Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

(Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 1567 af 15. december 2015 og lov nr. 1676 af 26. december 2017 og senest ved § 19 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 3 a ophæves.

2. I § 24 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om tildeling af koder, jf. stk. 1, til offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender elektroniske kommunikationstjenester til brug for machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) via et elektronisk kommunikationsnet som led i deres opgaveløsning.«

3. § 25, stk. 1, affattes således:

»Energistyrelsen opkræver nummerafgifter hos de udbydere, som Energistyrelsen i medfør af § 24, stk. 1, har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller adresser, og hos de offentlige myndigheder og virksomheder, som Energistyrelsen har tildelt eller tildeler koder, jf. regler fastsat i medfør af § 24, stk. 2.«

4. I § 25, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Pligten til betaling af de i stk. 1 nævnte nummerafgifter påhviler endvidere den offentlige myndighed eller virksomhed, der af Energistyrelsen er tildelt koder til brug for m2m-kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.«

5. I § 32, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

6. I § 32, stk. 2, ændres »§ 24« til: »§ 24, stk. 1,«.

7. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. De offentlige myndigheder og virksomheder, der i medfør af § 24, stk. 2, er tildelt koder, skal sikre overholdelsen af regler fastsat i henhold til § 21 og vilkår fastsat med hjemmel heri.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

8. Efter kapitel 21 b indsættes i afsnit V:

»Kapitel 21 c

Kommunalt tilskud til etablering af elektroniske kommunikationsnet

§ 60 d. Kommunalbestyrelser kan give tilskud til etablering af elektroniske kommunikationsnet, jf. stk. 2.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter regler om gennemførelse og administration af tilskudsordninger som nævnt i stk. 1, herunder de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere og tilbagebetaling af tilskud, og om vilkår og betingelser for tilskud, herunder åben engrosadgang.

§ 60 e. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af vilkår og betingelser for tilskud, herunder åben engrosadgang, jf. regler fastsat i medfør af § 60 d, stk. 2, og hører i den forbindelse Erhvervsstyrelsen, før Energistyrelsen træffer afgørelse.«

9. I § 81, stk. 2, udgår », 13 b, 13 c«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 8.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt