Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse1)

I medfør af § 3, stk. 4, § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere, som tilbyder betalingskonti, hvorpå en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på Danmarks Nationalbank.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Betalingskonto: En konto oprettet i en eller flere forbrugeres navne med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.

2) Betalingstjenesteudbyder: En betalingstjenesteudbyder som defineret i § 7, nr. 7, i lov om betalinger.

3) Betalingstransaktion: En handling, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren.

4) Forbruger: En fysisk person, der optræder med et formål, der ligger uden for den pågældendes erhverv.

5) Kredittransaktion: En national eller grænseoverskridende betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto med en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner fra en betalers betalingskonto foretaget af den betalingstjenesteudbyder, der forvalter betalerens betalingskonto, på grundlag af en instruks fra betaleren.

Repræsentative tjenesteydelser

§ 3. Repræsentative tjenesteydelser til brug for gebyroplysningsdokumentet, gebyropgørelsen, samt i aftaleoplysninger og markedsføring, jf. §§ 3, 5 og 6 i lov om betalingskonti, omfatter de tjenesteydelser, der fremgår med betegnelser og definitioner i bilag 1.

Gebyroplysningsdokumentets indhold og format

§ 4. Gebyroplysningsdokumentet, efter § 3 i lov om betalingskonti og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/34 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat af gebyroplysningsdokumentet og det fælles symbol herfor i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU, skal

1) være et kort og selvstændigt dokument,

2) udformes og opstilles således, at det er klart og letlæseligt, med brug af en læservenlig skriftstørrelse,

3) være lige så forståeligt, hvis det oprindeligt er affattet i farver, men udskrives eller fotokopieres i sort-hvid,

4) affattes på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor betalingskontoen tilbydes, eller, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og udbyderen af betalingstjenester, på et andet sprog,

5) være præcist, ikke vildledende og angives i den samme valuta som betalingskontoen, eller, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og udbyderen af betalingstjenester, i en af Unionens andre valutaer,

6) indeholde titlen »gebyroplysningsdokument« øverst på første side ved siden af et fælles symbol, der adskiller dokumentet fra anden dokumentation, og

7) indeholde en erklæring om, at det omfatter gebyrer for de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til betalingskontoen, og at de fuldstændige oplysninger om alle tjenesteydelserne forud for og i forbindelse med aftaleindgåelsen angives i andre dokumenter.

Gebyropgørelsens indhold og format

§ 5. Gebyropgørelsen, efter § 5 i lov om betalingskonti og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/33 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat af gebyropgørelsen og det fælles symbol herfor i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU, skal

1) udformes og opstilles således, at den er klar og letlæselig, med brug af en læservenlig skriftstørrelse,

2) være præcis, ikke vildledende og angives i den samme valuta som betalingskontoen, eller, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og udbyderen af betalingstjenester, i en anden valuta,

3) indeholde titlen »gebyropgørelse« øverst på første side af opgørelsen ved siden af et fælles symbol, der adskiller dokumentet fra anden dokumentation, og

4) affattes på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor betalingskontoen tilbydes, eller, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og udbyderen af betalingstjenester, på et andet sprog.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 770 af 30. maj 2018 om repræsentative tjenesteydelser og gebyroplysningsdokument ophæves.

Erhvervsministeriet, den 18. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Hans Høj


Bilag 1

Betegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelser

Terminologi
Definition
Etablering af en konto
Tjenester i forbindelse med åbning af en konto, som gør det muligt at tage kontoen i brug.
Drift af en konto (kontogebyr)
Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.
Adgang til netbank
En kontoudbyder giver kunden adgang til netbank.
Udstedelse af debetkort
Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.
Udstedelse af kreditkort
Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån.
Løbende adgang til et debetkort
Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et debetkort.
Løbende adgang til et kreditkort
Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et kreditkort.
Hævning af kontanter
Kunden hæver kontanter på sin konto.
Betaling af indbetalingskort
Kontoudbyderen overfører det på indbetalingskortet anførte beløb til udstederen af indbetalingskortets konto.
Pengeoverførsler
(i Danmark)
På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i Danmark.
Pengeoverførsler
(til andre lande)
På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i et andet land.
Bevilliget overtræk
Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen faslægger et maksimumbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.
Ubevilliget overtræk
Kunden overtrækker en konto uden forudgående tilladelse fra kontoudbyderen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 214. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/32 af 28. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en standardiseret EU-terminologi for mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, EU-Tidende 2018, nr. L 6, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven/bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.