Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§ 32, 36, 101, 103, 104 og 107-110, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for de sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

2. I § 14, stk. 1 , indsættes efter »§ 67, stk. 1-3, §§«: »101,«.

3. I § 166, stk. 2, nr. 1 , ændres »§ 41, stk. 1, nr. 1« til: »§ 34, stk. 1, nr. 1«.

4. I § 190, stk. 4, ændres »§ 186, stk. 4-6,« til: »§ 186, stk. 2 og 4-6,«.

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 575 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 185 c, stk. 1 og 5, og i § 185 d, stk. 1 og 2, ændres »regionalt ejede« til: »regionale«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »amtskommunalt ejede« til: »amtskommunale«, og i § 9, stk. 2, ændres »Amtskommunalt ejede« til: »Amtskommunale«.

3. I § 10, stk. 4, ændres »§ 185 c, stk. 4-6« til: »§ 185 c, stk. 2 og 4-6«.

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1442 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 400 af 1. juni 2005, § 39 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 3, indsættes efter »nævn«: », beskæftigelsesankenævnet«.

2. I § 34, stk. 1, nr. 1 , ændres »§§ 71 og 72« til: »§§ 83 og 84«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Dog træder § 1, nr. 4, og § 2, nr. 3, i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 22. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen