Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hold af dyr

(Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud.«

2. § 34 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. Efter § 34 c indsættes:

»§ 34 d. Miljø- og fødevareministeren kan meddele påbud om veterinærfaglig rådgivning om bekæmpelse af Salmonella Dublin til besætningsansvarlige på ejendomme med kvæg, der udgør en Salmonella Dublin-smitterisiko.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den veterinærfaglige rådgivning, herunder om, at dyrlæger med de fornødne veterinærfaglige kvalifikationer skal godkendes af Fødevarestyrelsen til at foretage den veterinærfaglige rådgivning.«

4. I § 70, stk. 1, nr. 4, udgår »eller«, og efter »§ 34 c, stk. 1« indsættes: », eller påbud om veterinærfaglig rådgivning efter § 34 d, stk. 1«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen