obligatorisk opfølgningskursus, for eksempel hvis der er kommet nye standarder for syn af sprøjter, som uddannet synspersonale skal undervises i.

Stk. 3. Et kursus for syn af marksprøjter og tågesprøjter skal omfatte emnerne i bilag 3 og skal gennemføres som beskrevet i bilaget. Ved gennemførelse af et kursus i henhold til kravene hertil, får personen adgang til at syne mark- og tågesprøjter.

Stk. 4. Et kursus i syn af væksthussprøjter skal omfatte emnerne i bilag 4 og skal gennemføres som beskrevet i bilaget. En forudsætning for deltagelse i kursus i syn af væksthussprøjter er gennemførelse af kursus beskevet i stk. 3 og beståelse af den tilhørende test. Ved gennemførelse af et kursus i henhold til kravene hertil, får personen adgang til tillige at syne væksthussprøjter.

Stk. 5. Udbudte kurser skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Sagsbehandling af ansøgning

§ 10. Miljøstyrelsen behandler ansøgninger om godkendelse hurtigst muligt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse inden 3 måneder efter modtagelse af en fuldt dokumenteret ansøgning. Begrundelsen for afgørelsen meddeles ansøgeren.

Stk. 3. Fristen kan forlænges med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen begrunder forlængelsen og dens varighed, og giver ansøgeren meddelelse herom inden udløbet af fristen i stk. 2.

Stk. 4. Selvom Miljøstyrelsen ikke har meddelt ansøgeren afgørelsen inden udløbet af fristerne efter stk. 2 eller 3, kan ansøgningen ikke anses for imødekommet.

Stk. 5. Afslag på ansøgning om godkendelse eller manglende afgørelse om godkendelse inden for den fastsatte tid kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11. Inden én måned efter, at Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning om godkendelse, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren. Styrelsen oplyser samtidig ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Afslag og tilbagekaldelse

§ 12. Godkendelse som synsvirksomhed kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis

1) virksomheden eller virksomhedens ejer er eller bliver dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve synsvirksomhed,

2) virksomheden eller virksomhedens ejer har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, eller

3) virksomheden ikke opfylder kravene for at være godkendt som synsvirksomhed.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder samt anmode virksomheden om oplysninger med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at give afslag eller tilbagekalde en godkendelse.

Oplysningspligter overfor kunder

§ 13. Synsvirksomheder skal oplyse deres kunder om:

1) at klage over synsvirksomhedens afgørelser kan indbringes for Miljøstyrelsen og dennes adresse, herunder e-mail adresse, og

2) brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af.

Stk. 2. Hvis en kunde anmoder om det, skal synsvirksomheden oplyse om lovgivningen vedrørende synsvirksomhed vedrørende sprøjteudstyr, og om hvordan kunden kan blive bekendt med denne.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før en aftale om syn indgås, eller, hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, før leveringen af tjenesteydelsen. Synsvirksomheden bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.

Kapitel 4

Syn af sprøjter i Danmark, udført af udenlandske synsvirksomheder

§ 14. En udenlandsk virksomhed, der ønsker at etablere sig som synsvirksomhed i Danmark, skal følge reglerne i kapitel 3, med mindre der er tale om midlertidig eller lejlighedsvis synsvirksomhed, jf. § 15.

Midlertidig og lejlighedsvis levering af visse tjenesteydelser

Anmeldelse

§ 15. Første gang en virksomhed, der er lovligt etableret som synsvirksomhed i andre EØS-lande eller i tredjelande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, agter midlertidigt og lejlighedsvis at udøve synsvirksomhed i Danmark, skal den forinden skriftligt anmelde dette til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for virksomhedens nationalitet.

2) Attest fra hjemlandets kompetente myndighed om, at virksomheden er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande, at den udøver virksomhed med syn af sprøjteudstyr i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF art. 8, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt virksomheden at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

3) Dokumentation for at medarbejdere i virksomheden besidder relevante erhvervsmæssige kvalifikationer vedrørende udførelse af syn af sprøjteudstyr.

Stk. 3. Anmeldelsen skal fornyes én gang om året, og fornyelse er betinget af fortsat opfyldelse af kravene.

Stk. 4. Virksomheden skal benytte Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter ved udfyldning af synsrapporter, der tilgås via »BusinessInDenmark« på hjemmesiden virk.dk. Adgang hertil gives af Miljøstyrelsen efter at styrelsen har kontrolleret de oplysninger, der er afgivet af virksomheden i forbindelse med anmeldelsen.

Oplysninger fra tjenesteydere, som midlertidigt og lejlighedsvis leverer ydelser i Danmark

§ 16. Virksomheder, der er lovligt etableret som synsvirksomhed i andre EØS-lande eller i tredjelande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører synsvirksomhed i Danmark, skal udover de oplysninger, der er nævnt i § 13, oplyse deres kunder om

1) navnet og adressen på det offentlige register i hjemlandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikation i dette register,

2) navnet og adressen på hjemlandets kompetente myndighed og

3) registreringsnummeret, hvis den pågældende driver momspligtig virksomhed i etableringslandet.

Kapitel 5

Syn af sprøjteudstyr

§ 17. Inden syn af sprøjteudstyr skal dette være rengjort i overensstemmelse med brugsanvisningen for sprøjteudstyret og bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. En synsvirksomhed kan afvise at gennemføre et syn af en sprøjte, hvis denne vurderes ikke at være tilstrækkelig rengjort.

Stk. 2. Syn af sprøjter kan ske enten inden døre eller udendørs. Hvis det sker inden døre, skal synet af sprøjten gennemføres i et lokale, hvori synsvirksomheden sikrer sig, at der ikke er risiko for afløb til kloak, og hvor der sker en opsamling af al væske anvendt ved synet i henhold til de retningslinjer, der er nærmere specificeret i vejledning til denne bekendtgørelse. Ved syn af sprøjten på et udendørs areal, skal det ske på en måde, så der ikke opstår risiko for punktkildeforurening. Derfor skal synsvirksomheder enten følge kravene til indretning og drift af vaskepladser til pesticidudbringningsudstyr, jf. bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, og synet kan da tillige finde sted på det areal eller i det væksthus, hvor sprøjten anvendes til at udbringe pesticider, eller gennemføre synet på et andet dyrket areal af passende størrelse, fx dyrkede arealer, der er beliggende i umiddelbar nærhed af synsvirksomheden. Alternativt skal synsvirksomheden sikre opsamling af al væske anvendt ved synet i henhold til de retningslinjer, der er nærmere specificeret i vejledning til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved syn af en sprøjte skal de i bilag 1 nævnte forhold undersøges og vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning, og alle test- og synsresultater skal anføres i synsrapporten. Fejl og mangler, der er repareret af synsvirksomheden umiddelbart før eller i forbindelse med synet, skal ligeledes anføres i synsrapporten.

Stk. 4. Når sprøjteudstyret bringes til syn udenfor ejerens egen matrikel, skal sprøjteudstyret være påfyldt tilstrækkelig vand til at gennemføre synet. Vandet skal opsamles, påfyldes sprøjteudstyret og hjemtages med dette.

Stk. 5. Synsrapporten skal downloades fra og udfyldes i Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter, og alle test- og synsresultater affattes i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og indtastes i forbindelse med gennemførelsen af synet. Kan on-line opkobling ikke opnås, skal indtastninger, der gennemføres off-line eller skriftligt, senest 20 dage efter gennemført syn synkroniseres med Miljøstyrelsens IT system.

§ 18. Efter færdiggjort syn underskriver synsvirksomheden synsrapporten, jf. § 17, stk. 5, og udleverer denne til sprøjteejeren. Hvis sprøjten overholder kravene i § 5 og bilag 1, anbringer synsvirksomheden en mærkat på den synede sprøjte. På mærkaten og synsrapporten angives fristen for næste syn.

Stk. 2. Sprøjteejeren skal opbevare og på forlangende kunne forevise synsrapporten og den synede sprøjte for tilsynsmyndigheden, eller den tilsynsmyndigheden måtte have bemyndiget til at bistå sig med tilsynet, frem til næste syn.

Stk. 3. Hvis sprøjten ikke kan godkendes, jf. stk. 1, skal det fremgå af synsrapporten, hvilke fejl sprøjten er behæftet med, og som skal udbedres, inden sprøjten kan godkendes.

Kapitel 6

Myndigheder, tilsyn, gebyr og klage

§ 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med synsvirksomheder og uddannelsessteder i Danmark. Tilsynet består af et administrativt tilsyn, herunder kontrol af indberettede synsrapporter, vurdering af klagesager og anmeldelser m.v. Tilsynet består endvidere af et praktisk tilsyn i form af kontrolbesøg hos synsvirksomheder, herunder tilsyn med synsvirksomhedernes faciliteter og udstyr og kontrol af, at synede sprøjter er synet i henhold til reglerne.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bemyndige en privat virksomhed eller institution til at varetage dele af tilsynet, jf. stk. 1, og den private virksomhed eller institution skal i den forbindelse mod fremvisning af behørig legitimation have adgang til synsvirksomheders ejendomme og lokaliteter uden retskendelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan ændre et synsresultat for en sprøjte, såfremt synet grundet fejl har fået et forkert udfald.

Stk. 4. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kun sprøjter, der har været underkastet syn som angivet i § 4, anvendes til udbringning af pesticider, og at der foretages en regelmæssig kalibrering og teknisk kontrol af sprøjteudstyr, som angivet i § 5, stk. 1, jf. lovenes bestemmelser herom. NaturErhvervstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med tilsynet.

§ 20. Der betales et gebyr per udstedt mærkat og dermed per sprøjte, der er godkendt ved syn. Dette gebyr skal dække Miljøstyrelsens omkostninger ved administration og tilsyn efter bekendtgørelsen. Gebyret betales i forbindelse med at synsvirksomheden afgiver bestilling på mærkater via Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter.

Stk. 2. Gebyret er på kr. 419,00. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den næste regulering finder sted den 1. januar 2020.

Stk. 3. Betales gebyr efter stk. 1 ikke rettidigt, betales renter herfor efter reglerne i § 88, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Gebyrerne er tillagt udpantningsret.

§ 21. Sprøjteejerne og synsvirksomhederne skal stille alt personale og materiale til rådighed for myndighederne eller de personer, myndighederne har bemyndiget hertil, i forbindelse med deres varetagelse af opgaver efter bekendtgørelsen.

§ 22. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens regler.

§ 23. Afgørelser truffet af synsvirksomhederne kan indbringes for Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt.

Stk. 3. En afgørelse skal efterkommes, uanset at der er indgivet klage over afgørelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde

1) den sprøjteejer, der anvender eller får anvendt en sprøjte, der ikke er synet, til udbringning af pesticider, jf. § 4,

2) den sprøjteejer, som anvender sprøjteudstyr, der ikke overholder reglerne i § 5, stk. 2 eller

3) den, som udsteder et certifikat om godkendelse af et konkret sprøjteudstyr, uden at udstyret overholder reglerne i bekendtgørelsen, jf. § 18.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 908 af 24. juni 2016 om syn af sprøjteudstyr ophæves.

Stk. 3. Sager, som efter § 19, stk. 4, skal behandles af Miljøstyrelsen, og som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af NaturErhvervstyrelsen efter § 19, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1430 af 16. december 2014 om syn af sprøjteudstyr, er overført til Miljøstyrelsen den 1. januar 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. november 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Lea Frimann Hansen


Bilag 1

Krav til en sprøjte

Nedenstående punkter skal altid gennemgås ved syn af sprøjter i medfør af direktiv 2009/128/EF, og det skal kontrolleres, at sprøjteudstyret lever op til beskrivelsen under alle punkter. Synet sker på basis af Miljøstyrelsens vejledning om syn af sprøjter.

Vejledningen er for så vidt angår horisontale og vertikale bomsprøjter (dvs. marksprøjter og tågesprøjter) i store træk baseret på standarderne DS/EN 13790 – 1 og DS/EN 13790 – 2 og for så vidt angår de fastmonterede og semi-mobile sprøjter (dvs. væksthussprøjter) i store træk baseret på standarden DS/EN ISO 16122-4:2015.

Vejledningen vil i fornødent omfang løbende blive opdateret i takt med, at der udstedes eller implementeres andre standarder for fremgangsmåden ved syn af sprøjter.

Ved syn af en sprøjte skal sprøjteinspektøren navnlig lægge vægt på, at sprøjten opfylder kravene i dette bilag.

1) Kraftoverføringsdele (når relevant)

Til beskyttelse af sprøjteføreren skal afskærmningen af kraftudtag og kraftindtag være monteret og i god stand. Beskyttelsesudstyr, bevægelige og roterende kraftoverføringsdele skal kunne fungere uhindret.

2) Pumpe

Pumpen skal være tæt. Pumpens kapacitet skal være tilpasset udstyret, og pumpen skal fungere korrekt til sikring af stabil og pålidelig sprøjtehastighed.

3) Omrøring

Omrøringsanordninger skal sikre god cirkulation, så der opnås en jævn koncentration i al sprøjtevæsken i tanken.

4) Tank til sprøjtevæske

Tanke til sprøjtevæske, herunder indikator for tankindhold, påfyldningsudstyr, sier og filtre, tømnings- og rensningsanordninger og blandingsudstyr, skal fungere på en måde, der minimerer udslip, ujævn koncentrationsfordeling, eksponering af sprøjteføreren og restindhold af sprøjtevæske.

5) Målesystemer og styre- og reguleringssystemer

Alle anordninger til måling, åbning og lukning og indstilling af tryk eller ydelse skal være behørigt kalibreret og fungere korrekt og være uden utætheder. Det skal være nemt at regulere trykket og håndtere trykindstillingsanordningerne under sprøjtning. Trykindstillingsanordningerne skal opretholde et konstant arbejdstryk ved konstant pumpeomdrejningstal til sikring af stabil sprøjtehastighed.

6) Rør og slanger

Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af lækager undgås. Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det højest mulige tryk.

7) Filtrering

For at undgå turbulens og ujævnheder i spredebilledet skal filtrene være i god stand, og filtrenes hulstørrelse skal svare til størrelsen af de dyser, der er monteret på sprøjten. Hvis der forefindes et system til angivelse af filtertilstopning, skal det fungere korrekt.

8) Sprøjtebom/sprøjtelanse (udstyr, hvor sprøjtning foregår ved hjælp af en vandret bom, lodret bom eller via en lanse).

Sprøjtebommen skal være i god stand og stabil i alle retninger. Fastgørelses- og justeringssystemer og anordninger til svingningsdæmpning og hældningskompensation skal fungere korrekt.

9) Dyser

Dyser skal fungere korrekt, så drypning ikke forekommer, når sprøjtningen indstilles. For at sikre et jævnt spredebillede må ydelsen fra den enkelte dyse ikke afvige betydeligt fra oplysningerne i de af fabrikanten leverede ydelsestabeller.

10) Væskefordeling

Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt i målområdet. Den jævne fordeling skal sikres både til siderne og lodret (ved behandling af højtvoksende afgrøder).

11) Luftblæser på udstyr, hvor sprøjtevæsken fordeles ved hjælp af luft

Blæseren skal være i god stand og skal sikre en stabil og pålidelig luftstrøm.

12) Selvkørende enheder (hvis relevant)

Drivsystem og kørehastighed skal fungere korrekt.


Bilag 2

Udstyrskrav til synsvirksomheder

En virksomhed skal forud for foretagelse af syn være i besiddelse af eller have adgang til følgende udstyr:

1. Ved fast synssted et egnet lokale uden afløb til kloak og med opsamlingsmulighed for væske, anvendt ved synet, eller på en plads, som opfylder kravene til indretning og drift af vaskepladser til pesticidudbringningsudstyr, jf. bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Syn kan dermed også finde sted i lukkede væksthuse, som er konstrueret sådan, at der ikke er risiko for afløb til kloak.

2. En sprayscanner (eller lignende udstyr) eller en håndholdt scanner (elektronisk dysetester).

3. Almindeligt håndværktøj og måleværktøj, herunder flowmåler og manometer.

4. IT-kommunikationsudstyr og internetforbindelse.

5. Opsamlingsbakke og pumpeudstyr (når forholdene betinger det).


Bilag 3

Kursus i syn af marksprøjter og tågesprøjter

Et kursus i syn af marksprøjter og tågesprøjter gennemføres som en arbejdsmarkedsuddannelse, der skal have en varighed på mindst 20 timer og omfatte nedenstående emner:

1. Lovgivningen og tilhørende vejledning om sprøjter og sprøjteeftersyn.

2. Krav til teststedet og testudstyr.

3. De forskellige sprøjters opbygning og funktion.

4. Kalibrering af de forskellige sprøjter.

5. Teori og praksis omkring syn af de forskellige sprøjter.

6. Sikkerhed og sundhed for synspersonalet.

7. Krav til dokumentation for udførelsen af sprøjteeftersynet.

Kurset skal afsluttes med en test.

Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus og bestået test.


Bilag 4

Suppleringskursus i syn af fastmonterede og semimobile sprøjter (væksthussprøjter)

Et suppleringskursus i syn af fastmonterede og semimobile sprøjter (væksthussprøjter) udbydes som selvfinansieringskursus (ikke under arbejdsmarkedsuddannelserne). Kursus er af minimum 7 timers varighed og omfatter de samme emner, som er nævnt i bilag 3, men er her tilpasset syn af væksthussprøjter.

Kursus skal afsluttes med en test.

Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus og bestået test.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.